Portrétny žáner v zbierkach Gemersko-malohontského múzea

Portrétny žáner je v umelecko-historickej zbierke Gemersko-malohontského múzea najpočetnejšie zastúpeným súborom diel. Nachádzame tu široký diapazón portrétnej tvorby od baroka až do polovice 20. storočia. Daná vedecko-výskumná úloha predpokladá súpis portrétovaných osobností, ktorých podobizeň sa nachádza v zbierke múzea a taktiež čiastkové výskumy za účelom zistenia proveniencie a autorstva vybraných portrétov. V rámci úlohy sú taktiež jednotlivé diela navrhnuté na komplexné odborné reštaurovanie, ktoré sa priebežne realizuje.

Portrét Mateja Bela (podľa Jána Kupeckého), olej na plátne, 18. - 19. storočie
Portrét Mateja Bela (podľa Jána Kupeckého), olej na plátne, 18. - 19. storočie