Predmet mesiaca júl 2017

 

Spoločenský lexikón z roku 1941

 

Spoločenský lexikón z roku 1941Spoločenský lexikón z roku 1941Rôznorodosť obsahovej skladby knižnice múzea dokumentujeme i prezentáciou užitočného Spoločenského lexikónu Ľ. Michalského, obsahujúceho slovami autora: „všetky pravidlá dobrých mravov a vhodného spoločenského chovania... lebo nezdvorilý, nepozorný a netaktný úradník nikdy sa nedožije významnejšej kariéry v úrade; neochotný a zamračený obchodník márne bude očakávať kupujúce obecenstvo...“ Dielo vyšlo prvýkrát v roku 1940 v Trnave, no za pár mesiacov bolo vypredané. Na základe požiadaviek a pripomienok čitateľov autor skoncipoval ďalšie, rozšírené, doplnené a opravené vydanie v rozsahu až 626 strán. Spoločenský lexikón v 2. vydaní vyšiel v roku 1941 opäť v Trnave zásluhou nakladateľa Pavla Gerdelána.
Obsiahle dielo je rozdelené na tri časti. V prvej časti sa autor podrobne venuje spoločenskej „dušovede“, objasňuje city, nálady, vášne, pudy, zvyky, temperament, povahové črty... Druhá časť obsahuje pravidlá slušnosti a zdvorilosti v rozličných situáciách, v rámci nich napr. i kultúru odievania, čistenie rozličných fľakov na odevoch... Tretia časť predkladá praktické pokyny pre rozličné príležitosti, napr. ako sa chovať pri cestovaní, pri telefonovaní..., ale obsahuje aj návody na mnoho konkrétnych spoločenských hier pre deti, mládež i dospelých.
Spoločenský lexikón Ľ. Michalského je zaujímavým obrazom odporúčaného spoločenského správania na Slovensku pred 76 rokmi.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota