XXXIV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE

 

Okresnú vlastivednú súťaž „PRAMENE“ organizuje Gemersko-malohontské múzeum už od roku 1983. Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer, nakoľko regionálna výchova v obsahu vyučovacieho procesu absentuje. Je určená žiakom 7. ročníkov základných škôl (prihlasujú sa 5-členné družstvá) a druhotným cieľom je vzbudenie záujmu o regionálnu históriu. Súťaž každoročne prebieha v jednom kole. Súťaž sa konala 15. júna 2017 v priestoroch Centra voľného času Relax v Rimavskej Sobote.
Od svojho začiatku je súťaž orientovaná hlavne na stálu expozíciu múzea. Príprava na súťaž je aj motiváciou k návšteve múzea a k systému samostatnej prípravy. Predchádza jej rozsiahly lektorský výklad zameraný na obsah súťaže.
Súťaž má päť častí. Súťažiace družstvá prezentovali svoje vedomosti z piatich odborov, ktoré odrážajú skladbu zbierkových fondov múzea. V dvoch odboroch sa odpovedalo ústne (žiaci si ťahali otázky, každé družstvo jednu) a v troch odboroch písomne (súťažiace družstvá písali test). Odpovede jednotlivých družstiev hodnotila odborná porota (kurátori zbierkových fondov múzea). V odbornej porote je už tradične prítomný aj hosť z Mestského úradu Rimavská Sobota (z oddelenia školstva, mládeže a športu), v roku 2017 to bola PaedDr. Dana Spišiaková. Predsedkyňou poroty bola riaditeľka múzea PhDr. Oľga Bodorová.

Do súťaže sa v roku 2017 zapojili 2 základné školy a gymnázium z Rimavskej Soboty a 4 základné školy z iných miest regiónu Gemer-Malohont. Školy spolu prihlásili 8 družstiev, všetky sa súťaže aj zúčastnili, s nasledovným umiestnením:

I. miesto - ZŠ s MŠ Ožďany (Matúš Vaclavik, Peter Oliver Rajnák, Adrián Talán, Andrej Machava, Alex Cibuľa)
II. miesto - ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota I. (Marko Klinčák, Katarína Košinová, Kristián Lesko, Barbora Visnayová, Alex Vetrák)
III. miesto - ZŠ Vladimíra Mináča, Klenovec (Erik Hruška, Filip Váradi, Emma Vrbinská, Eva Hrušková, Petra Petroková)
IV. miesto - ZŠ Ferencza Kazinczyho, Tornaľa
V. miesto - ZŠ ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, Tisovec
VI. miesto - Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota
VII. miesto - Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota
VIII. miesto - ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota II.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

XXXIV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXXIV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXXIV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXXIV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE  
XXXIV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXXIV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXXIV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE XXXIV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota