Archeologický výskum na stavbe Čerenčany – Záhumnie – Individuálna bytová výstavba

Pri výstavbe príjazdovej komunikácii bolo objavené doposiaľ neevidované sídlisko z mladšej a neskorej doby bronzovej – sídlisko pilinskej a kyjatickej kultúry.