Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2015:

 

10. Hrady v Gemeri-Malohonte
Komisári: PhDr. Alexander Botoš a Mgr. Daniel Bešina
Pripravovaná výstava má ambíciu laickú i odbornú verejnosť oboznámiť s opevnenými sídlami feudálov a šľachty na území historickej župy Gemer – Malohont. Nakoľko archeologické výskumy boli na gemersko – malohontských hradoch vykonané len ojedinele, veľká časť výstavy bude prezentovaná vo forme dvojrozmerných posterov, prostredníctvom ktorých sa budú môcť návštevníci oboznámiť s históriu, s pôdorysom a predpokladaným rozsahom hradného areálu, s eventuálnymi historickými fotografiami a pohľadnicami, ale aj so súčasným stavom hradu. Na výstave budú prezentované archeologické nálezy z hradov: Drienok, Hodejov – Várhegy, Hajnáčka, Gemer – komitátny hrad, Jestice – Várhegy, Rimavská Seč, Rimavská Sobota – Turecký hrad, Širkovce – Kapla a Tornaľa – Csonkavár.
13.10.2015
-
19.02.2016
11. (Opäť) Kovačická trojka – Cicka – Hajko
Komisárka: Mgr. Martina Mareková
Výstava prezentuje tvorbu renomovaných insitných maliarov z Kovačice, Padiny a okolia. Táto kultúrna tvorba má svoju osobitú výtvarnú a umeleckú logiku, ikonografiu a farebnosť, ktorá je vždy veľmi živá a pestrá. Návštevníkom ponúka veselé scény zo života jednoduchých ľudí. Námety jednotlivých ročných období v pestrých farbách majú okrem umeleckej aj kultúrno-vzdelávaciu výpovednú hodnotu. V tomto roku sa bude výstava orientovať na tradičné zvykoslovie z rodného prostredia kovačických maliarov.
04.11.2015
-
31.01.2016
12. Kontrastné kontexty II.
Autor: Mgr. art. Zoltán Agócs
Kurátorka: Mgr. art. Daša Klapitová
Za GMM zodpovedá: Mgr. Angelika Kolár
Výstava predstavuje výber diel mladého výtvarníka Mgr. art. Zoltána Agócsa (1988, Čakanovce, okr. Lučenec), čerstvého absolventa Ateliéru klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku, na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Úvodná myšlienka Zoltána Agócsa o vzťahu života a umenia výstižne definuje podstatu jeho maliarskej práce, vychádzajúcej zo samotného uvedomenia si priestoru, v ktorom sa autor nachádza (a ktorého je súčasťou), jeho parametrov a významových rovín, ktoré na seba prirodzene nabaľuje v tvorivom myšlienkovom procese.
17.12.2015
-
31.01.2016

 

Výstavy v roku 2016

 

1. Grécko na úsvite dejín
Komisár: Ján Hertlík
za GMM zodpovedá: PhDr. Alexander Botoš
Na výstave sú prezentované repliky archeologických nálezov zahrňujúcich časové obdobie od neolitu (okolo roku 7000 pred n. l.) až do rozpadu mykénskej civilizácie, zhruba do roku 1100 pred n. l. Umenie klasického Grécka dlho zatieňovalo vyspelú kultúru, ktorá vznikla viac ako tisíc rokov pred vládou Perikla v egejskej oblasti. Na Kréte boli v tej dobe postavené výstavné paláce, zdobené nástennými maľbami, vznikali drahocenné šperky, pútavé sošky, keramika všetkého druhu. Keď sopečná katastrofa zničila minojskú kultúru, získali vedúcu úlohu Mykény, ktorej kultúra bola nemenej vyspelá a bohatá. Návštevníci výstavy sa oboznámia s takými svetoznámymi artefaktmi ako je disk z Faistu, ryton v tvare býčej hlavy z paláca v Knóssose alebo fresky z tohto minojskeho pálaca – dámy v modrom a scéna s preskakovaním býkov.
Autorom výstavy je Ján Hertlík (nar. 1979), ktorý všetok svoj voľný čas venuje cestovaniu a spoznávaniu starovekých kultúr. Zo svojich ciest si okrem bohatých spomienok nosí aj suveníry v podobe replík artefaktov, ktoré si potom sám upravuje rôznymi výzdobnými technikami, tak aby pripomínali exponáty, ktoré je možné vidieť vo svetových múzeách.
05.02.2016
-
30.04.2016
2. Vesmír očami detí
Komisárka: RNDr. Daniela Rapavá (Hvezdáreň Rimavská Sobota)
za GMM zodpovedá: PhDr. Elena Lindisová
Výstavu pripravuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota. Odborná porota v čase vernisáže vyhodnotí a odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.
24.02.2016
-
18.03.2016
3. Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí
Výstava svojou exkluzivitou môže osloviť široký okruh návštevníkov, ktorým predstaví poľovnícke trofeje rôzneho druhu. Pripravila ju Slovenská poľovnícka komora – Obvodná komora v Rimavskej Sobote.
07.03.2016
-
10.03.2016
4. Skryté krásy divokej prírody
Autor výstavy: Slovenská Asociácia Fotografov Prírody
za GMM zodpovedá: RNDr. Monika Gálffyová
Výstava predstaví návštevníkom prostredníctvom 36 veľkoformátových fotografií krásu a nespútanosť prírody a rôznych druhov živočíchov. Výstavu pripravila Slovenská Asociácia Fotografov Prírody (SAFP), ktorej poslaním je zvyšovať spoločenskú a umeleckú úroveň fotografie prírody na Slovensku, podporovať a popularizovať ochranu prírody na Slovensku. Členovia asociácie sú nositeľmi viacerých významných ocenení v rámci fotografie prírody doma aj v zahraničí, okrem toho sa venujú publikačnej činnosti ako v slovenských tak aj v zahraničných časopisoch, príprave kalendárov, odborných monografií a iných knižných publikácií.
22.03.2016
-
30.04.2016
5. Poézia kameniny
Komisárka: Mgr. Sylvia Holečková (Banícke múzeum v Rožňave)
za GMM zodpovedá: Mgr. Anita Tóthová
Výstava prezentuje pestrosť, krásu a rôznorodosť výrobkov rožňavskej kameninovej manufaktúry, ktorá bola založená v roku 1810 Jánom Hoffmannom. Výstava poskytuje stručné informácie o histórii rožňavskej manufaktúry. Vhodne ju dopĺňajú silueta Jána Hoffmanna v životnej veľkosti a informácie z regionálnej historickej tlače Rozsnyói Híradó z rokov 1912 a 1913, z ktorých sa dozvedáme o nadobudnutí rožňavských kameninových výrobkov do zbierok vtedajšieho Mestského múzea v Rožňave. Záver výstavy je venovaný kameninovým výrobkov pravdepodobne vyrobeným v Rožňave a ukážke výrobkov ďalšej gemerskej manufaktúry na výrobu kameniny, založenej v roku 1823 v Muráni.
05.05.2016
-
07.06.2016
6. Tornaľa – Dobogó. Významné archeologické nálezisko z doby bronzovej
Otvorenie výstavy je súčasťou programu XII. ročníka Noci múzeí a galérií – 21. mája o 18:00
Komisár: PhDr. Alexander Botoš
Výstava návštevníkom predstaví významné pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry v mestečku Tornaľa, v polohe Dobogó. Prvé archeologické nálezy na tomto pohrebisku zistil generál Radola Gajda v roku 1923. Ďalší archeologický výskum, v roku 1959, vykonal profesor Gejza Balaša. V rokoch 1966 a 1968 pohrebisko kompletne preskúmal profesor Václav Furmánek z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Na pohrebisku bolo odkrytých celkom 280 hrobov pilinskej a kyjatickej kultúry. Predpokladá sa, že na základe koncentrácie hrobov a plochy pohrebiska, mohlo byť na tomto pohrebisku uložených najmenej 10 000 hrobov. Pohrebisko v Tornali predstavuje jedno z najvýznamnejších pohrebísk pilinskej a kyjatickej kultúry. Na výstave budú vôbec prvý krát vystavené hrobové nálezy pochádzajúce zo všetkých archeologických výskumov, vykonaných na tomto pohrebisku.
21.05.2016
-
31.07.2016
7. Ladislav Mednyánszky: Kresba
Otvorenie výstavy je súčasťou programu XII. ročníka Noci múzeí a galérií – 21. mája o 18:00
Komisár: Mgr. Angelika Kolár
Výstava vzniká v spolupráci s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, ktorá spravuje kolekciu kresieb (viac ako 300 kusov) Ladislava Mednyánszkeho (1852 - 1919). Ide prevažne o náčrty a skice z maliarových denníkov - skicárov, v ktorých môžeme rozpoznať autorovu snahu o zaznamenanie daných momentov, okolitého prostredia, osôb a nálad vo forme vizuálneho denníka. Výstava bude doplnená o kresby zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea, ktoré sú súčasťou pozostalosti šľachtickej rodiny Gömöry zo Širkoviec. Touto prezentáciou by sme chceli poukázať na priateľský vzťah Ladislava Mednyánszkeho s Oliverom a Margitou Gömöry, ktorých maliar navštevoval aj v ich kúrii v Širkovciach.
21.05.2016
-
31.07.2016
8. Konope, konope, zelená konope
Komisár: Mgr. Ľudmila Pulišová
Pradenie a tkanie patrilo v minulosti k popredným povinnostiam žien na vidieku. Keďže
všetky práce súvisiace so spracovaním rastlinných vláken trvali takmer po celý rok, výstava sa zameriava na ukážku zbierkových predmetov, ktoré boli v minulosti používané pri spracúvaní rastlinných vláken, zhotovovaní priadze a pri tvorbe samotného plátna. Po tom, čo do textilnej výroby začala začiatkom 20. storočia prenikať bavlna, domáca výroba plátna postupne ustupovala, a tak je cieľom výstavy predstaviť návštevníkom túto, v minulosti bežnú súčasť každodenného života, ktorá je dnes pre mnohých neznáma.
27.07.2016
-
28.10.2016
9. Fenomén Gemer
Komisár: akad. sochár Rudolf Malacký, Mgr.art. Michal Kučík, Mgr.art. Veronika Selingová a PhDr. Oľga Bodorová
Mladé keramické sympózium (vek 18 až 38 rokov) s názvom Fenomén Gemer je projekt pre mladých začínajúcich domácich i zahraničných keramikárov. Zámerom projektu bolo vytvorenie priestoru pre ich tvorbu v historicky najkeramickejších regiónov Slovenska v Gemeri-Malohonte a Novohrade. Cieľom tejto aktivity bolo oživenie záujmu o keramiku v našom regióne. Kritériom výberu uchádzačov o účasť na sympóziu nebolo však reagovať vlastnou tvorbou, ale ich reakcia na keramickú tradíciu, najrozmanitejšou formou, pričom sa počíta predovšetkým s pojmom a materiálom akým je hrnčiarska hlina. Centrálou sympózia bol Zelený mlyn v Ožďanoch. Výstava je reflexiou na všetky doterajšie ročníky a najmä výsledky v podobe fotografie.
03.08.2016
-
30.09.2016
10. Pohľad do minulosti krajčírstva
Komisár: Mgr. Anita Tóthová
Výstava sa zameriava na dejiny krajčírstva v Rimavskej Sobote a okolí, od vzniku krajčírskeho cechu až do obdobia 20. storočia. Návštevníci budú môcť nahliadnuť do sveta krajčírov a obchodníkov s textilom a oboznámiť sa s typickými krajčírskymi pomôckami. Budú prezentované aj predmety rimavskosobotského krajčírskeho cechu, ako aj šijacie stroje slávnych výrobcov.
04.09.2016
-
30.11.2016
11. Tajný život hraboša severského
Komisár: Bratislavské regionálne ochranárske združenie
za GMM zodpovedá: RNDr. Monika Gálffyová
Základnými témami výstavy sú život hraboša severského v mokradiach Podunajska, ekologické vzťahy v mokradiach, zmeny krajinnej štruktúry Podunajska počas historických období, ale aj dôležitosť ochrany prirodzených biotopov hraboša severského panónskeho prostredníctvom opätovného zavedenia tradičných spôsobov hospodárenia do oblasti Podunajskej nížiny. Ústrednou časťou výstavy je sústava panelov znázorňujúcich prirodzený biotop hraboša - trstinové a ostricové porasty, ktoré vytvárajú model nory hraboša v nadživotnej veľkosti. Vo vnútri „nory“ nazrú návštevníci, prostredníctvom multimediálnej plochy, do skrytého života tohto nenápadného cicavca.
11.09.2016
-
30.11.2016
12. Návštevníci kŕmidiel
Komisár: RNDr. Monika Gálffyová
Výstava priblíži prostredníctvom dermoplastických preparátov a fotografií návštevníkov vtáčích kŕmidiel, správne spôsoby prikrmovania vtákov a predstaví tiež najčastejšie používané druhy krmív, ktoré obľubujú rôzne druhy operencov.
03.11.2016
-
31.12.2016
13. Najkrajšie kŕmidlo, VIII. ročník
Komisár: RNDr. Monika Gálffyová
Výstava kŕmidiel pre vtáky, ktoré zhotovili žiaci II. stupňa ZŠ a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií v rámci rovnomennej súťaže. Počas predchádzajúcich ročníkov súťaže a výstavy zhotovili súťažiaci funkčné kŕmidlá z najrôznejších materiálov, ako prírodných, napríklad dreva, kokosových orechov, šúpolia, tak aj umelých, napríklad z plastových fliaš.
08.11.2016
-
30.11.2016
14. Vojna v Tichomorí
Komisár:
za GMM zodpovedá: Mgr. Anita Tóthová
Výstavu pripravilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici v spolupráci s Národným múzeom 2. svetovej vojny v New Orleans a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave. Výstava prináša unikátne fotografie z amerických vojenských archívov dokumentujúcich vojnu tichomorí (v Pacifiku).
02.12.2016
-
31.01.2017
15. Július Sándy: Výber z diela
Komisár: Mgr. Angelika Kolár
Július Sándy (1827-1894) bol známy maliar a grafik, ktorý študoval vo Viedni a Mníchove. Venoval sa najmä krajinomaľbe a portrétom, v intenciách dobového romantizmu. Pôsobil ako učiteľ kreslenia v Prešove, Košiciach a Budapešti. S regiónom Gemer-Malohont J. Sándyho spájajú rodinné väzby. V roku 1862 sa v Rimavskej Sobote oženil s Paulínou Jánosdeák, ktorá bola z matkinej strany príbuznou sochára Istvána Ferenczyho. Július Sándy bol svojimi dielami početne zastúpený aj na pamätnej Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy v roku 1882, od ktorej sa datuje vznik dnešného Gemersko-malohontského múzea. Niekoľko diel z tejto výstavy sa neskôr dostalo do zbierkového fondu múzea a vytvorilo tak základ pre budovanie fondu výtvarného umenia. Výstava vzniká v spolupráci so súkromnými vlastníkmi diel z Budapešti a Rimavskej Soboty.
08.12.2016
-
28.02.2017

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity k výstavám v roku 2016:

 

Staroveké Grécko a jeho tajomstvá
Odborne spracovanú výstavu Grécko na úsvite dejín sme obohatili o zaujímavé a hravé aktivity – pracovný list a rozprávku, ktoré žiakom základných a stredných škôl predstavia dejiny antického Grécka a priblížia kultúrny význam múzeí i prácu múzejných pracovníkov a iných odborníkov. Aktivity sú spojené so sprievodným slovom naprieč výstavou, ktoré návštevníkov uvedie do problematiky a doplní aj to, čo na výstave nenájde.
05.02.2016

30.04.2016

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2016:

 

1. Marec – mesiac knihy, XI. ročník - Beseda so spisovateľom PETROM GLOCKOM 10.03.2016
2. Od ovečky po gubu - premietanie filmu 31.03.2016
3. Kurz vtáčieho spevu apríl 2016
4. Noc múzeí a galérií - XII. ročník 21.05.2016
5. 33. ročník okresnej vlastivednej súťaže Pramene 15.06.2016
6. Advent v Gemersko-malohontskom múzeu december 2016

 

PREDMET MESIACA v roku 2016:

 

Január: Kalendář Na Rok Krysta Pána 1787 - Najstarší slovenský kalendár historickej knižnice múzea
Február: Táborenie husárov, olejomaľba, 18. storočie, neznámy autor
Marec: Solennia verejnej knižnice Malohontského seniorátu
Apríl: Lasica myšožravá (Mustela nivalis)
Máj: Listy Ladislava Mednyánszkeho (1852 - 1919)
Jún: Modrotlačové formy
Júl: Torzo dreveného kola – súčasť mestského opevnenia Rimavskej Soboty
August: Vychádzková palica Lajosa Kossutha
September: Včasnonovoveká fajka z Rimavskej Soboty
Október: Gaviál indický (Gavialis gangeticus)
November: Elektrický fén na vlasy
December: Hlinené tabačnice

 

Vedecko-výskumné úlohy

 

1. Zimovanie vodného vtáctva na rieke Slaná
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2005-2016

2. Vtáctvo gemerskej časti Bodvianskej pahorkatiny
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2007-2016

3. Vtáčie spoločenstvá vodnej nádrže obce Včelince
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2014-2016

4. Rozšírenie kuvika plačlivého (Athene noctua) v južnej časti Rimavskej kotliny
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2015-2016

5. Rozšírenie výrika lesného (Otus scops) v okrese Rimavská Sobota
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2016-2017

6. Portrétny žáner v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2013-2017

7. Maliar Július Sándy (1827-1894)
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2016-2017

8. Rimavská Sobota a okolie vo výtvarných zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2015-2017

9. Mapovanie železničných budov v Gemeri-Malohonte
história – PhDr. Oľga Bodorová, PhDr. Alexander Botoš
2013-2016

10. Prícestné kríže v Gemeri-Malohonte
etnológia – PhDr. Oľga Bodorová, Mgr. Martina Mareková
2013-2016

11. Rómovia a fajčenie fajky
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová
2016-2017

12. Zväz Cigánov – Rómov v okrese Rimavská Sobota v spomienkach pamätníkov
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová
2016

13. Mlyny a mlynárstvo v Gemeri – Malohonte - IV. etapa
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová, RNDr. Ján Aláč
2016-2017

14. Prvomájové oslavy v období socializmu v Gemeri-Malohonte
etnológia – Mgr. Martina Mareková
2016-2017

15. Rimavská Sobota v rokoch 1938 – 1944 v archívnych dokumentoch
história – Mgr. Anita Tóthová
2014-2016

16. Rimavská Sobota a vznik Československa
história – Mgr. Anita Tóthová
2016-2018

17. História Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v rokoch 1938 – 1944
história múzea – Mgr. Anita Tóthová
2014-2016

18. Reflexia prezentačnej činnosti Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote od 70. rokov do 90. rokov 20. storočia
história múzea – Mgr. Daniel Bešina
2015-2017

19. Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote do roku 1918
história múzea – Mgr. Csilla Korenová
2016-2017

20. Tlače 17. storočia v Historickom knižnom fonde Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
knihovníctvo – Mgr. Iveta Krnáčová
2015-2017

21. Archeologický výskum Nižný Skálnik –Maginhrad
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2014-2016

22. Zaniknutý kostol sv. Michala (?) v Šuriciach
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2015-2016

23. Keramická manufaktúra v Pondelku (1769-1812)
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2015-2016

24. Archeologický výskum na stavbe „Rimavská Sobota – ul. Hatvaniho – polyfunkčná budova – II. etapa“
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2016

25. Archeologický výskum na stavbe „Rimavská Sobota – Sobôtka – výrobná hala“
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2016

26. Záchranné archeologické výskumy – v závislosti od okolností
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2016
 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2016

Grafy návštevnosti za rok 2016

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota