A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po/Ne:
zatvorené |
Ut-So:
9:00 - 17:00
DOMOV
Výberové konanie na pozíciu RIADITEĽ/RIADITEĽKA Gemersko-malohontského múzea
13. 3. 2023

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlásil výberové konanie na pozíciu RIDITEĽ / RIADITEĽKA Gemersko-malohontského múzea.

PODMIENKY NA ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;

Odborná prax:

 • minimálne 1 rok odbornej praxe vykonávanej v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia (hlavný pracovný pomer);
 • prax vykonávaná v múzeu alebo galérii je výhodou;
 • prax riadiacej funkcii je výhodou;

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • bezúhonnosť;

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • manažérske zručnosti v oblasti manažmentu a financovania kultúry;
 • osobnostné predpoklady na výkon funkcie;
 • odbornosť (znalosť všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti kultúry a činnosti príspevkovej organizácie, s osobitným zreteľom na zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov);
 • znalosť štátneho jazyka;
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou;
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami;
 • návrh Koncepcie rozvoja Gemersko-malohontského múzea so sídlom: Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota na 5 rokov.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • prihláška alebo žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 • výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace);
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac);
 • motivačný list;
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe v oblasti kultúry a umenia a celkovej doby dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii;
 • potvrdenie o odbornej praxi vykonávanej v múzeu alebo galérii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok) začiatku a skončenia vykonávania práce v tejto oblasti a stručným popisom vykonávaných pracovných činností;
 • potvrdenie o praxi v riadiacej funkcii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok) začiatku a skončenia vykonávania riadiacej funkcie a stručným popisom vykonávaných pracovných činností;
 • doklad o stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelaní;
 • doklad osvedčujúci ovládanie cudzieho svetového jazyka;
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 • písomný materiál „Gemersko-malohontského múzea so sídlom: Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota“ na 5 rokov (ďalej len „projekt“);
 • pracovné referencie;
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Cieľom Banskobystrického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa kultúrnej inštitúcie je zabezpečiť rozvoj kultúry a umenia, ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrneho dedičstva prostredníctvom estetického a vizuálneho zážitku za účelom zvyšovania kvality, záujmu a návštevnosti širokej verejnosti, vrátane transparentnosti, nezávislosti a efektívnosti fungovania, čo by malo byť zachytené v predloženom  projekte.

Projekt rozvoja sa predkladá v písomnej forme na 5 rokov v rozsahu najmenej 6 strán (odporúčaný rozsah 35 – 40 riadkov na stranu, riadkovanie 1, veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery – normálne). Požadovaná štruktúra koncepcie / projektu po formálnej stránke:

 • úvod,
 • zameranie projektu,
 • analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy projektu (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
 • východiská projektu na základe analýzy a strategických dokumentov, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
 • ciele projektu,
 • akčný plán realizácie projektu s návrhom nových a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných príjmov minimálne vo výške 10%, príp. náhradných riešení viaczdrojového financovania, personálne obsadenie,
 • spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
 • očakávaný prínos po realizácii projektu,
 • záver.

Projekt po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľný, vecný, realizovateľný, finančne udržateľný a merateľný.

Dôležité informácie o Gemersko-malohontskom múzeu so sídlom: Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985097, sú zverejnené na webovej stránke BBSK v sekcii Organizačné jednotky Úradu BBSK, oddelenie kultúry, Vyhodnotenie kultúrnych inštitúcií, alebo prostredníctvom linku https://www.bbsk.sk/vyhodnotenie-kulturnych-institucii , resp. Vám poskytne Odbor kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja na adrese: peter.cernek@bbsk.sk .

Na výberové konanie budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:

 • overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie riaditeľa / riaditeľky pomocou štandardizovaných psychologických testov, pričom do druhého kola postúpia najviac traja uchádzači s najvyšším bodovým ziskom,
 • osobný individuálny pohovor pred výberovou komisiou s cieľom obhajoby predloženého projektu a overenia schopnosti a odborných znalostí uchádzača.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne.

Platové podmienky:

Platová trieda 9, platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem vyššie uvedeného tarifného platu bude súčasťou funkčného platu aj zvýšenie tarifného platu podľa § 7 ods. 6 osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Výberové konanie sa riadi Smernicou č. 019/2022/RUBBSK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výberové konanie sa neriadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

O vymenovaní uchádzača do funkcie riaditeľa / riaditeľky Gemersko-malohontského múzea so sídlom: Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985097 rozhodne Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku s potrebnými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31. marca 2023 v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Gemersko-malohontského múzea, Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

Podmienky na zaradenie do výberového konania nájdete aj na tomto odkaze : Riaditeľ / riaditeľka Gemersko-malohontského múzea | BBSK

hello world!
Prejsť na
ostatné aktuality
1 2 3 8

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left