Archeologický výskum v interiéri kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Rimavskom Brezove

Počas reštaurovania nástenných malieb v bývalom presbytériu kostola bola v hĺbke 0,60 - 0,56 m od úrovne podlahy zhotovenej v roku 1893 bola odkrytá podlaha zhotovená z bridlicových platní svetlohnedej, tmavohnedej, sivej a tyrkysovej farby. Tvary jednotlivých platní boli pravidelné aj nepravidelné, rozmery jednotlivých platní boli variabilné, pravidelné platne boli zistené o nasledovných rozmeroch: 65x 70 cm, 70 x 70 cm alebo 93 x 53 cm. Odkrytú podlahu chronologicky zaraďujeme do obdobia stredoveku.

kostol evanjelickej cirkvi a. v. v Rimavskom Brezove
archeologický výskum
archeologický výskum