Archeologický výskum na stavbe Rimavská Sobota – ul. Svätoplukova – Polyfunkčný objekt

Archeologický výskum na tejto stavbe odkryl sídliskové kultúrne vrstvy z obdobia vrcholného stredoveku, z 13. – 15. storočia, ako aj sídliskovú kultúrnu vrstvu z mladšej doby bronzovej – pilinskej kultúry. Pozornosť si zasluhuje objekt č. 3/2012, v ktorom boli zistené keramické fragmenty, z obdobia 13. storočia. Z hľadiska archeologickej topografie má predmetný objekt zásadný význam, nakoľko doterajšími archeologickými výskumami bolo osídlenie mesta Rimavská Sobota v 13. storočí preukázané len na ulici Hatvaniho.

archeologický výskum
archeologický výskum
nálezový materiál v konzervátorskej dielni múzea