Zimovanie vodného vtáctva na rieke Slaná

Výskum druhového zloženia a početností vtáctva zimujúceho na rieke Slaná na úseku od obce Bretka po štátnu hranicu s Maďarskom pomocou líniovej metódy. Počas trvania výskumu sme na území zaznamenali zimovanie 21 druhov, napríklad potápača veľkého a kane sivej. Najpočetnejším zimujúcim druhom je kačica divá.