Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2014:

 

6. Veľká vojna. Rimavská Sobota v čase 1. svetovej vojny
Počas Noci v múzeu
Kurátorka: PhDr. Éva Kerényi
Výstava sa zameriava na vývin a vojnové udalosti v Rimavskej Sobote - ako mesto reagovalo na júnové a júlové udalosti v roku 1914, priebeh vojny v meste a jeho vplyv na každodenný spoločenský život (kurzy opatrovateliek, Červený kríž, dobročinnosť atď.). Výstava zároveň pripomína aj obete vojny (pomník padlých na Hlavnom námestí, významné osobnosti: Putra Ede a Mihályfalusi Forgon Mihály). Je doplnená o bohatý zbierkový fond múzea z obdobia vojny v rokoch 1914 – 1918 (predmety vyrobené vojakmi na fronte, dobové fotografie, vojenský materiál, militárie, tlač a pod.), ako aj zo súkromných zbierok obyvateľov mesta (denníky a spomienky vojakov z frontu).
16.05.2014
-
30.04.2015
11. PREZENTAČNÁ VÝSTAVA ŠKOLY
16.10.2014
-
16.01.2015
12. Najkrajšie kŕmidlo, VII. ročník
Kurátorka: Mgr. Monika Gálffyová
Výstava je výsledkom rovnomennej súťaže, ktorá sa koná pri príležitosti osláv Európskych dní vtáctva. Jej cieľom je prehĺbiť vzťah medzi múzeom a školami a upriamiť pozornosť detí na prírodu a tvory v nej žijúce, zvlášť vtáčiky, ktoré sú v zimnom období odkázané na pomoc ľudí. Úlohou žiakov 2. stupňa základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií je vyrobiť funkčné kŕmidlo vlastnoručne alebo za pomoci rodičov, pedagógov i kamarátov.
23.10.2014
-
16.01.2015
14. Židovská komunita v Rimavskej Sobote
Kurátorky: Mgr. Anita Tóthová, PhDr. Oľga Bodorová
Výstava sprostredkuje návštevníkom pohľad na históriu židovskej komunity v Rimavskej Sobote niekedy do polovice 19. storočia. Návštevníkom tiež predstaví okrem predmetov každodenného života aj typické predmety židovských náboženských obradov, ktoré rimavskosobotskí Židia používali napríklad v bývalej synagóge mesta. Poukáže tiež na kultúru židovského obyvateľstva.
10.12.2014
-
30.06.2015

 

Výstavy v roku 2015

 

1. Gemerská NOSTALGIA vo fotografii Alexandra Jirouška
Kurátori: PhDr. Oľga Bodorová a RNDr. Ján Aláč
Výstava prezentuje nostalgické fotografie od fotografa a cestovateľa Alexandra Jirouška, ktoré vznikli v polovici 80. rokov 20. storočia. Časť z nich bola využitá pre publikáciu Okres Rimavská Sobota z roku 1986. V podobe výstavy boli verejnosti predstavené v roku 1987 v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote a následne v roku 1988 i vo vtedajšom Gemerskom múzeu pod názvom Okres Rimavská Sobota vo farebnej fotografii, ale aj v družobnom (partnerskom) meste Bátonyternye v Maďarsku. Zábery zachytávajú dobové podoby vtedajšieho okresu Rimavská Sobota a samotného okresného mesta.
27.01.2015
-
20.02.2015
2. Vesmír očami detí
Komisárka: RNDr. Daniela Rapavá
Zodpovedná za GMM: Elena Lindisová
Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota, venovaná tematike vesmíru. Odborná porota vyhodnotí a v čase vernisáže odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Výstavu každoročne pripravuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote.
25.02.2015
-
20.03.2015
3. Biblie našich predkov
V poradí treťou výstavou v roku 2015 je výstava biblickej literatúry a literatúry pre deti. Slovo biblia pochádza z gréckeho slova biblos a znamená knihu. Expozíciu prezentuje Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom. Na zbierke BIBLIÍ ako aj inej rôznej literatúry z rodinných zbierok od dávnych čias až po dnešok sa podieľali žiaci, učitelia, farári okolitých farností, cirkevné zbory Rimavského seniorátu ECAV. Vernisáž výstavy sa uskutoční 23. marca 2015 o 13.00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea a doplní ju zaujímavý kultúrny program.
23.03.2015
-
30.04.2015
4. Karol Feňveš: Tvorba
Zodpovedná za GMM.: Mgr. Angelika Kolár
(Pri príležitosti: MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY NA OBETE HOLOKAUSTU 27. január)
Výstava predstaví verejnosti Rimavskej Soboty tvorbu maliara židovského pôvodu Karola Feňveša, ktorý je v súčasnosti jediný žijúci akademický maliar v Liptovskom Hrádku. Napriek svojmu veku je ešte stále aktívnym umelcom. Narodil sa v Malužinej, presídlený bol s rodinou do Budapešti, neskôr sa však opäť vrátil na Liptov, kde sa jeho umelecká profilácia časom menila a portréty vymenil za krajinu. Pri tvorbe používal viaceré maliarske techniky. Venoval sa vo veľkej miere aj pedagogickej činnosti a pod jeho vedením sa viacerí jeho žiaci rozhodli pre podobnú dráhu. Diela Karola Feňveša boli prezentované na mnohých výstavách, naposledy v Prešove. Výstava bude pripomienkou Medzinárodného dňa pamiatky na obete holokaustu. Obrazy majú vysokú výpovednú hodnotu a sebe osobitú výtvarnú a umeleckú logiku.
26.03.2015
-
10.05.2015
5. Gitary Márie Páko
Počas noci v múzeu
Komisárka: Mária Páko
Zodpovedný za GMM: Mgr. Daniel Bešina
Výstava prezentuje súkromnú zbierku strunových hudobných nástrojov Márie Pákovej z Rimavskej Soboty. Väčšia časť zbierky pozostáva z akustických gitár, ale vzácnu časť zbierky tvoria aj citary, mandolíny a lutny. Túto pozoruhodnú zbierku tvorí viac ako 120 kusov hudobných nástrojov, ktoré majiteľka zbiera po celý život. Lásku k hudbe a k týmto zaujímavým hudobným nástrojom pretavila aj do svojho zamestnania, pôsobí ako asistentka na Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote. Tu aktívne vedie svojich zverencov k hudbe, k hre na gitaru a k spevu. Kvalitný obsah výstavy dotvára práve vzácna súkromná zbierka Márie Pákó obohatená o životné osudy jednotlivých kúskov pred ich získaním.
15.05.2015
-
31.07.2015
6. Putrov kufor: Život a dielo Eduarda Putru (1883-1915)
Počas noci v múzeu
Komisárka: Mgr. Angelika Kolár
Eduard Putra (1883-1915) bol jedným z najvýznamnejších výtvarníkov regiónu na prelome 19. a 20. storočia. V roku 2015 uplynie 100 rokov od jeho predčasnej smrti a pripravovaná výstava bude výberom z jeho diela a osobnej pozostalosti, ktorú kompletne získalo Gemersko-malohontské múzeum uloženú v pôvodnom kufríku. Súčasťou výstavy budú aj diela autora zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Slovenskej národnej galérie v Bratislave a Baníckeho múzea v Rožňave.
Trvanie: 16.05.2015 - 31.08.2015
16.05.2015
-
31.08.2015
7. Umenie písania. Po stopách starožitných kalamárov / Az írás művészete. Antik kalamárisok nyomában.
Komisárka: PhDr. Éva Kerényi
Cieľom výstavy je prezentovať svet historických kalamárov od novoveku až po 20. storočie. Písanie, vyjadrené formou umelecko-priemyselných skvostov z rôznych historických období vzniká na báze zbierkových predmetov z Gemersko-malohontského múzea, ale i z iných múzeí Slovenska. Popri klasických úžitkových kalamároch, používaných v šľachtických a v meštianskych rodinách, budú prezentované aj jedinečné druhy týchto predmetov, a to ľudové, cestovné, školské kalamáre a suveníry vo forme kalamárov. Výstava je vhodná aj ako putovná výstava.
01.07.2015
-
30.10.2015
8. Pozostalosť Gömöryovcov II. – A Gömöryek hagyatéka II.
    Každodenný život jednej šľachtickej rodiny na fotografiách. Egy nemesi család mindennapjai fotográfiákon.

Komisárka: PhDr. Éva Kerényi
Ide o fotografickú výstavu, na ktorej sa prezentujú predtým nevystavené, novoobjavené zábery z neevidovaného fondu pozostalosti Gömöryovcov a Maróthyovcov. Fotky nás zaviedu do zákulisia každodenného života šľachtickej rodiny zo Širkoviec na prelome 19. a 20. storočia, ako i prvej polovice 20. storočia. Zachytávajú rodinné výlety do okolia, rodinnú atmosféru, priateľský kruh, cestovania po Indií a Európe. Výstava je zároveň i pokračovaním úspešnej výstavy z roka 2011, doplnená o vzácny fotografický materiál s umeleckým podtextom.
13.08.2015
-
30.09.2015
9. Od babičky na boľačky (Liečivé rastliny..)
Komisár: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Zodpovedná za GMM: Mgr. Monika Gálffyová
Mottom výstavy sú slová autorky RNDr. Sitášovej: ,,Ich liečivosť poznáme, na lúke ich zbierame, doma si ich sušíme, čaje z nich si varíme a tak zdravie chránime.“ Výstava vtiahne návštevníka do atmosféry vidieckej kuchyne, na miesto, kde sa ľudové recepty v minulosti pripravovali. 12 informačných bannerov prezentuje základné informácie o problematike liečenia rastlinami a o fytoterapii. Súčasnému človeku približujú históriu, tradície a zaujímavosti bylinkárstva a olejkárstva. Charakterizujú najznámejšie druhy liečivých i jedovatých rastlín, rozšírených v našej oblasti. Výstava prináša informácie aj o pestovaní liečivých rastlín, špecifikuje výskyt, využitie, popisuje metódy výroby a prípravy bylinkových čajov. Nie je zameraná len na odbornú stránku, návštevníci sa dozvedia i ľudové názvy, či ochranné byliny.
17.09.2015
-
30.11.2015
10. Hrady v Gemeri-Malohonte
Komisár: PhDr. Alexander Botoš
Pripravovaná výstava má ambíciu laickú i odbornú verejnosť oboznámiť s opevnenými sídlami feudálov a šľachty na území historickej župy Gemer – Malohont. Nakoľko archeologické výskumy boli na gemersko – malohontských hradoch vykonané len ojedinele, veľká časť výstavy bude prezentovaná vo forme dvojrozmerných posterov, prostredníctvom ktorých sa budú môcť návštevníci oboznámiť s históriu, s pôdorysom a predpokladaným rozsahom hradného areálu, s eventuálnymi historickými fotografiami a pohľadnicami, ale aj so súčasným stavom hradu. Na výstave budú prezentované archeologické nálezy z hradov: Drienok, Hodejov – Várhegy, Hajnáčka, Gemer – komitátny hrad, Jestice – Várhegy, Rimavská Seč, Rimavská Sobota – Turecký hrad, Širkovce – Kapla a Tornaľa – Csonkavár.
08.10.2015
-
15.01.2016
11. (Opäť) Kovačická insita. CICKA-HAJKO
Zodpovedná za GMM.: Mgr. Angelika Kolár
Výstava prezentuje tvorbu renomovaných insitných maliarov z Kovačice, Padiny a okolia. Táto kultúrna tvorba má svoju osobitú výtvarnú a umeleckú logiku, ikonografiu a farebnosť, ktorá je vždy veľmi živá a pestrá. Návštevníkom ponúka veselé scény zo života jednoduchých ľudí. Námety jednotlivých ročných období v pestrých farbách majú okrem umeleckej aj kultúrno-vzdelávaciu výpovednú hodnotu. V tomto roku sa bude výstava orientovať na tradičné zvykoslovie z rodného prostredia kovačických maliarov.
10.11.2015
-
31.01.2016
12. Výstava dvoch autorov - Zoltán Agócs a Dáša Klapitová
Komisárka: Mgr. Angelika Kolár
Výstava je prvou spoločnou výstavou výtvarníka Zoltána Agócsa (1988, Čakanovce, okr. Lučenec) a výtvarníčky Daši Klapitovej (1989, Žilina), ktorí v roku 2014 ukončili magisterské štúdium v odbore Voľné výtvarné umenie na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Títo dvaja autori v súkromí tvoria pár a na ich prácach je badateľná vzájomná interakcia a ovplyvňovanie.
02.12.2015
-
15.01.2016

