A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

Vzdelávanie v múzeu

Prednášky
Prednášky sú realizované vo forme powerpointovej prezentácie. Rozsah prednášky je 45 - 60 minút. Téma a rozsah sa podľa dohody dajú upraviť. V prípade spojenia prednášky s prehliadkou múzea ďalšie vstupné neplatíte.
V prípade záujmu je potrebné návštevu nahlásiť vopred.
Zoznam prednášok
Predmety minulosti
PhDr. Elena Lindisová
Práca v múzeu
PhDr. Elena Lindisová
História mesta Rimavská Sobota
PhDr. Elena Lindisová
Tradičná remeselná výroba v Gemeri -Malohonte
Mgr. Ľ. Pulišová
Ľudové hudobné nástroje Gemera-Malohontu
Mgr. Ľ. Pulišová
Život detí v tradičnom vidieckom prostredí regiónu Gemer-Malohont
Mgr. Ľ. Pulišová
Turci v Gemeri –Malohonte
PhDr. A. Botoš
Mesto Rimavská Sobota v praveku a v stredoveku
PhDr. A. Botoš
Stredoveké hrnčiarstvo v Gemeri-Malohonte
PhDr. A. Botoš
Najnovšie archeologické výskumy GMM
PhDr. A. Botoš
Vtáctvo Gemera-Malohontu
RNDr. M. Gálffyová
Paleontologické nálezisko Kostná dolina – Hajnáčka
RNDr. M. Gálffyová
Sťahovavé vtáky Gemera-Malohontu
RNDr. M. Gálffyová
Kým vyletí vtáčik
RNDr. M. Gálffyová
Rieka Slaná
RNDr. M. Gálffyová
Rimavská Sobota a I. svetová vojna
PhDr. Éva Kerényi, PhD.
Rimavská Sobota v 19. storočí
PhDr. Éva Kerényi, PhD.
Dohodnite si prednášku
Kontaktná osoba
PhDr. Elena Lindisová
E-mail
lindisova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741
hello world!
Tradičné remeslá a zamestnania Rómov v Gemeri-Malohonte
Mgr. Ľudmila Pulišová

Prednáška predstaví prostredníctvom power pointovej prezentácie remeslá a zamestnania, ktoré patrili v prostredí Rómov medzi najrozšírenejšie ako kováčstvo, výroba nepálených tehál, hra na hudobný nástroj, košikárstvo, pastierstvo, veštenie…

Život detí v tradičnom vidieckom prostredí regiónu Gemer-Malohont
Mgr. Ľudmila Pulišová

Interaktívne rozprávanie o živote detí v minulosti spojené s power pointovou prezentáciou a detskými hrami.

Tradičné hudobné nástroje a hudba v Gemery-Malohonte
Mgr. Ľudmila Pulišová

Predstavenie jednotlivých typov hudobných nástrojov rozšírených aj v Gemeri-Malohonte s možnosťou vyskúšať si zahrať na heligónke, alebo zapískať na drevenej píšťale.


Vhodné pre 1. a 2. stupeň základných škôl, a pre stredné školy

Tradičná remeselná výroba v Gemeri –Malohonte
Mgr. Ľudmila Pulišová

Prednáška prezentujúca prostredníctvom power pointovej prezentácie a ukážky remeselných výrobkov remeslá typické pre Gemer-Malohont, ako hrnčiarstvo, brdárstvo, hračkárstvo, kožušníctvo, kováčstvo, košikárstvo…

Cudzokrajné, no už naše
RNDr. M. Gálffyová

Veková kategória - 3. ročník ZŠ - 4. ročník SŠ (náročnosť prispôsobená veku účastníkov)


Predstaví vybrané exotické, cudzokrajné zbierkové predmety prírodovedného zbierkového fondu GMM a ich cestu k nám, napr. supa, pásavca, aligátora, a zahraničné horniny a minerály zo zbierky Tihaméra Gedeona, rodáka z Rimavskej Soboty

Chrobáky, motýle a záhady z ich života
RNDr. M. Gálffyová

Predstaví stavbu tela a spôsob života vybraných druhov chrobákov a motýľov.

O čom spievajú naše vtáky
RNDr. M. Gálffyová

Predstaví rôzne formy vtáčej komunikácie s ťažiskom na spev, význam spevu a účastníkov naučí rozlišovať spev vybraných vtáčích druhov.

Syseľ
RNDr. M. Gálffyová

Predstaví sysľa pasienkového – rozšírenie v Európe a na Slovensku, zmenu stavu syslej populácie a príčiny poklesu početnosti druhu, spôsob jeho života, rozmnožovanie, potravu, život na sysľovisku, ekologický význam nízkotrávnatých biotopov a fenomén zimného spánku.

Kým vyletí vtáčik
RNDr. M. Gálffyová

Predstaví prípravu dospelých vtákov na hniezdenie a vývin vtáčat od vajíčka po samostatného jedinca. Upriami pozornosť na rôzne stratégie pri výchove mláďat.

Sťahovavé vtáky Gemera-Malohontu
RNDr. M. Gálffyová

Predstaví fenomén vtáčej migrácie a spôsob jej výskumu, vybrané druhy sťahovavých vtákov regiónu , spôsob ich života, cestu migrácie a zimoviská.

Paleontologické nálezisko Kostná dolina – Hajnáčka
RNDr. M. Gálffyová

Predstaví paleontologickú lokalitu Kostná dolina pri Hajnáčke, prírodu, ráz krajiny a sopky v regióne v období pred približne 2,8 – 3 miliónmi rokov, živočíchy obývajúce región v tomto období a priebeh paleontologických výskumov na lokalite.

Vtáky Gemera-Malohontu
RNDr. M. Gálffyová

Predstaví známe a menej známe druhy vtákov regiónu, spôsob ich rozlišovania a zaujímavosti z ich života.

Sándor Petőfi a Mihály Tompa – Príbeh jedného priateľstva
Mgr. Igor Kerepesi

Porozprávanie príbehu vzťahu básnikov a vysvetlenie spoločensko-politického pozadia ich doby.

Ferenczy, Izsó, Holló – Rimavská Sobota ako kolíska uhorského sochárstva
Mgr. Igor Kerepesi

Odprezentovanie životnej dráhy a pôsobenia velikánov sochárstva spojených s Gemerom-malohontom.

Príbehy a fakty – Dejiny Gemersko malohontského múzea
Mgr. Igor Kerepesi

Výklad k dejinám 141 ročného múzea. Odprezentovanie príbehu vzniku a fungovania inštitúcie, ako aj životnej dráhy a pôsobenia osobností spojených s múzeum – Fábry, Loysch, Holéczy, Svoreň, atď.

János Fábry – Profesor a múzejník
Mgr. Igor Kerepesi

Porozprávanie príbehu významnej a nadštandardnej osobnosti Rimavskej Soboty, poukazujúc pri tom na jednotlivé sféry jeho spôsobenia – školstvo, múzejníctvo, botanika, atď.

Andrássyovci a Gemer
Mgr. Igor Kerepesi

Príbeh jednej z najznámejších šľachtických rodín Uhorska od 16. až do 1. polovice 20. storočia, zameraný na zvýraznenie ich významu pre Gemer. Od prezentované budú najvýznamnejšie udalosti viažuce sa k Andrássyovcom ako aj najvýznamnejšie osobnosti tejto šľachtickej rodiny.

Emanuel (Manó) Andrássy – Život a dielo železného grófa
Mgr. Igor Kerepesi

Príbeh jedného z najvýznamnejších členov rodu Andrássy. Prednáška o životnej dráhe
a pôsobení Emanuela, ako aj o dobe, v ktorej žil a tvoril.

