Archeologický výskum na stavbe Rimavská Sobota – ul. I. Hatvaniho – Polyfunkčný objekt

Archeologický výskum na predmetnej stavbe boli odkryté sídliskové kultúrne vrstvy z obdobia novoveku (17. - 19. storočie), z obdobia  vrcholného až neskorého stredoveku, z obdobia 13. - 15. storočia, ako aj z obdobia mladšej doby bronzovej – pilinskej kultúry. V  profile základovej  ryhy bol v hĺbke 0,30 – 0,92 m od pôvodnej úrovne terénu odkrytý obvodový múr meštianskeho domu z obdobia 2. pol. 19. – 20. storočia. V hĺbke 0,92 – 1,50 m od pôvodnej úrovne terénu bol odkrytý nález obvodového múru  obytného domu, na základe keramického materiálu datovaný do 17. – 18. storočia, ktorý bol zahĺbený do stredovekej vrstvy.

archeologický výskum
archeologický výskum
keramický nález
keramický nález