A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Predmet mesiaca jún 2022 - Rukopisné knihy Pavla Šramka z roku 1799

1. 6. - 30. 6. 2022
Kurátor/ka výstavy:
Mgr. Iveta Krnáčová

V roku 2021 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia na realizáciu komplexného odborného reštaurovania historických rukopisných kníh. Zreštaurované boli tri zväzky vzácneho rukopisného diela Pavla Šramka z roku 1799: Slovensko-grécky slovník k Novému Zákonu. Dielo je napísané v česko-slovenčine a jeho originálny názov znie: „Nowého Zákona Slowensko Ržecký Slowář vo němžto wlastnjch gmén, hystorycké a geografické wýpisy, obecných pak, půwodowé, a wyznamenánj, k tomu co k wyrozumenj prawého, swaté knihy teto smyslu, ze Starožitnossti Židowských, Řeckých a křestánských se wyhledáwalo... spolu sebral Pawel Ssramko, Cyrkwe Ew. Klenowské S.[Služby]  B.[Boží] Kazatel“. „Předmluwa ... Psal sem vo Klenowcy dne 1. Zářj Léta Páně 1799“ I. [zväzok] A-H,  II. [zväzok] J-O., III. [zväzok] P-Ss.

plagát

Pavel Šramko (1743 - 1831), jazykovedec a evanjelický kňaz v Klenovci, člen Učenej spoločnosti malohontskej, bol významnou osobnosťou Gemera-Malohontu. Vytvoril rozsiahly slovensko-grécky štvorzväzkový slovník k Novému zákonu, ktorý však zostal len v rukopise. V knižnici múzea sú uchované jeho prvé tri zväzky, existencia štvrtého zväzku nie je známa. Prvé tri zväzky sú zaznamenané i v Slovenskom biografickom slovníku (V. zväzok : R-Š. Martin : Matica slovenská, 1992, s. 498).

Autor zostavil jazykovedný slovník s veľkým úsilím a znalosťou súdobej jazykovedy. Dielo napísal podľa pravidiel Doležalovej Slovensko-českej gramatiky z roku 1746. V rozsiahlom vlastnom úvode k slovníku Šramko na 12 stranách podrobne vysvetľuje a zdôvodňuje svoje dielo. Hovorí napríklad, že slovník je tak rozsiahly, pretože všetky potrebné myšlienky nebolo možné vyjadriť menším množstvom slov... „Rozdělil sem ho zagisté na čtyři dily, a každý dil, téměř na sto archú musyl býti tlustý“. Autor taktiež hovorí o plánovanom vydaní 4-zväzkového Slovára a o jeho cene, že keď si ľudia doprajú kúpu klobúka za dukát, o čo dôležitejšie je nedávať ho na prázdnu hlavu... ďalej zdôrazňuje (v prepise do súčasnej slovenčiny): „Vzdelanci sa majú celý život učiť a im toto dielo nebude obšírne, a hlavne je v slovenčine, v nemčine jesto veľa dobrých kníh, ale tie sú nemecké a ty si Slovák, slovenské rýchlejšie prečítaš a podáš ľudu. Ak vyzdvihuješ nemecké knihy, tak vedz, že z nich som čerpal..., a predovšetkým z Nového zákona“.

Pavel Doležal (1700-1778) bol jazykovedec a evanjelický kňaz, autor Slovensko-českej gramatiky: „Grammatica Slavico-Bohemica, Posonii 1746“. V diele kodifikoval slovensko-český, spoločný spisovný jazyk dvoch národov: Slovákov a Čechov. Za základ spisovnej podoby slovenčiny zvolil reč inteligencie v dvoch najzápadnejších slovenských mestách na území Slovenska: Nového Mesta nad Váhom a Skalice. Základom spisovnej podoby češtiny bola biblická čeština.

Zreštaurované rukopisy sú súčasťou historického knižného fondu múzea. Napísané sú na ručnom papieri, viazané v originálnych tuhých celopapierových knižných väzbách s rozmermi 27 x 21 cm. Každý zväzok obsahuje viac ako 700 strán rukopisného textu. Vzácne rukopisné dielo z Gemera-Malohontu bolo zreštaurované za účelom jeho záchrany pre budúce generácie. Komplexné odborné reštaurovanie rukopisných kníh zrealizoval Mgr.art Štefan Kocka, reštaurátor historickej knižnej väzby a papiera, člen Komory reštaurátorov Slovenska. Podrobnú dokumentáciu reštaurátorských prác obsahujú reštaurátorské zámery, ktoré sú prílohou vystavených kníh.

Tri zväzky rukopisného diela Pavla Šramka z roku 1799, stav po reštaurovaní
Tri zväzky rukopisného diela Pavla Šramka z roku 1799, stav po reštaurovaní
stav po reštaurovaní
stav po reštaurovaní
stav po reštaurovaní
stav po reštaurovaní

Zreštaurované rukopisy budú krátkodobo vystavené v priestoroch múzea v období od 1. do 30 júna 2022. Následne budú uchovávané v historickom knižnom fonde múzea a dostupné k štúdiu v knižnici múzea.

Reštaurovanie rukopisov z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

logo Fondu na podporu umenia
hello world!
1 2 3 50

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left