Archeologický výskum na stavbe Rimavská Sobota – ul. P. O. Hviezdoslava – Polyfunkčná budova

Na predmetnej stavbe bolo odkryté a preskúmané sídlisko z mladšej doby bronzovej – pilinskej kultúry. Odkrytá bola zásobnicová jama, s valcovite profilovanými stenami a rozšíreným dnom. Preukázané bolo aj stredoveké a novoveké osídlenie mesta Rimavská Sobota.

zásobnicová jama
zásobnicová jama
nález keramiky