VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

PODUJATIA

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

Výstavy z roku 2008:

 

05. Rimavská Sobota na starých pohľadniciach
      Komisárka: PhDr. Oľga Bodorová
Od vytlačenia prvej pohľadnice zobrazujúcej mesto Rimavská Sobota uplynulo viac než 110 rokov (1898). Výstava má upozorniť na dávne, no zabudnuté krásy Rimavskej Soboty. Staré pohľadnice v mnohom vypovedajú o histórii mesta. Sú spomienkami na jeho vizuálne podoby, zákutia, či jednotlivé budovy, z ktorých mnohé zostali už len v spomienkach obyvateľov mesta.
02.05.2008
-
27.01.2009
13. Sklárska produkcia v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
      Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová
Cieľom výstavy je predstavenie rozsahom nie početného, ale obsahovo bohatého fondu sklárskych výrobkov z produkcie sklární Gemer-Malohontu a Novohradu v zbierkach múzea. Rozmach sklárstva a dopyt po sklárskych výrobkoch ...
12.11.2008
-
31.01.2009
14. Kovačická trojka
Výstava prezentuje výber z tvorby súčasných predstaviteľov insitného maliarstva z Kovačice. Kovačickí insitní maliari známi a vystavujúci po celom svete tak opäť prichádzajú aj do Rimavskej Soboty.
05.12.2008
 -
31.01.2009

Plánované výstavy na rok 2009

1. Učebné pomôcky
    Komisári: Mgr.J.Aláč a Elena Lindišová
Výstava s názvom „Učebné pomôcky“ svojim návštevníkom predstaví širokú škálu didaktických materiálov určených pre materské a stredné školy.
29.01.2009
-
28.02.2009
2. Plátená nástenka ako prejav ľudovej kultúry
    Komisár: Mgr.Ľ.Pulišová
Výstava prezentuje jeden z prejavov ľudového výtvarného umenia 20.storočia. V podobe textilných bytových textílií - kuchynských násteniek zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, predstavíme zároveň kultúru všedného dňa vidieckeho prostredia, ktoré ovplyvnila prítomná meštianska kultúra.
05.02.2009
-
09.04.2009
3. Impresie z Kene
    Komisár: PhDr. Oľga Bodorová
Autorská výstava Mgr. Art. Štefana Kocku prezentuje impresie autora.
19.02.2009
-
apríl 2009
4. Vesmír očami detí
    Komisár: RNDr.D.Rapavá (Hvezdáreň Rim.Sobota)
10.03.2009
-
31.05.2009
5. Včelince - archív dávnej minulosti
    Komisár: Prof. Furmánek, DRSc., PhDr. K.Marková, Mgr.A.Botoš
Výstava je pripravená v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Prezentuje praveké dejiny obce Včelince. Je spojená s prezentáciou monografie s rovnomenným názvom „Včelince. Archív dávnej minulosti“, od autorov Václava Furmánka a Kláry Markovej. Záštitu nad podujatím prijal podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Dušan Čaplovič.
29.04.2009
-
03.10.2009
6. Geologická zbierka Gedeona Tihaméra
    Komisár: Mgr.M.Gálfyová
Výstava predstaví verejnosti geologickú zbierku Tihaméra Gedeona, rodáka z Rimavskej Soboty, obsahujúcu horniny, minerály a skameneliny z oblasti Gemera-Malohontu, ale tiež z Maďarska, Nemecka a Indie a tiež predstaví osobnosť Tihaméra Gedeona.
15.04.2009
-
31.06.2009
7. Gemersko-malohontské starožitnosti
    Komisár: Mgr.A.Botoš
Výstava prezentuje archeologické zbierky získané koncom 19. a začiatkom 20. storočia, poukazujúc na činnosť priekopníkov terénnej archeológie v Gemeri – Malohonte, akými boli barón Eugen Nyári, Ľudovít Hűvössy, Štefan Terray, Samuel Tomášik a pod. Výstava je doplnená o dobové fotografické dokumenty a dokumenty archívnej povahy ako aj o dobové archeologické publikácie vyhodnocujúce výsledky archeologických výskumov v Gemeri – Malohonte na prelome 19. a 20. storočia.
16.05.2009
-
10.09.2009
8. Romano dživipen - Rómsky život VIII.ročník
    Komisár: Mgr.Ľ.Pulišová
Gemersko-malohontské múzeum pripravuje od roku 1996 každé dva roky súťažnú výtvarnú výstavu detskej tvorby pod názvom „Romano dživipen – Rómsky život. VIII.ročník“. Námetom kresieb detí a žiakov je tematika rómskej kultúry, rómskeho života v minulosti a dnes, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám a predstavy o nadprirodzených bytostiach. Súťaže sa zúčastňujú žiaci jednotlivých tried bez rozdielu etnickej príslušnosti.
01.06.2009
-
10.09.2009
9. Rimavskosobotský výtvarný salón
      Komisár: Mgr.A.Cvachová (GMOS)
05.08.2009
-
10.09.2009
10. Kroky vo svetle
      Komisár: Mgr. J.Aláč
17.09.2009
-
15.11.2009
11. Vtáčie búdky a ich obyvatelia / Najkrajšie kŕmidlo IV. ročník
      Komisár: Mgr.M.Gálfyová
Gemersko-malohontské múzeum sa pripojí k oslavám Európskych dní vtáctva, ktoré sa každoročne usporadúvajú v mesiaci október v Európe i vo svete. IV. ročník súťaže s názvom „Najkrajšie kŕmidlo“, pre žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Rimavská Sobota. Výsledkom súťaže ja výstava s názvom „Obyvatelia vtáčích búdok“.
13.10.2009
-
30.11.2009
12. V záhrade nebeského pokoja ( Pohrebné ríty v čase a priestore)
      Komisár: Mgr.A.Botoš, PhDr.Oľga Bodorová a Mgr.Ľ.Pulišová
Na výstave budú prezentované tak archeologické, historické, ako aj etnografické zbierkové predmety súvisiace so smrťou a pohrebom človeka (žiarový skrinkový hrob kyjatickej kultúry, mumifikované telo, smútočný odev, pohrebné vence, parte a pod.).
29.09.2009
-
31.01.2010
13. Kovačická trojka pred Vianocami II.
      Komisár: PhDr.Oľga Bodorová
V predvianočnom čase, v odbobí adventu, sprístupní múzeum svojim návštevníkom výstavu známych insitných maliarov z Kovačice a Padiny v Srbsku, nazývaných Kovačická trojka. Reprezentujú ju maliari: Marci Markov, Pavel Hajko a Pavel Cicka. Ich obrazy dýchajú svojskou a čarovnou atmosférou dedinského prostredia dolnozemských Slovákov. Autori maľujú svoje predstavy, ale aj prežité skutočnosti. Každý autor sa vyznačuje osobitým námetom a symbolikou deja. Výstava je predajná.
04.12.2009
-
31.01.2010
14. NEdopovedané. Autorská výstava Istvána Dúdora (1949 – 1987)
      Komisár: Mgr. A Matúšková
Gemersko-malohontské múzeum sprístupní v mesiaci december autorskú výstavu akad. maliara Istvána Dúdora (1949 – 1987) pod názvom NEdopovedané. Výstava sa uskutoční pri príležitosti nedožitých 60. narodenín autora, ktorý bol rodákom z Držkoviec a v roku 1987 tragicky zahynul v Tornali vo veku 38 rokov. Touto výstavou by sme chceli bližšie predstaviť život a tvorbu významného gemerského maliara, ktorý je žiaľ doposiaľ širokej aj odbornej verejnosti menej známy.
11.12.2009
-
28.02.2010

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2009

Čítanka prastarej matere
od 14.00 – 15.00 hod.
Podujatie pripravené pri príležitosti „Marec- Mesiac knihy“. Témou podujatia bude rozprávanie o niekdajšej škole, učebniciach, čítanie príbehov z čítaniek dávnych školákov.
24.03.2009
-
26.03.2009
1. Noc v múzeu. V.ročník. Medzinároný deň múzeí (18.mája 2009)
    Zodpovední: Elena Lindišová a Mgr. Ján Alač
Podujatie svojim V. ročníkom, konané na výzvu parížskych múzeí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, predstaví okrem prehliadky expozícií a výstav i ukážku historických bojových umení skupiny šermiarov RICASSO z juhovýchodnej bašty zámku Zvolen.
16.05.2009
2. XXVI. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE
    (pre žiakov 7.ročníkov ZŠ v okrese Rimavská Sobota)
    Zodpovedná: Elena Lindišová
22.05.2009
3. AGROKOMPLEX Nitra 2009 20.08.2009
-
23.08.2009
4. Súťaž o najkrajšie krmítko IV. ročník. Európske dni vtácta (13.október)
     Zodpovedná: Mgr. Monika Gálffyová
13.10.2009
5. Advent v múzeu
    Zodpovedná: PhDr. Oľga Bodorová, Mgr. Ľudmila Pulišová a Elena Lindišová
14.12.2009
-
18.12.2009

 

Ponukový list prednášok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
na školský rok 2008/2009
(PDF / DOC)

 

Návštevnosť GMM v roku 2009

Grafy návštevnosti za rok 2009

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS