A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV
Ochrana osobných údajov
Inštitúcia Gemersko-malohontské múzeum chráni súkromie všetkých užívateľov (návštevníkov) Webovej stránky a dbá na vysokú ochranu osobných údajov jej užívateľov.

Vo veci ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov môžete Podnik kontaktovať prostredníctvom e-mailu: office@gmmuzeum.sk alebo poštou na adrese Podniku. Podnik poskytuje koncovým užívateľom vysokorýchlostné pripojenie do siete internet a zabezpečuje distribúciu televízneho vysielania pre koncových užívateľov (ďalej len „Cieľ Podniku“). Za účelom plnenia tohto Cieľa Podnik realizuje aj získavanie informácií, a to adresne aj neadresne, a ich následné spracúvanie a zdieľanie so subjektmi, ktoré budú sledovať rovnaké alebo podobné ciele bez ohľadu na ich právnu formu, a to v súlade s právnou úpravou ochrany osobných údajov. Nakoľko Podnik pri plnení svojho Cieľa a realizácii svojej činnosti nevyhnutne spracúva Osobné údaje, má podľa definície stanovenej v čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „GDPR“) a ustanovenia § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZoOOÚ) postavenie Prevádzkovateľa.

V nadväznosti na GDPR a ZoOOÚ, Podnik prijal na základe čl. 30 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 24 ods. 2 GDPR (internú) Smernicu o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Smernica“), ktorou zabezpečuje uplatňovanie primeraných technických a organizačných opatrení pre spracúvanie osobných údajov Podnikom pri realizácii činnosti Podniku a v rámci samotnej existencie a prevádzky Podniku. Prílohou č. 4 uvedenej Smernice sú Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov (ďalej len ako „Zásady“), ktoré sú spracúvané v zmysle Smernice osobitne vo vzťahu k ochrane súkromia a ochrane osobných údajov na Webovej stránke.

Webová stránka je verejne prístupná bez toho, aby musel užívateľ poskytnúť svojej osobné údaje. Avšak na niektoré služby, ktoré webová stránka umožňuje, sa vzťahujú výnimky, ktoré slúžia na informovanie užívateľa Webovej stránky o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov je Podnik oprávnený poskytnúť ich tretej osobe, a to buď na základe Vášho súhlasu alebo na inom právnom základe (napr. plnenie zákonnej povinnosti). Podnik cezhraničný prenos Vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľa. Podnik vo vzťahu k osobných údajom nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Priame kontaktovanie na základe udeleného súhlasu
Na Webovej stránke www.gmmuzeum.sk sa nachádza formulár pre odoslanie nezáväznej objednávky služby Podniku, na čo sa vyžaduje od užívateľa zadanie mena a priezviska, adresy dodania potenciálnej služby a telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy (ďalej len ako „Kontaktné údaje“), na základe ktorých Podnik vykoná overenie dostupnosti danej služby. Účelom spracúvania uvedených Kontaktných údajov je realizácia Cieľa Podniku. Predpokladom poskytnutia Kontaktných údajov je udelenie súhlasu s týmito Zásadami formou označenia (zakliknutia) príslušného poľa. Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracúvaním tohto osobného údaju podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov). Užívateľ tým zároveň vyjadruje súhlas, aby Podnik sprístupnil (poskytlo) uvedené Kontaktné údaje aj tretej fyzickej alebo právnickej osobe, ktoré ho môžu spracúvať na rovnaký a/alebo obdobný účel ako Podnik, a to aj na účely priameho marketingu. Ak Podnik spracúva osobné údaje na základe súhlasu fyzickej osoby a fyzická osoba v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR odvolá súhlas, na základe ktorého Podnik toto spracúvanie vykonáva, Podnik je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tie osobné údaje, na ktoré sa odvolanie súhlasu vzťahuje. Uvedené však platí len vtedy, ak pre Podnik neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, vo vzťahu ku spracúvaniu ktorých fyzická osoba svoj súhlas odvolala. Podnik je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnené spracúvať osobné údaje uvedené v tomto bode Zásad, aj vtedy, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré Podnik sleduje, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v rámci oprávneného záujmu Podniku, môže voči takémuto spracúvaniu namietať v zmysle čl. 21 GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu. Súhlasy udelené podľa tohto bodu Zásad sa zároveň považujú za súhlasy na účely priameho marketingu podľa §62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Súhlasy udelené podľa tohto bodu Zásad sa zároveň považujú za súhlasy na účely šírenia reklamy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov. Osobné údaje uvedené v tomto bode uchováva Podnik, kým trvá účel ich spracovania, t. j. počas celej doby realizácie Cieľa Podniku.

Cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie Webovej stránky môže Podnik ukladať na Vašom počítači, mobilnom alebo zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného užívateľa Webovej stránky, zlepšovania obsahu a služieb, ktoré Webová stránka poskytuje a pre jej nevyhnutnú funkcionalitu. Väčšina týchto súborov sa automaticky maže zo zariadenia po opustení Webovej stránky. Užívateľ Webovej stránky môže kontrolovať alebo zmazať súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Väčšinu prehliadačov je možné nastaviť tak, aby sa znemožnilo ich ukladanie. V takom prípade však zrejme bude nutné pri každej návšteve Webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať správne. Cookies môže slúžiť aj na prenos informácií, na základe ktorých bude užívateľ automaticky rozpoznaný. Webová stránka môže používať rozličné typy cookies, a to nevyhnutné, funkčné a analytické. Informácie uvedené v tejto časti Zásad zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracúvania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Facebook Pixel
Webová stránka www.gmmuzeum.sk používa nástroj Facebook Pixel, ktorý poskytuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 1. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, resp. spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Účelom je identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook a opätovné cielenie reklamy (retargeting). Facebook Pixel umožňuje spoločnosti Facebook identifikovať užívateľov Webovej stránky ako cieľovú skupinu nazobrazenie reklamy. Podnik podľa toho používa kód Facebook Pixel na zobrazenie svojich zverejnených reklám na Facebooku iba tým používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o činnosť Podniku alebo ktorí zdieľali určité faktory, najmä témy blízke alebo spadajúce do činnosti Podniku, ktoré Podnik prenáša na Facebooku. Facebook Pixel pomáha Podniku pochopiť a vyhodnotiť efektívnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že môže Podniku preukázať, či boli používatelia presmerovaní na aktivity Podniku po kliknutí na reklamu na Facebooku, s cieľom vysielať reklamy cieľovým skupinám používateľov, ktoré sú podobné existujúcim príjemcom. Podnik tak môže získať komplexné štatistiky o používaní svojej Webovej stránky. Nástroj Facebook Pixel vytvára pri návšteve Webovej stránky priame prepojenie so servermi spoločnosti Facebook, čím je server upozornený na to, že došlo k návšteve Webovej stránky. Následne spoločnosť Facebook priradí tieto informácie osobnému používateľskému účtu na platforme Facebook. Spoločnosť Facebook Inc. je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov. Fyzická osoba je oprávnená vypnúť nástroj Facebook Pixel, pričom je potrebné, aby bola prihlásená na platforme Facebook ako užívateľ (https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen). Informácie uvedené v tejto časti Zásad zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracúvania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Google Analytics
Webová stránka www.gmmuzeum.sk používa analytický nástroj Google Analytics, ktorý poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Spoločnosť Google LLC je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov. Nástroj Google Analytics slúži na analýzu webových stránok a používa súbory cookies (cookies tretej strany) za účelom umožnenia analýzy používania Webovej stránky (získanie statických informácií). Expirácia je podľa nastavenia prehliadača, prípadne do ich odstránenia. Informácie generované cookies (napr. IP adresa, čas, miesto a frekvencia návštev Webovej stránky) sú prenášané do miesta sídla Google. Podnik používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým, ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. IP adresa nie je priraďovaná žiadnemu individuálnemu užívateľovi. Tieto údaje sú využité výlučne na analýzu Webovej stránky. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré poskytla dotknutá fyzická osoba spoločnosti Google Inc. Súbory cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať fyzické osoby na webových stránkach tretích strán. Fyzická osoba (užívateľ Webovej stránky) môže znemožniť sťahovanie cookies do svojho počítača alebo iného technického zariadenia upravením nastavenia svojho internetového prehliadača. Takýto postup však môže mať negatívny vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií Webovej stránky. Naopak, ak je niektorá z funkcií nefunkčná, odporúča sa skontrolovať si nastavenie cookies vo svojom webovom prehliadači. Informácie uvedené v tejto časti Zásad zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracúvania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Google Tag Manager
Za účelom správy a zlepšovania Webovej stránky využíva Podnik nástroj Google Tag Manager spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Tag Manager sa používa na správu značiek webových stránok (časti kódu). Používaním systému Google Tag Manager sa nevytvárajú súbory cookies a nezbierajú žiadne osobné údaje. Nástroj zabezpečuje aktiváciu iných značiek, ktoré za určitých okolností zbierajú údaje. Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Keď na úrovni domény alebo cookie bola vykonaná deaktivácia, táto zostáva zachovaná pre značky sledovania, ktoré budú implementované prostredníctvom nástroja Google Tag Manager.

Serverové údaje
Z technických dôvodov Podnik zbiera údaje, ktoré mu zasiela internetový prehliadač, ktorý je využitý pri návšteve Webovej stránky. Ide najmä o tieto údaje: typ a verzia internetového prehliadača, ktorý bol použitý; URL webovej stránky, cez ktorú bol realizovaný odkaz na Webovú stránku; podstránky, ktoré sa navštívili; dátum a čas návštevy; IP adresa. Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré boli alebo mohli byť poskytnuté, a preto ich nie je možné spojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sú používané výlučne na štatistické účely s cieľom zlepšovania Webovej stránky.

Práva dotknutých osôb
Fyzická osoba, o ktorej Podnik spracúva osobné údaje (ďalej len ako „Dotknutá osoba“) si môže voči Podniku uplatňovať práva v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu garantovanom GDPR a ZoOOÚ, a to najmä (i) právo na prístup k Osobným údajom, vrátane práva na poskytnutie informácií podľa čl. 15 ods. 1 GDPR, práva získať prístup k osobným údajom spracúvaným Podnikom a práva na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov, (ii) právo na opravu v zmysle čl. 16 GDPR, (iii) právo na vymazanie a zabudnutie v zmysle čl. 17 GDPR, (iv) právo na obmedzenie spracúvania v zmysle čl. 18 GDPR, (v) právo na prenosnosť v zmysle čl. 20 GDPR, (vi) právo odvolať súhlas, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe udeleného súhlasu v zmysle čl. 7 GDPR, (vii) právo namietať v zmysle čl. 21 GDPR, ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely oprávnených záujmov Podniku, vrátane priameho marketingu a politického marketingu, (viii) právo na sťažnosť. Uvedené práva si môže Dotknutá osoba uplatniť voči Pdoniku na základe osobitnej žiadosti. Pri akejkoľvek žiadosti je Podnik povinné identifikovať Dotknutú osobu v súlade s ustanoveniami čl. 12 GDPR. Podnik nie je povinné konať na základe žiadosti Dotknutej osoby, až do kým nie je jednoznačne overená totožnosť Dotknutej osoby. Dotknuté osoby sa môžu na Podnik obrátiť osobne, písomne, elektronicky alebo telefonicky. Všeobecná lehota na vybavenie žiadosti Dotknutej osoby podľa článkov 15 až 20 GDPR je jeden mesiac od doručenia žiadosti, pričom, ak v momente doručenia žiadosti totožnosť Dotknutej osoby nie je úspešne overená, mesačná lehota začína plynúť až od úspešného overenia totožnosti Dotknutej osoby.

Kontaktné údaje Podniku za účelom uplatnenia práv v zmysle GDPR:
Poštová adresa: Námestie M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota

E-mailová adresa: office@gmmuzeum.sk, director@gmmuzeum.sk

Zmeny zásad ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto Zásady upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto Zásady podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh