Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2015:

 

10. Hrady v Gemeri-Malohonte
Komisári: PhDr. Alexander Botoš a Mgr. Daniel Bešina
Pripravovaná výstava má ambíciu laickú i odbornú verejnosť oboznámiť s opevnenými sídlami feudálov a šľachty na území historickej župy Gemer – Malohont. Nakoľko archeologické výskumy boli na gemersko – malohontských hradoch vykonané len ojedinele, veľká časť výstavy bude prezentovaná vo forme dvojrozmerných posterov, prostredníctvom ktorých sa budú môcť návštevníci oboznámiť s históriu, s pôdorysom a predpokladaným rozsahom hradného areálu, s eventuálnymi historickými fotografiami a pohľadnicami, ale aj so súčasným stavom hradu. Na výstave budú prezentované archeologické nálezy z hradov: Drienok, Hodejov – Várhegy, Hajnáčka, Gemer – komitátny hrad, Jestice – Várhegy, Rimavská Seč, Rimavská Sobota – Turecký hrad, Širkovce – Kapla a Tornaľa – Csonkavár.
13.10.2015
-
19.02.2016
11. (Opäť) Kovačická trojka – Cicka – Hajko
Komisárka: Mgr. Martina Mareková
Výstava prezentuje tvorbu renomovaných insitných maliarov z Kovačice, Padiny a okolia. Táto kultúrna tvorba má svoju osobitú výtvarnú a umeleckú logiku, ikonografiu a farebnosť, ktorá je vždy veľmi živá a pestrá. Návštevníkom ponúka veselé scény zo života jednoduchých ľudí. Námety jednotlivých ročných období v pestrých farbách majú okrem umeleckej aj kultúrno-vzdelávaciu výpovednú hodnotu. V tomto roku sa bude výstava orientovať na tradičné zvykoslovie z rodného prostredia kovačických maliarov.
04.11.2015
-
31.01.2016
12. Kontrastné kontexty II.
Autor: Mgr. art. Zoltán Agócs
Kurátorka: Mgr. art. Daša Klapitová
Za GMM zodpovedá: Mgr. Angelika Kolár
Výstava predstavuje výber diel mladého výtvarníka Mgr. art. Zoltána Agócsa (1988, Čakanovce, okr. Lučenec), čerstvého absolventa Ateliéru klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku, na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Úvodná myšlienka Zoltána Agócsa o vzťahu života a umenia výstižne definuje podstatu jeho maliarskej práce, vychádzajúcej zo samotného uvedomenia si priestoru, v ktorom sa autor nachádza (a ktorého je súčasťou), jeho parametrov a významových rovín, ktoré na seba prirodzene nabaľuje v tvorivom myšlienkovom procese.
17.12.2015
-
31.01.2016

 

Výstavy v roku 2016

 

1. Grécko na úsvite dejín
Komisár: Ján Hertlík
za GMM zodpovedá: PhDr. Alexander Botoš
Na výstave sú prezentované repliky archeologických nálezov zahrňujúcich časové obdobie od neolitu (okolo roku 7000 pred n. l.) až do rozpadu mykénskej civilizácie, zhruba do roku 1100 pred n. l. Umenie klasického Grécka dlho zatieňovalo vyspelú kultúru, ktorá vznikla viac ako tisíc rokov pred vládou Perikla v egejskej oblasti. Na Kréte boli v tej dobe postavené výstavné paláce, zdobené nástennými maľbami, vznikali drahocenné šperky, pútavé sošky, keramika všetkého druhu. Keď sopečná katastrofa zničila minojskú kultúru, získali vedúcu úlohu Mykény, ktorej kultúra bola nemenej vyspelá a bohatá. Návštevníci výstavy sa oboznámia s takými svetoznámymi artefaktmi ako je disk z Faistu, ryton v tvare býčej hlavy z paláca v Knóssose alebo fresky z tohto minojskeho pálaca – dámy v modrom a scéna s preskakovaním býkov.
Autorom výstavy je Ján Hertlík (nar. 1979), ktorý všetok svoj voľný čas venuje cestovaniu a spoznávaniu starovekých kultúr. Zo svojich ciest si okrem bohatých spomienok nosí aj suveníry v podobe replík artefaktov, ktoré si potom sám upravuje rôznymi výzdobnými technikami, tak aby pripomínali exponáty, ktoré je možné vidieť vo svetových múzeách.
05.02.2016
-
30.04.2016
2. Vesmír očami detí
Komisárka: RNDr. Daniela Rapavá (Hvezdáreň Rimavská Sobota)
za GMM zodpovedá: PhDr. Elena Lindisová
Výstavu pripravuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota. Odborná porota v čase vernisáže vyhodnotí a odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.
22.02.2016
-
18.03.2016
3. Skryté krásy divokej prírody
Komisár:
za GMM zodpovedá: RNDr. Monika Gálffyová
Výstava predstaví prostredníctvom 36 veľkoformátových fotografií krásu a nespútanosť prírody a rôznych druhov živočíchov. Výstavu pripravila Slovenská Asociácia Fotografov Prírody, ktorej poslaním je zvyšovať spoločenskú a umeleckú úroveň fotografie prírody na Slovensku, podporovať a popularizovať ochranu prírody na Slovensku.
21.03.2016
-
30.04.2016
4. Poézia kameniny
Komisárka: Mgr. Sylvia Holečková (Banícke múzeum v Rožňave)
za GMM zodpovedá: Mgr. Anita Tóthová
Výstava prezentuje pestrosť, krásu a rôznorodosť výrobkov rožňavskej kameninovej manufaktúry, ktorá bola založená v roku 1810 Jánom Hoffmannom. Výstava poskytuje stručné informácie o histórii rožňavskej manufaktúry. Vhodne ju dopĺňajú silueta Jána Hoffmanna v životnej veľkosti a informácie z regionálnej historickej tlače Rozsnyói Híradó z rokov 1912 a 1913, z ktorých sa dozvedáme o nadobudnutí rožňavských kameninových výrobkov do zbierok vtedajšieho Mestského múzea v Rožňave. Záver výstavy je venovaný kameninovým výrobkov pravdepodobne vyrobeným v Rožňave a ukážke výrobkov ďalšej gemerskej manufaktúry na výrobu kameniny, založenej v roku 1823 v Muráni.
05.05.2016
-
17.06.2016
5. Tornaľa – Dobogó. Významné pohrebisko z doby bronzovej.
Komisár: PhDr. Alexander Botoš
Výstava predstaví významné pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry v mestečku Tornaľa, v polohe Dobogó. Prvé archeologické nálezy na tomto pohrebisku zistil generál Gajda v roku 1923. Ďalší výskum vykonal v roku 1959 profesor Gejza Balaša. V rokoch 1966 a 1968 pohrebisko kompletne preskúmal profesor Václav Furmánek z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Na pohrebisku bolo odkrytých celkom 226 hrobov pilinskej a kyjatickej kultúry. Predpokladá sa, že na základe koncentrácie hrobov a plochy pohrebiska, mohlo byť na tomto pohrebisku uložených najmenej 10 000 hrobov. Na výstave budú vôbec prvýkrát vystavené hrobové nálezy pochádzajúce zo všetkých archeologických výskumov, vykonaných na tomto pohrebisku.
12.05.2016
-
31.07.2016
6. Ladislav Mednyánszky: Kresba
Komisár: Mgr. Angelika Kolár
Výstava vzniká v spolupráci s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, ktorá spravuje kolekciu kresieb (viac ako 300 kusov) Ladislava Mednyánszkeho (1852 - 1919). Ide prevažne o náčrty a skice z maliarových denníkov - skicárov, v ktorých môžeme rozpoznať autorovu snahu o zaznamenanie daných momentov, okolitého prostredia, osôb a nálad vo forme vizuálneho denníka. Výstava bude doplnená o kresby zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea, ktoré sú súčasťou pozostalosti šľachtickej rodiny Gömöry zo Širkoviec. Touto prezentáciou by sme chceli poukázať na priateľský vzťah Ladislava Mednyánszkeho s Oliverom a Margitou Gömöry, ktorých maliar navštevoval aj v ich kúrii v Širkovciach.
16.05.2016
-
31.07.2016
7. Konope, konope, zelená konope
Komisár: Mgr. Ľudmila Pulišová
Pradenie a tkanie patrilo v minulosti k popredným povinnostiam žien na vidieku. Keďže
všetky práce súvisiace so spracovaním rastlinných vláken trvali takmer po celý rok, výstava sa zameriava na ukážku zbierkových predmetov, ktoré boli v minulosti používané pri spracúvaní rastlinných vláken, zhotovovaní priadze a pri tvorbe samotného plátna. Po tom, čo do textilnej výroby začala začiatkom 20. storočia prenikať bavlna, domáca výroba plátna postupne ustupovala, a tak je cieľom výstavy predstaviť návštevníkom túto, v minulosti bežnú súčasť každodenného života, ktorá je dnes pre mnohých neznáma.
27.07.2016
-
28.10.2016
8. Fenomén Gemer
Komisár: akad. sochár Rudolf Malacký, Mgr.art. Michal Kučík, Mgr.art. Veronika Selingová a PhDr. Oľga Bodorová
Mladé keramické sympózium (vek 18 až 38 rokov) s názvom Fenomén Gemer je projekt pre mladých začínajúcich domácich i zahraničných keramikárov. Zámerom projektu bolo vytvorenie priestoru pre ich tvorbu v historicky najkeramickejších regiónov Slovenska v Gemeri-Malohonte a Novohrade. Cieľom tejto aktivity bolo oživenie záujmu o keramiku v našom regióne. Kritériom výberu uchádzačov o účasť na sympóziu nebolo však reagovať vlastnou tvorbou, ale ich reakcia na keramickú tradíciu, najrozmanitejšou formou, pričom sa počíta predovšetkým s pojmom a materiálom akým je hrnčiarska hlina. Centrálou sympózia bol Zelený mlyn v Ožďanoch. Výstava je reflexiou na všetky doterajšie ročníky a najmä výsledky v podobe fotografie.
03.08.2016
-
30.09.2016
9. Pohľad do minulosti krajčírstva
Komisár: Mgr. Anita Tóthová
Výstava sa zameriava na dejiny krajčírstva v Rimavskej Sobote a okolí, od vzniku krajčírskeho cechu až do obdobia 20. storočia. Návštevníci budú môcť nahliadnuť do sveta krajčírov a obchodníkov s textilom a oboznámiť sa s typickými krajčírskymi pomôckami. Budú prezentované aj predmety rimavskosobotského krajčírskeho cechu, ako aj šijacie stroje slávnych výrobcov.
04.09.2016
-
30.11.2016
10. Tajný život hraboša severského
Komisár: Bratislavské regionálne ochranárske združenie
za GMM zodpovedá: RNDr. Monika Gálffyová
Základnými témami výstavy sú život hraboša severského v mokradiach Podunajska, ekologické vzťahy v mokradiach, zmeny krajinnej štruktúry Podunajska počas historických období, ale aj dôležitosť ochrany prirodzených biotopov hraboša severského panónskeho prostredníctvom opätovného zavedenia tradičných spôsobov hospodárenia do oblasti Podunajskej nížiny. Ústrednou časťou výstavy je sústava panelov znázorňujúcich prirodzený biotop hraboša - trstinové a ostricové porasty, ktoré vytvárajú model nory hraboša v nadživotnej veľkosti. Vo vnútri „nory“ nazrú návštevníci, prostredníctvom multimediálnej plochy, do skrytého života tohto nenápadného cicavca.
11.09.2016
-
30.11.2016
11. Návštevníci kŕmidiel
Komisár: RNDr. Monika Gálffyová
Výstava priblíži prostredníctvom dermoplastických preparátov a fotografií návštevníkov vtáčích kŕmidiel, správne spôsoby prikrmovania vtákov a predstaví tiež najčastejšie používané druhy krmív, ktoré obľubujú rôzne druhy operencov.
03.11.2016
-
31.12.2016
12. Najkrajšie kŕmidlo, VIII. ročník
Komisár: RNDr. Monika Gálffyová
Výstava kŕmidiel pre vtáky, ktoré zhotovili žiaci II. stupňa ZŠ a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií v rámci rovnomennej súťaže. Počas predchádzajúcich ročníkov súťaže a výstavy zhotovili súťažiaci funkčné kŕmidlá z najrôznejších materiálov, ako prírodných, napríklad dreva, kokosových orechov, šúpolia, tak aj umelých, napríklad z plastových fliaš.
08.11.2016
-
30.11.2016
13. Vojna v Tichomorí
Komisár:
za GMM zodpovedá: Mgr. Anita Tóthová
Výstavu pripravilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici v spolupráci s Národným múzeom 2. svetovej vojny v New Orleans a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave. Výstava prináša unikátne fotografie z amerických vojenských archívov dokumentujúcich vojnu tichomorí (v Pacifiku).
02.12.2016
-
31.01.2017
14. Július Sándy: Výber z diela
Komisár: Mgr. Angelika Kolár
Július Sándy (1827-1894) bol známy maliar a grafik, ktorý študoval vo Viedni a Mníchove. Venoval sa najmä krajinomaľbe a portrétom, v intenciách dobového romantizmu. Pôsobil ako učiteľ kreslenia v Prešove, Košiciach a Budapešti. S regiónom Gemer-Malohont J. Sándyho spájajú rodinné väzby. V roku 1862 sa v Rimavskej Sobote oženil s Paulínou Jánosdeák, ktorá bola z matkinej strany príbuznou sochára Istvána Ferenczyho. Július Sándy bol svojimi dielami početne zastúpený aj na pamätnej Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy v roku 1882, od ktorej sa datuje vznik dnešného Gemersko-malohontského múzea. Niekoľko diel z tejto výstavy sa neskôr dostalo do zbierkového fondu múzea a vytvorilo tak základ pre budovanie fondu výtvarného umenia. Výstava vzniká v spolupráci so súkromnými vlastníkmi diel z Budapešti a Rimavskej Soboty.
08.12.2016
-
28.02.2017

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2016:

 

1. Marec – mesiac knihy, XII. ročník marec 2016
2. Noc múzeí a galérií - XII. ročník 21.05.2016
3. 33. ročník okresnej vlastivednej súťaže Pramene jún 2016
4. Advent v Gemersko-malohontskom múzeu december 2016

 

PREDMET MESIACA v roku 2016:

 

Január: Kalendář Na Rok Krysta Pána 1787 - Najstarší slovenský kalendár historickej knižnice múzea
Február: Táborenie husárov, olejomaľba, 18. storočie, neznámy autor
Marec: Solennia, zborník Učenej spoločnosti malohontskej z Nižného Skálnika
Apríl: Lasica myšožravá (Mustela nivalis)
Máj: Listy Ladislava Mednyánszkeho
Jún: Modrotlačové formy
Júl: Torzo dreveného kola – súčasť mestského opevnenia Rimavskej Soboty
August: Súbor zapaľovačov
September: Včasnonovoveká fajka z Rimavskej Soboty
Október: Gaviál indický (Gavialis gangeticus)
November: Elektrický fén na vlasy
December: Hlinené tabačnice

 

Vedecko-výskumné úlohy

 

1. Zimovanie vodného vtáctva na rieke Slaná
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2005 – 2015

2. Vtáctvo gemerskej časti Bodvianska pahorkatina
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2007 – 2015

3. Hniezdenie Včelárika zlatého v širšom okolí rieky Slaná
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2011 – 2014

4. Vtáčie spoločenstvá vodnej nádrže v obci Včelince
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2014 – 2016

5. Rimavská Sobota v čase I. svetovej vojny (1914 - 1918)
história - PhDr. Éva Kerényi
2012 – 2014

6. Tvorba maliara Eduarda Putru (1883 - 1915)
história umenia - Mgr. Angelika Kolár
2013 – 2014

7. Portrétny žáner v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia - Mgr. Angelika Kolár
2013 – 2014

8. Súpis zbierok Gemersko-malohontského múzea dokumentujúcich rómske etnikum
etnológia - PhDr. Oľga Bodorová
2013 – 2014

9. Mapovanie železničných budov v Gemeri-Malohonte
história - PhDr. Oľga Bodorová a PhDr. Alexander Botoš
2013 - 2014

10. Prícestné kríže v Gemeri-Malohonte
etnológia - PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Martina Mareková
2013 – 2014

11. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rokoch 1960 - 1969 - IV. etapa
história múzea - RNDr. Ján Aláč
2010 – 2015

12. Rimavská Sobota v rokoch 1938 - 1944 v archívnych dokumentoch (archív múzea)
história múzea – Mgr. Anita Tóthová
2014 – 2015

13. História Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v rokoch 1938 - 1944
história múzea – Mgr. Anita Tóthová
2014 – 2015

14. Záchranné archeologické výskumy – v závislosti od okolností
archeológia - PhDr. Alexander Botoš
2014 a nasledujúce roky
 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2016

Grafy návštevnosti za rok 2016

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota