Vtáctvo gemerskej časti Bodvianskej pahorkatiny

Výskum druhového zloženia vtáctva územia, ich početností a populačnej ekológie pomocou metódy bodového transektu, odchytu a krúžkovania podľa metódy CES, vizuálneho a akustického monitoringu a priameho dohľadávania vybraných druhov. Počas výskumu sme na tomto doteraz málo preskúmanom území zaznamenali výskyt 127 druhov vtákov, z ktorých 89 tu hniezdilo. Z druhov európskeho významu sme tu preukázali napr. hniezdenie sovy dlhochvostej, bociana čierneho a strakoša kolesára.