Spoznaj svoje múzeum

 

 

Spoznaj svoje múzeum1. - 31. 10. 2019

Spoznaj svoje múzeum je kultúrno-výchovné podujatie zamerané na prezentáciu a spoznávanie stálej vlastivednej expozície Gemersko-malohontského múzea. Počas skupinovej prehliadky múzea budú použité interaktívne prvky v podobe náučnej hračky, počítačových technológií a materiálnych didaktických pomôcok s cieľom priblíženia histórie a prírody regiónu Gemer-Malohont. Aktivita bude pozostávať z dvoch častí - lektorský výklad na vybranú tému obsiahnutú v expozícii múzea a následne práca s informáciami s využitím interaktívnych prvkov.

Podujatie je určené žiakom základných a stredných škôl, rovnako aj hendikepovaním žiakom. Školy si môžu vybrať z troch aktivít:

Virtuálna archeológia - prostredníctvom virtuálnej reality žiakom priblížime zbierkový predmet „spoza skla“, môžu s ním virtuálne manipulovať a skúmať jeho vlastnosti, čo pri bežnej prehliadke múzea nie je možné. Súčasťou tejto časti aktivity budú edukačné úlohy na virtuálnej báze, ktorými upriamime pozornosť žiaka na vybrané zbierkové predmety, aby im porozumel a docenil ich historickú a významovú hodnotu.
Aktivita je určená žiakom 2. stupňa základných, študentom stredných škôl. Počet žiakov v skupine je obmedzený, max. 15 žiakov.
Maľovaná história alebo Maľované truhlice - prostredníctvom maľovaniek upriamime pozornosť žiaka na vybrané predmety z expozície múzea. Informácie o obsahu maľovaniek sa návštevník dozvie z lektorského výkladu, následne si bude môcť vybraný predmet dotvoriť farebne a to buď priamo v prostredí múzea alebo aj mimo neho.
Aktivita je vhodná aj pre hendikepovaných žiakov.
Remeslá v kocke - žiaci sa hravou formou zoznámia s remeslami a zamestnaniami, ktoré sú charakteristické pre Gemer-Malohont. V rámci lektorského textu spoznajú výrobné postupy a pomôcky remeselníkov prezentované v expozícii prostredníctvom zbierkových predmetov a fotografií a na záver prostredníctvom náučnej hračky overí nadobudnuté poznatky.


Návštevu je potrebné ohlásiť vopred!
Kontaktná osoba: Martina Oštrom Mareková - 047/56 32 741, marekova@gmmuzeum.sk

 

Fond na podporu umenia

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu Spoznaj svoje múzeum.

 

 

BBSKRealizované s finančnou podporou BBSK

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Spoznaj svoje múzeum Spoznaj svoje múzeum Spoznaj svoje múzeum Spoznaj svoje múzeum Spoznaj svoje múzeum
Spoznaj svoje múzeum Spoznaj svoje múzeum Spoznaj svoje múzeum Spoznaj svoje múzeum  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota