Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

1. Prednášky

 

Gemersko-malohontské múzeum ponúka prednášky, určené pre žiakov základných a stredných škôl, rovnako aj pre záujmové krúžky. Prednášky sú realizované vo forme powerpointovej prezentácie. Rozsah prednášky je 45 - 60 minút. Téma a rozsah sa podľa dohody dajú upraviť.
V prípade záujmu je potrebné návštevu nahlásiť vopred.
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Lindisová – e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, mobil: 0949 485 803.
Vstupné na prednášku: zdarma.
V prípade spojenia prednášky s prehliadkou múzea je vstupné 1 € (možnosť platiť kultúrnymi poukazmi).

 

Témy prednášok

1. História múzea od jeho počiatkov v roku 1882 (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
2. Ľudové hrnčiarstvo v Gemeri-Malohonte (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
3. Ľudová kultúra Rómov v Gemeri-Malohonte (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
4. Tradičné výročné zvykoslovie Gemera-Malohontu (PhDr. O. Bodorová, etnológ)
5. Tradičná remeselná výroba v Gemeri – Malohonte (Mgr. Ľ. Pulišová, etnológ)
6. Ľudové hudobné nástroje Gemera-Malohontu (Mgr. Ľ. Pulišová, etnológ)
7. Ľudový odev v Gemeri-Malohonte (Mgr. Martina Mareková, etnológ)
8. Turci v Gemeri –Malohonte (PhDr. A. Botoš, archeológ)
9. Rimavská Sobota v stredoveku vo svetle archeologických nálezov (PhDr. A. Botoš, archeológ)
10. Stredoveké hrnčiarstvo v Gemeri-Malohonte (PhDr. A. Botoš, archeológ)
11. Stredoveké pamiatky Gemera-Malohontu (PhDr. A. Botoš, archeológ)
12. Fajky zo zbierok Gemersko-malohontského múzea (PhDr. A. Botoš, archeológ)
13. Hrady a hrádky v Gemeri-Malohonte (PhDr. A. Botoš, archeológ)
14. Vtáctvo Gemera-Malohontu (RNDr. M. Gálffyová, biológ)
15. Paleontologická lokalita Kostná dolina – Hajnáčka (RNDr. M. Gálffyová, biológ)
16. Sťahovavé vtáky Gemera-Malohontu (RNDr. M. Gálffyová, biológ)
17. Kým vyletí vtáčik (RNDr. M. Gálffyová, biológ)
18. Rieka Slaná (RNDr. M. Gálffyová, biológ)
19. Secesná architektúra v Rimavskej Sobote (Mgr. A. Kolár, historik umenia)
20. Tvorba sochára Istvána Ferenczyho (1792-1856) (Mgr. A. Kolár, historik umenia)
21. Významní výtvarníci Gemera-Malohontu (Mgr. A. Kolár, historik umenia)

 

 

2. Vyučovacie hodiny

 

Gemersko-malohontské múzeum ponúka vyučovacie hodiny, určené pre žiakov základných a stredných škôl. Vyučovacie hodiny sú realizované formou lektorského výkladu, ktorý je upravený podľa vekovej skupiny. Téma vyučovacích hodín sa stanovuje na základe požiadaviek pedagógov, napr. história mesta Rimavská Sobota, živá a neživá príroda, remeslá a pod. Rozsah hodiny je 45 minút. Téma a rozsah sa podľa dohody dajú upraviť.
V prípade záujmu je potrebné návštevu nahlásiť vopred.
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Lindisová – e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, mobil: 0949 485 803.
Vstupné: 1 € - deti, študenti (možnosť platiť kultúrnymi poukazmi)

 

 

3. Výchovno-vzdelávacie aktivity k výstavám

 

Gemersko-malohontské múzeum ponúka rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré vhodne dopĺňajú obsah aktuálnych výstav. Aktivity sú realizované formou pracovných listov. Téma a časový rozsah sa stanovuje podľa zvolenej výstavy. Na výchovno-vzdelávacie aktivity je možné sa prihlásiť len v termíne trvania výstavy.
V prípade záujmu je potrebné návštevu nahlásiť vopred.
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Lindisová – e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, mobil: 0949 485 803.
Vstupné: 1 € - deti, študenti (možnosť platiť kultúrnymi poukazmi)

 

Známy-neznámy sochár v priestore Európy

Sprievodná aktivita k výstave „Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu“ deťom predstaví sochársku tvorbu Barnabása Hollóa, rodáka z Gemera-Malohontu, ktorého diela môžeme obdivovať v našom regióne, ale aj v zahraničí.

 

Múzejná písanka

Sprievodná aktivita k výstave "NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná 135. výročiu vzniku múzea.", prostredníctvom ktorej žiaci hravým spôsobom preniknú do histórie múzea cez vystavené zbierky, spoznajú význam a poslanie múzea a zároveň si precvičia zmysly a zabavia sa.

 

Múzejná písanka Múzejná písanka Múzejná písanka Múzejná písanka

 

Vtáky Gemerskej pahorkatiny

Odborne spracovanú výstavy Vtáky Gemerskej pahorkatiny sme doplnili o prednášku, ktorá žiakom a študentom predstaví gemerskú časť Bodvianskej pahorkatiny – Gemerskú pahorkatinu, vtáctvo daného územia a prácu ornitológov v teréne.

 

Staroveké Grécko a jeho tajomstvá
Odborne spracovanú výstavu Grécko na úsvite dejín sme obohatili o zaujímavé a hravé aktivity – pracovný list a rozprávku, ktoré žiakom základných a stredných škôl predstavia dejiny antického Grécka a priblížia kultúrny význam múzeí i prácu múzejných pracovníkov a iných odborníkov. Aktivity sú spojené so sprievodným slovom naprieč výstavou, ktoré návštevníkov uvedie do problematiky a doplní aj to, čo na výstave nenájde.

 

 

4. Tvorivé dielne

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota