Archeologický výskum na stavbe Čerenčany – Záhumnie – Výstavba rodinného domu

Počas výstavby rodinného domu  bolo preskúmané  sídlisko zo včasnej fázy pilinskej kultúry,  ako aj  kyjatickej kultúry. Zistené boli 4 uzavreté nálezové celky – objekt č. 1- 4/2013. Pomerne unikátny nález bol objavený v objekte  č. 2/2013, kde bola objavená plochá štylizovaná antropomorfná plastika, z včasnej fázy pilinskej kultúry.

archeologický výskum
archeologický výskum
štylizovaná antropomorná plastika, pilinská kultúra
štylizovaná antropomorná plastika, pilinská kultúra