Predmet mesiaca máj 2019

 

Najnovšie zreštaurované tlače z knižnice múzea

 

Najnovšie zreštaurované tlače z knižnice múzeaV roku 2018 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia na realizáciu štvrtej etapy projektu „Reštaurovanie tlačí 17. - 19. storočia“. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Zrealizované bolo komplexné odborné reštaurovanie šiestich vybraných starých tlačí z historickej knižnice múzea. Zreštaurovaný bol rozsiahly, dvojjazyčný, Grécko-latinský a latinsko-grécky lexikón, vydaný v Drážďanoch a v Lipsku v roku 1714 na viac ako 1 100 stranách. Jeho autorom je Cornelius Schrevelius (1615 - 1664), doktor medicíny, predstavený gréckeho gymnázia v holandskom meste Leiden. Taktiež bola zreštaurovaná kniha, ktorú tvorí spolu zviazaných 17 vedeckých teologických prác od rôznych autorov, prevažne dizertácií zo 17. a 18. storočia. Napríklad dizertácia z teológie Gottfrida Lomera, pojednávajúca o posvätných písmach Lukánov, ktorí si chránili slnko ako majetok daný od Boha. Autor obhájil dizertáciu v roku 1722 pod vedením doktora teológie Gustava Georga Zeltnera. Gustav Georg Zeltner (1672 - 1738) bol nemecký evanjelický teológ, profesor metafyziky a teológie na univerzite v meste Altdorf pri Norinbergu. Reštaurované bolo i zachované dielo starorímskeho autora Terentiusa, ktorý žil v 2. storočí pred našim letopočtom. Jeho dielo obsahuje šesť komédií a vydané bolo v roku 1609. Odborne ošetrená je i Náuka teologickej dogmatiky z roku 1759 doktora teológie Laurentia Reinharda. Taktiež Rozhovory, meditácie, spisy o úteche, rady, indície, sentencie, rozprávania, výroky, žarty doktora teológie, reformátora Martina Luthera (1483 - 1546). Dielo obsahujúce takmer 300 strán bolo značne poškodené, nezachoval sa v ňom ani údaj o roku vydania. Šiestou zreštaurovanou starou tlačou sú Márnosti sveta a nebeská sláva, knihy Bernarda Morlanensia, mnícha opátstva z Cluny. Dielo bolo súhrnne vydané na 119 stranách v roku 1610.
Najnovšie zreštaurované tlače z knižnice múzeaReštaurovanie šiestich starých tlačí realizoval Mgr. Art. Štefan Kocka, reštaurátor historickej knižnej väzby, člen Komory reštaurátorov Slovenska. Použité pracovné postupy a fotografie zreštaurovaných tlačí sú obsiahnuté vo všetkých hodnotiacich správach reštaurátorských prác, ktoré sú prílohou vystavených tlačí.
Knižnica Gemersko-malohontského múzea, budovaná počas 137 rokov existencie múzea, obsahuje 45 875 knižničných jednotiek a tvorí ju historický a príručný knižný fond. Historický knižný fond zahŕňa 32 854 tlačí z obdobia od 16. storočia až do začiatku 20. storočia. Fond vznikol prevažne z knižných darov inštitúcií a osobností z regiónu Gemer-Malohont. Múzeum uskutočňuje komplexný systém ochrany fondu a zabezpečuje odborné reštaurovanie poškodených kníh. V rokoch 2005 - 2018 sme zabezpečili prostredníctvom dotačne podporených projektov zlepšenie klimatických podmienok inštaláciou klimatizačnej jednotky a germicídnych žiaričov v historickej knižnici a reštaurovanie 168 poškodených starých tlačí zo 16. - 19. storočia. Všetky zreštaurované knihy sú dostupné k bádaniu v knižnici múzea.

Fond na podporu umeniaReštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

 

BBSKReštaurovanie finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota