Archeologický výskum na stavbe Rimavská Sobota – ul. B. Bartóka – Tržnica – Polyfunkčný objekt

Počas archeologického výskumu vykonaného na stavbe „Rimavská Sobota – ul. B. Bartóka – Tržnica – Polyfunknčý objekt“ bolo odkrytých celkom 6 archeologických sond. V jednotlivých sondách bolo odkrytých 10 objektov  (Objekty č. 1 – 9/2010 a objekt ľadnica). Výskumom bola odkrytá unikátna terénna situácia osvetľujúca fortifikačný systém mesta Rimavská Sobota. Odkryté boli  nálezy 2 kolov, ktoré môžeme  interpretovať ako nálezy pozostatkov mestskej palisády, ktorú môžeme na základe dendrochronologickej analýzy datovať do roku 1541. Odkrytý bol aj objekt ľadnice, v ktorom bol odkrytý súbor keramických a sklenených nádob, datovaný do 18. storočia.

archeologický výskum
archeologický výskum
archeologický výskum - odkrytý objekt ľadnice s keramickým materiálom
archeologický výskum - nález pozostatkov mestskej palisády