Archeológ v múzeu. O práci archeológa a archeologických výskumoch  Gemersko-malohontského múzea.
PhDr. Alexander Botoš

Prednáška oboznámi žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ s prácou archeológa v múzeu, s najvýznamnejšími archeologickými výskumami a nálezmi, ktoré boli objavené v poslednom období území historickej župy Gemer – Malohont.

Stredoveké hrnčiarstvo v Gemeri – Malohonte
PhDr. Alexander Botoš

Prednáška oboznámi žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ s osobitým druhom keramiky – bielej stredovekej keramiky, ktorá bola produkovaná na území historických žúp Gemer – Malohont, zo špecifického druhu hliny (hlina s obsahom kaolínu). Ten druh keramiky bol produkovaný v období od prelomu 12. a 13. storočia až do začiatku 20. storočia.

Mesto Rimavská Sobota v praveku a v stredoveku
PhDr. Alexander Botoš

Prednáška oboznámi žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ s osídlením mesta Rimavská Sobota od najstarších čias, od paleolitu (staršej doby kamennej), cez neolit (mladšiu dobu kamennú), dobu bronzovú a stredovek, pričom vysvetlí vznik mesta Rimavská Sobota. Autor v prednáške predstaví najvýznamnejšie archeologické nálezy, ktoré boli objavené na území mesta Rimavská Sobota.

Turci v Gemeri –Malohonte
PhDr. Alexander Botoš

Prednáška oboznámi žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ s dejinami osmansko-tureckého panstva v 16. a v 17. storočí v  Gemeri – Malohonte, ako aj s hmotnými pamiatkami a zbierkovými predmetmi, ktoré sa zachovali z tohto obdobia.

Dohodnite si prednášku
Kontaktná osoba
Mgr. Klaudia Vršánska Agócsová
E-mail
vrsanska@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 715
hello world!

Vyučovacie hodiny

Na vyučovaciu hodinu je nutné sa vopred objednať!
Čo je to múzeum?
Vyučovacia hodina zameraná na spoznávanie pamäťovej inštitúcie.
Vyučovacia hodina zameraná na spoznávanie pamäťovej inštitúcie - Gemersko-malohontského múzea - jeho poslanie, história i práca múzejníkov. Aktivita ponúka školám možnosť doplniť učivo 5. ročníka základných škôl. Umožňuje pochopiť význam a poslanie takejto inštitúcie, okolnosti jej vzniku a prácu ľudí, ktorí v nej pracujú. Zároveň sa žiaci zoznámia s pojmami, ktoré s touto témou súvisia.
Trvanie: 
60 - 90 minút
Dohodnite si vyučovaciu hodinu
Kontaktná osoba
Mgr. Klaudia Vršánska Agócsová
E-mail
vrsanska@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 715
2. svetová vojna v regióne a jej dôsledky
Vyučovacia hodina dejepisu na tému 2. svetová vojna.
Vyučovacia hodina dejepisu na tému 2. svetová vojna v priestoroch stálej expozície Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont. Vyučovacia hodina obsahovo nadväzuje na školské osnovy dejepisného učiva a prepája makrohistóriu s mikrohistóriou regiónu Gemer-Malohont.

V širšom zameraní sa jednotlivé témy oživia premietaním filmov, čím sa doplní obraz o tomto období našej histórie. Vyučovacia hodina je vhodná predovšetkým pre 8. a 9. ročník základných škôl a pre stredné školy. Obohatí žiakov a študentov nielen o nové informácie, ale aj o zážitok z vyučovania v inom než školskom prostredí.
Trvanie: 
60 - 90 minút
Dohodnite si vyučovaciu hodinu
Kontaktná osoba
Mgr. Klaudia Vršánska Agócsová
E-mail
vrsanska@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 715
Animačné programy
Na animačný program je nutné sa vopred objednať!
Virtuálna archeológia
Animačný program o živote pravekého človeka v Gemeri-Malohonte s využitím rozšírenej reality.
Animačný program zameraný na spoznávanie života pravekého človeka v dobe kamennej, bronzovej a železnej. Žiaci sa oboznámia s významnými archeologickými nálezmi v Gemeri-Malohonte, ktoré sa nachádzajú v expozícii múzea a spoznajú osobnosť Ľudovíta Hűvössyho (1858 - 1939), ktorý stál pri formovaní archeologického fondu múzea. V praktickej časti aktivity žiaci pracujú s edukačnými úlohami na virtuálnej báze.

Prostredníctvom rozšírenej reality žiakom priblížime zbierkový predmet „spoza skla“, môžu s ním virtuálne manipulovať a skúmať jeho vlastnosti. Aktivita je vhodná najmä pre žiakov 2. stupňa základných škôl, gymnázií a stredných škôl.
Trvanie: 
60 minút
Dohodnite si animačný program
Kontaktná osoba
Mgr. Klaudia Vršánska Agócsová
E-mail
vrsanska@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 715
Návrat do minulosti (virtuálna realita)
Zažite prehliadku stálej expozície múzea prostredníctvom moderných technológií zážitkového vzdelávania 21. storočia. Nasadením okuliarov pre virtuálnu realitu sa prenesiete v čase do
výstavných priestorov múzea v roku 1913.
Animačný program v sebe spája klasickú prehliadku s lektorom a prehliadku využívajúcu okuliare pre virtuálnu realitu. Úvodná časť prehliadky začína lektorským výkladom na Námestí Mihálya Tompu, na ktorom sídli budova múzea. Lektor predstaví históriu námestia s jeho významnými historickými budovami. Prehliadka pokračuje v interiéri múzea, počas ktorej navštívite expozíciu venovanú prvému riaditeľovi múzea Jánosovi Fábrymu a stálu expozíciu z roku 1979. V závere prehliadky si nasadíte okuliare pre virtuálnu realitu a ocitnete sa v expozícii v roku 1913, kde sú prezentované zbierkové predmety z fondov história, etnografia a história umenia na základe zachovaných dobových fotografií. Program je možné absolvovať v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Program je vhodný aj pre osoby so zhoršenou schopnosťou pohyblivosti. V tomto prípade sa prehliadka realizuje vo vstupných priestoroch múzea. Pri pamätnej tabuli zakladateľov múzea je predstavená história založenia múzea a potom nasleduje virtuálna prehliadka.
Trvanie: 
60 - 90 minút
Dohodnite si animačný program
Kontaktná osoba
Mgr. Klaudia Vršánska Agócsová
E-mail
vrsanska@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 715
Tvorivé dielne
Na tvorivé dielne je nutné sa vopred objednať!
Zahraj sa so sysľom
Zhotovte si pohyblivú eko hračku v podobe sysľa vykúkajúceho z nory
Tvorivá dielňa je zameraná na spoznávanie života sysľa pasienkového, najfotogenickejšieho hlodavca v regióne Gemer-Malohont. Počas tvorivej dielne si deti z ekologických a recyklovateľných materiálov vyrobia pohyblivú hračku v podobe sysľa vykúkajúceho z nory. Na záver ich čakajú hravé aktivity. Aktivita je určená pre žiakov základných škôl, stredných škôl a gymnázií.
Trvanie: 
60 – 90 minút
Dohodnite si tvorivú dielňu
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Oštrom Mareková
E-mail
marekova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741
Pláva rybka, chvostom máva
Počas tvorivej dielne si deti vyrobia pohyblivú papierovú hračku v podobe ryby. Súčasťou tvorivej dielne je aj prehliadka stálej expozície - časť zoológia zameranej na živočíchy vodného spoločenstva.
Trvanie: 
60 minút
Dohodnite si tvorivú dielňu
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Oštrom Mareková
E-mail
marekova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
envelopeuserphone-handsethistorywarning