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2015:

 

Prezentácia publikácie profesora Júliusa Albertyho Pozdravujem Ťa Vyšná Pokoradz 05.03.2015
Prezentácia Zborníka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT 27.03.2015
Noc múzeí a galérií - XI. ročník 16.05.2015
Premiéra filmu "Bastyúr Jaroslav - Tradičné zvonkárstvo na Gemeri" 08.06.2015, 17.00
Okresná vlastivedná súťaž PRAMENE – XXXII. ročník 11.06.2015

 

PREDMET MESIACA v roku 2015:

 

Január: Sklené kanvice z Rimavskej Soboty
Február: Kormorán veľký Phalacrocorax carbo
Marec: Galerie zu Kraszna-Horka Váralja. Mnichov (1910)
Apríl: Drevený epitaf rodiny Jánoky
Máj: Tabatierka s erotickými výjavmi z polovice 19. storočia
Jún: Súbor Zlatej zuzany
Júl: Keramické dlaždice z Aquinca
August: Výber zo súboru zreštaurovaných historických tlačí
September: Socha Smútiaceho pastiera
Október: Obrubnica americká Leptoglossus occidentalis
November: Plastiky rezbára Juraja Mertuša
December: Čínsky liečivý meč z prelomu 18. a 19. storočia

 

Vedecko-výskumné úlohy

 

1. Zimovanie vodného vtáctva na rieke Slaná
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2005 – 2015

2. Vtáctvo gemerskej časti Bodvianska pahorkatina
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2007 – 2015

3. Hniezdenie Včelárika zlatého v širšom okolí rieky Slaná
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2011 – 2014

4. Vtáčie spoločenstvá vodnej nádrže v obci Včelince
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2014 – 2016

5. Rimavská Sobota v čase I. svetovej vojny (1914 - 1918)
história - PhDr. Éva Kerényi
2012 – 2014

6. Tvorba maliara Eduarda Putru (1883 - 1915)
história umenia - Mgr. Angelika Kolár
2013 – 2014

7. Portrétny žáner v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia - Mgr. Angelika Kolár
2013 – 2014

8. Súpis zbierok Gemersko-malohontského múzea dokumentujúcich rómske etnikum
etnológia - PhDr. Oľga Bodorová
2013 – 2014

9. Mapovanie železničných budov v Gemeri-Malohonte
história - PhDr. Oľga Bodorová a PhDr. Alexander Botoš
2013 - 2014

10. Prícestné kríže v Gemeri-Malohonte
etnológia - PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Martina Mareková
2013 – 2014

11. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rokoch 1960 - 1969 - IV. etapa
história múzea - RNDr. Ján Aláč
2010 – 2015

12. Rimavská Sobota v rokoch 1938 - 1944 v archívnych dokumentoch (archív múzea)
história múzea – Mgr. Anita Tóthová
2014 – 2015

13. História Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v rokoch 1938 - 1944
história múzea – Mgr. Anita Tóthová
2014 – 2015

14. Záchranné archeologické výskumy – v závislosti od okolností
archeológia - PhDr. Alexander Botoš
2014 a nasledujúce roky
 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2015

Grafy návštevnosti za rok 2015

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota