Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov
autora PhDr. Alexandra Botoša

 

Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov 31. 01. 2018 o 15:00
Počas prezentácie bude možné zakúpiť publikáciu za uvádzaciu cenu 3 €.

Kniha s názvom Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov z pera Alexandra Botoša, na 132 stranách, približuje čitateľovi praveké, protohistorické, včasnostredoveké, stredoveké a novoveké osídlenie mesta Rimavská Sobota. Čitateľ sa v prezentovanej knihe môže okrem iného dočítať o významnom osídlení mesta v neskorej a mladšej dobe bronzovej, počas ktorého môžeme územie súčasného mesta označiť za významné hospodárske a obchodné centrum pilinskej a kyjatickej kultúry. Z tohto obdobia je z územia mesta Rimavská Sobota známych niekoľko sídlisk (osád), štyri bronzové poklady a žiarové pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry.
V knihe sa čitateľ môže oboznámiť s osídlením mesta v mladšej dobe železnej, v dobe rímskej, ako aj vo včasnostredovekom období, z ktorého sú na území mesta doložené tri osady.
Autor sa v knihe venuje aj otázkam vzniku mesta Rimavská Sobota na základe písomných prameňov a archeologických nálezov, pričom náležitú pozornosť venuje srdcu stredovekého mestského jadra – Hlavnému námestiu a jeho dominante - Kostolu sv. Jána Krstiteľa.
Autor vo svojej publikácii verejnosti predstaví najvýznamnejšie archeologické nálezy, od neolitu (cca 6000 rokov pred Kr.) až po 19. storočie. Prezentované archeologické nálezy boli objavené jednak náhodne pri rôznych výkopových prácach, ale aj počas archeologických výskumov v období od roku 1868 až do súčasnosti.
Kniha je bohato doplnená farebnými fotografiami a kresbami archeologických nálezov, ako aj mapami osídlenia mesta v jednotlivých etapách praveku a stredoveku.
Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov
Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov Prezentácia novej knihy Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov  
         
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota