Archeologický výskum na stavbe Abovce – Klobúk – Nájomný bytový dom s nižším štandardom 12 b. j.

Počas výstavby nájomných bytových domov v lokalite Abovce – Klobúk, bolo objavené doposiaľ neevidované sídlisko pilinskej a kyjatickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej.

archeologický výskum
archeologický výskum
bronzové nálezy