Osmičkový rok v múzeu – 2. svetová vojna a región Gemer-Malohont

 

Termín trvania: do 31. 08. 2018
Vstupné: 1€ - deti, študenti, dôchodcovia; 2€ - dospelí /pedagogický dozor vstup zdarma/

Píšeme rok 2018, ktorý sa označuje aj za tzv. „osmičkový“. Viažu sa k nemu dôležité dátumy z histórie 20. storočia (1918, 1938, 1948, 1968), a tieto úzko súvisia s nepokojom, ktorý sa tomuto storočiu pripisuje. Svedčí o tom aj jedna z aktuálnych výstav múzea (Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu) a jedna z jeho expozícií (Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont).
Meno mladého slovenského vlastenca Karola Pajera, vojaka, učiteľa a bojovníka francúzskeho hnutia odporu nie je slovenskej verejnosti veľmi známe. Výstava "Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu" približuje jeho osobný vklad pri presadzovaní demokracie a humanity v stredoeurópskom priestore v podmienkach 2. svetovej vojny. Ponúka nielen jeho životný príbeh, ale aj okolnosti jeho emigrácie do Francúzka a jeho účinkovanie v zahraničnom odboji v tomto priestore (hlavne pri záchrane stoviek osirelých detí). Okrem toho objasňuje širšie politické súvislosti, ktoré viedli ku vzniku prvého slovenského štátu, s čím neodmysliteľne súvisí viedenská arbitráž. Ďalej sa tu môže návštevník zoznámiť aj s vývojom zahraničného odboja, do ktorého bolo zapojených mnoho Slovákov i Čechov, vďaka čomu sa na zahraničnom fronte sformovala 1. československá pešia divízia. Tejto témy sa dotýkajú aj okolnosti súvisiace s výsledkami a dôsledkami 1. svetovej vojny. Premostenie týchto informácií môže podať vhodný obraz o tom, ako sú obe vojny na seba naviazané a mladá generácia takto môže získať oveľa väčší prehľad o týchto dôležitých „osmičkových“ udalostiach. Zároveň sa žiaci zoznámia s jedným konkrétnym osudom mladého človeka, nášho rodáka, ktorý za svoje pôsobenie v boji proti fašizmu získal vo Francúzku vysoké vyznamenanie.
Téma protifašistického odboja môže v ďalšej časti vyučovacej hodiny pokračovať v užšom regionálnom zameraní, v priestore stálej expozície „Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont“. Moderne koncipovaná expozícia ponúka komplexný pohľad na problematiku protifašistického odboja a Slovenského národného povstania. Prostredníctvom trojrozmerných predmetov, fotografického materiálu sú okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie. Aj táto expozícia ponúka pohľad na dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenskú arbitráž či nemeckú okupáciu. Prezentovaný obsah je však zameraný na konkrétne lokality a na konkrétnych ľudí z tohto priestoru. Intenzívne tu rezonuje najmä obec Klenovec, ktorá je i rodiskom spomenutého Karola Pajera. Aj Mária Jungová, ktorej spomienky výstava ponúka, pochádzala z Klenovca. Súčasťou výstavy je i audiovizuálna prezentácia spomienok priamych účastníkov SNP v regióne (film), kde sa žiaci a študenti priamo z ich výpovedí dozvedia, čo všetko prežili v týchto ťažkých časoch boja za oslobodenie.
Vyučovacia hodina je vhodná najmä pre hodiny dejepisu (deviatakov základných škôl i pre stredoškolákov). Spojenú tému je možné využiť aj v rámci iných predmetov, ako napríklad etická výchova či samostatná regionálna výchova. Okrem toho môže byť využitá ako alternatíva pri zostavovaní voľnočasových aktivít na školách.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota