VÝSTAVY REALIZOVANÉ V ROKU 2008

Výstavy z roku 2007:

13. Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.
      Venované 125.výročiu vzniku múzea
      Komisári: odborní pracovníci múzea
      Garant: PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Dalibor Ďuriš
06.09.2007
-
31.01.2008
14. Kultúra stolovania - Vianočné menu v Rimavskej Sobote
       Komisárka : PhDr. Alena Pivovarčiová
Výstava gastronómie a stravovacích návykov v regióne. Ukážka stolovania v meštianskej domácnosti na konci 19. a začiatku 20. storočia, vývin tvarov a foriem úžitkových predmetov patriacich k stolovaniu.
11.12.2007
-
15.04.2008

Výstavy v roku 2008

01. Rómski muzikanti Gemera-Malohontu
       Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová
Výstava prezentuje početných rómskych hudobníkov a kapely, ktoré pôsobili v regióne v 19. a 20. storočí ako významná špecifická zložka tradičnej a mestskej kultúry regiónu.
07.02.2008
-
10.04.2008
       Štefan Maksi - Príroda
Výstava fotografií Gemersko-malohontského osvetového strediska realizovaná vo výstavných priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.
01.03.2008
-
30.04.2008
02. Vesmír očami detí
      Komisárka: RNDr. Dana Rapavá
      Prebratá z Hvezdárne v Rimavskej Sobote.
Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných škôl okresu Rimavská Sobota. Odborná porota v čase vernisáže odmení najlepšie práce.
04.03.2008
-
10.04.2008
03. Rieka Slaná
      Komisárka: Mgr. Monika Gálffyová
Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom prírodné pomery okolia rieky Slaná, pretekajúcej regiónom Gemer-Malohont – rastlinstvo, živočíšstvo, geológiu, využitie územia...
09.04.2008
-
30.05.2008
04. Ľudové náhrobníky Gemera-Malohontu a Novohradu
      Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová a Mgr. Ján Aláč
Cieľom výstavy je sprostredkovať návštevníkom rôznorodosť podôb ľudových náhrobníkov, rôznosť materiálov, z ktorých vznikali, ale i bohatosť na nich využívaných znakov a symbolov v regiónoch Gemer-Malohont a Novohrad.
17.04.2008
-
02.06.2008
05. Rimavská Sobota na starých pohľadniciach
      Komisárka: PhDr. Oľga Bodorová
Od vytlačenia prvej pohľadnice zobrazujúcej mesto Rimavská Sobota uplynulo viac než 110 rokov (1898). Výstava má upozorniť na dávne, no zabudnuté krásy Rimavskej Soboty. Staré pohľadnice v mnohom vypovedajú o histórii mesta. Sú spomienkami na jeho vizuálne podoby, zákutia, či jednotlivé budovy, z ktorých mnohé zostali už len v spomienkach obyvateľov mesta.
02.05.2008
-
27.01.2009
06. Archeologický výskum Stránska – Figa
      Komisári: Mgr. Eva Fottová, Mgr. Róbert Malček
Prebratá z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Výstava sprístupnená pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Výstava prezentujúca najvýznamnejšie nálezy získané pri záchrannom archeologickom výskume AÚ SAV v Nitre na lokalite Stránska – Kraliny a Figa v rokoch 2006 – 2007.
22.05.2008
-
30.06.2008
07. Život a dielo Ivana Krasku (1876 - 1958 - 2008)
      Výstava s názvom „“ je venovaná 50. výročiu úmrtia významného gemerského básnika, prozaika a publicistu Ivana Kraska, vlastným menom Ján Botto, ktorý sa narodil v Lukovištiach. Sprievodným podujatím 50. výročia úmrtia je aj odborný seminár.
11.07.2008
-
20.09.2008
08. Fínske remeslo a dizajn
      Komisárka: PhDr. Zorka Valentová
Výstava prebratá z ÚĽUV v Bratislave. Fínska organizácia remesiel a fínska spoločnosť TAITO pripravila reprezentačnú výstavu súčasného remesla a dizajnu.
17.07.2008
-
17.08.2008
09. Vynikajúce maďarské výrobky
V priestoroch Gemersko-malohontského múzea sa uskutoční v dvoch výstavných priestoroch prvá Medzinárodná výstavná prezentácia ocenených produktov Maďarskej republiky. V spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom v Banskej Bystrici sa predstavia najlepšie produkty. Akcia sa koná pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Milana Murgaša.
06.10.2008
-
10.10.2008
10. Najkrajšie kŕmidlo III. ročník
Gemersko-malohontské múzeum sa pripojí k oslavám Európskych dní vtáctva, ktoré sa každoročne usporadúvajú v mesiaci október v Európe i vo svete. III. ročník súťaže a výstavy s názvom „Najkrajšie kŕmidlo“, pre žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Rimavská Sobota zaháji múzeum 14.októbra.
14.10.2008
-
15.11.2008
11. Rimavskosobotský výtvarný salón
Výstava približuje širokej verejnosti výsledky prác amatérskych výtvarných umelcov z okresov Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec (maľba, sochárstvo, fotografia).Výstavu pripravilo Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.
15.10.2008
-
31.10.2008
12. Štítnická čipka
Región Gemer-Malohont bol v minulosti známy výrobou paličkovanej čipky. Začiatkom 20. storočia sa v Štítniku začali vyrábať aj háčkované tzv. štítnické čipky. Ich výroba nepramenila z tradície, ale mala byť ...
07.11.2008
-
05.12.2008
13. Sklárska produkcia v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
      Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová
Cieľom výstavy je predstavenie rozsahom nie početného, ale obsahovo bohatého fondu sklárskych výrobkov z produkcie sklární Gemer-Malohontu a Novohradu v zbierkach múzea. Rozmach sklárstva a dopyt po sklárskych výrobkoch ...
12.11.2008
-
31.01.2009
14. Kovačická trojka
Výstava prezentuje výber z tvorby súčasných predstaviteľov insitného maliarstva z Kovačice. Kovačickí insitní maliari známi a vystavujúci po celom svete tak opäť prichádzajú aj do Rimavskej Soboty.
05.12.2008
 -
31.01.2009
15. Protifašistický odboj a SNP v Gemeri - Malohonte
Otvorenie novej stálej expozície pod záštitou Milana Murgaša, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
19.12.2008,
o 13.00

 

PODUJATIA REALIZOVANÉ V ROKU 2008

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

01. Pamätný deň Jána Fábryho
       Miesto: Rimavská Sobota
19.01.2008
02. Podvečer v knižnici, III. Ročník
       Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
12.03.2008
Tri lásky Terézie Vansovej - podujatie pri príležitosti mesiaca knihy
Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
26.03.2008,
10.00 a(alebo) 13.00
03. Noc v múzeu – IV. ročník
       Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
17.05.2008,
18.00 - 24.00
Nové archeologické výskumy v regióne Gemera a Malohontu - seminár
Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
22.05.2008,
od 11.00
04. XXV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE
       Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
23.05.2008
05. Súťaž o najkrajšie krmítko III. ročník. Európske dni vtácta
       Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
14.10.2008
06. Múzeá sú tu pre Vás IV. Banská Bystrica
       Miesto: Banská Bystrica
30.05.2008
07. Festival slovenských múzejníkov
      Miesto: Slovensko
19.05.2008
08. AGROKOMPLEX Nitra – REGIONTOUR
      Miesto: Nitra
16.-20.08.2008
09. GEMER - EXPO
       Miesto:Rožňava
september 2008
10. NOSTALGIA EXPO
       Miesto: Bratislava
december 2008
11. Vianočné zvykoslovie v Gemeri - Malohonte
       Prednášky spojené s videoprojekciou – PhDr O. Bodorová, Mgr. Ľ. Pulišová a E. Lindisová
15.-19.12.2008

 

Návštevnosť GMM v roku 2008

Grafy návštevnosti za rok 2008

 

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS