Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

1. Prednášky

 

Gemersko-malohontské múzeum ponúka prednášky, určené pre žiakov základných a stredných škôl, rovnako aj pre záujmové krúžky. Prednášky sú realizované vo forme powerpointovej prezentácie. Rozsah prednášky je 45 - 60 minút. Téma a rozsah sa podľa dohody dajú upraviť.
V prípade záujmu je potrebné návštevu nahlásiť vopred.
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Lindisová – e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, mobil: 0949 485 803.
Vstupné na prednášku: 1 € (možnosť platiť kultúrnymi poukazmi).
V prípade spojenia prednášky s prehliadkou múzea ďalšie vstupné neplatíte.

 

Témy prednášok

1. História múzea od jeho počiatkov v roku 1882 (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
2. Ľudové hrnčiarstvo v Gemeri-Malohonte (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
3. Ľudová kultúra Rómov v Gemeri-Malohonte (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
4. Tradičné výročné zvykoslovie Gemera-Malohontu (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
5. Tradičná remeselná výroba v Gemeri -Malohonte (Mgr. Ľ. Pulišová, etnológ)
6. Ľudové hudobné nástroje Gemera-Malohontu
(Mgr. Ľ. Pulišová, etnológ)
6. Život detí v tradičnom vidieckom prostredí regiónu Gemer-Malohont
(Mgr. Ľ. Pulišová, etnológ)
7. Turci v Gemeri –Malohonte (PhDr. A. Botoš, archeológ)
8. Mesto Rimavská Sobota v praveku a v stredoveku
(PhDr. A. Botoš, archeológ)
9. Stredoveké hrnčiarstvo v Gemeri-Malohonte
(PhDr. A. Botoš, archeológ)
10. Najnovšie archeologické výskumy GMM
(PhDr. A. Botoš, archeológ)
11. Vtáctvo Gemera-Malohontu
(RNDr. M. Gálffyová, biologička)
12. Paleontologické nálezisko Kostná dolina – Hajnáčka
(RNDr. M. Gálffyová, biologička)
13. Sťahovavé vtáky Gemera-Malohontu
(RNDr. M. Gálffyová, biologička)
14. Kým vyletí vtáčik
(RNDr. M. Gálffyová, biologička)
15. Rieka Slaná
(RNDr. M. Gálffyová, biologička)
16. Secesná architektúra v Rimavskej Sobote
(Mgr. A. Kolár, historička umenia)
17. Tvorba sochára Istvána Ferenczyho (1792 - 1856)
(Mgr. A. Kolár, historička umenia)
18. Významní výtvarníci Gemera-Malohontu
(Mgr. A. Kolár, historička umenia)
19. Rimavská Sobota a I. svetová vojna
(PhDr. Éva Kerényi, PhD., historička; aj v maďarskom jazyku)
20. Rimavská Sobota v 19. storočí
(PhDr. Éva Kerényi, PhD., historička; aj v maďarskom jazyku)

 

 

2. Vyučovacie hodiny

 

Gemersko-malohontské múzeum ponúka vyučovacie hodiny, určené pre žiakov základných a stredných škôl. Vyučovacie hodiny sú realizované formou lektorského výkladu, ktorý je upravený podľa vekovej skupiny. Téma vyučovacích hodín sa stanovuje na základe požiadaviek pedagógov, napr. história mesta Rimavská Sobota, živá a neživá príroda, remeslá a pod. Rozsah hodiny je 45 minút. Téma a rozsah sa podľa dohody dajú upraviť.
V prípade záujmu je potrebné návštevu nahlásiť vopred.
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Lindisová – e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, mobil: 0949 485 803.
Vstupné: 1 € - deti, študenti (možnosť platiť kultúrnymi poukazmi)

 

Čo je to múzeum?

Vyučovacia hodina zameraná na spoznávanie pamäťovej inštitúcie - Gemersko-malohontského múzea - jeho poslanie, história i práca múzejníkov.

 

2. svetová vojna v regióne Gemer-Malohont a jej dôsledky

Vyučovacia hodina dejepisu na tému 2. svetová vojna v priestoroch stálej expozície Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont. Vyučovacia hodina je obsahovo vhodná predovšetkým pre 8. a 9. ročník základných škôl a pre stredné školy.

 

Malý kronikár

Aktivita zameraná na spoznávanie zaujímavostí z dejín regiónu Gemer-Malohont, ale aj všeobecných informácií z histórie. Zároveň spoznáte funkciu kronikára. Aktivita je určená žiakom 4., 6. a 7. ročníka základných škôl, ale aj pre stredné školy.

 

 

3. Výchovno-vzdelávacie aktivity k výstavám

 

Gemersko-malohontské múzeum ponúka rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré vhodne dopĺňajú obsah aktuálnych výstav. Aktivity sú realizované formou pracovných listov. Téma a časový rozsah sa stanovuje podľa zvolenej výstavy. Na výchovno-vzdelávacie aktivity je možné sa prihlásiť len v termíne trvania výstavy.
V prípade záujmu je potrebné návštevu nahlásiť vopred.
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Lindisová – e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, mobil: 0949 485 803.
Vstupné: 1 € - deti, študenti (možnosť platiť kultúrnymi poukazmi)

 

Osmičkový rok v múzeu – 2. svetová vojna a región Gemer-Malohont

Vyučovacia hodina dejepisu na tému 2. svetová vojna v priestoroch múzea k výstavám „Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu“  a „Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont“. Spojenie tém uvedených výstav je vhodné predovšetkým pre deviate ročníky základných škôl a pre stredné školy a obohatí tak žiakov a študentov nielen o nové informácie, ale aj o zážitok z vyučovania v inom než školskom prostredí.

 

Kameninové črepiny spomienok v tvojej pamäti. Zábavný tréning pozornosti a pamäte.

Kultúrno-výchovná aktivita k výstave „Spomienka muránskej kameniny“ spestrí prezentovanú tému (rôznorodosť, pestrosť a farebnosť úžitkových predmetov, vyrábaných v manufaktúre na výrobu kameniny v Muráni v rokoch 1823 - 1910) a precvičí našu pamäť a pozornosť prostredníctvom rôznych úloh. Aktivita je vhodná pre starších žiakov základných škôl a študentov gymnázií a stredných škôl. Do aktivity sa môžu zapojiť aj individuálni návštevníci i rodiny s deťmi.

 

QR kódy a história ... čo majú spoločné?

Sprievodná aktivita k výstave „Kremíkové nebo. Historická výpočtová technika zo zbierok spoločnosti RSNET, s.r.o.“, ktorá spája výdobytky moderného sveta so zaujímavosťami z histórie Gemersko-malohontského múzea. Určená je všetkých, ktorí sa chcú dostať cestou modernej technológie k zaujímavostiam o múzeu.

 

Hádanková súťaž a hravé obrázky

Kultúrno-výchovná aktivita k výstave Dieťa a jeho svet hravou a zábavnou formou spestrí prezentovanú tému a uľahčí detskému návštevníkovi ľahšie si zapamätať informácie o minulosti detského života, ktorý bol diametrálne odlišný od toho dnešného. Aktivita je vhodná pre starších aj mladších žiakov, ale môžu sa pri nej zabaviť aj stredoškoláci, či rodiny s deťmi.

 

Známy-neznámy sochár v priestore Európy

Sprievodná aktivita k výstave „Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu“ deťom predstaví sochársku tvorbu Barnabása Hollóa, rodáka z Gemera-Malohontu, ktorého diela môžeme obdivovať v našom regióne, ale aj v zahraničí.

 

Múzejná písanka

Sprievodná aktivita k výstave "NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná 135. výročiu vzniku múzea.", prostredníctvom ktorej žiaci hravým spôsobom preniknú do histórie múzea cez vystavené zbierky, spoznajú význam a poslanie múzea a zároveň si precvičia zmysly a zabavia sa.

 

Múzejná písanka Múzejná písanka Múzejná písanka Múzejná písanka

 

Vtáky Gemerskej pahorkatiny

Odborne spracovanú výstavy Vtáky Gemerskej pahorkatiny sme doplnili o prednášku, ktorá žiakom a študentom predstaví gemerskú časť Bodvianskej pahorkatiny – Gemerskú pahorkatinu, vtáctvo daného územia a prácu ornitológov v teréne.

 

Staroveké Grécko a jeho tajomstvá
Odborne spracovanú výstavu Grécko na úsvite dejín sme obohatili o zaujímavé a hravé aktivity – pracovný list a rozprávku, ktoré žiakom základných a stredných škôl predstavia dejiny antického Grécka a priblížia kultúrny význam múzeí i prácu múzejných pracovníkov a iných odborníkov. Aktivity sú spojené so sprievodným slovom naprieč výstavou, ktoré návštevníkov uvedie do problematiky a doplní aj to, čo na výstave nenájde.

 

 

4. Tvorivé dielne

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum