VÝSTAVY

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

PODUJATIA

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

Výstavy z roku 2010:

 

6. Nostalgia starých čias - Rimavská Sobota v období dualizmu
Komisárka: PhDr. Eva Ádámová
Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom verejnú správu mesta Rimavská Sobota, jej kultúru, šport, spolkovú činnosť, sociálnu starostlivosť, školstvo, fabriky, osobnosti v časoch dualizmu. Výstavu sprístupníme počas Dní mesta Rimavskej Soboty v mesiaci máj
04.05.2010
-
31.01.2011
12. Pastierstvo v Gemeri-Malohonte
Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová
Výstava „Pastierstvo v Gemeri-Malohonte“ prezentuje prostredníctvom zbierkových predmetov múzea, fotografického a textového materiálu pastierstvo ako spôsob obživy v podhorských aj nížinných oblastiach regiónu Gemer-Malohont.
19.11.2010
-
31.01.2011
13. SLOVERIGE
Komisárka výstavy: Mgr.Petra Jarošová ÚĽUV Bratislava
Za GMM: Mgr.Ľudmila Pulišová a PhDr. Oľga Bodorová
SLOVERIGE je výstavný projekt, ktorý predstavuje súčasnú slovenskú (SLOVENSKO) a švédsku (SVERIGE) remeselnú výrobu vychádzajúcu z tradičných techník a vzorov, ako aj samotnú tradíciu reprezentovanú múzejnými exponátmi. Uvidíte starostlivo vybrané diela spĺňajúce vysoké remeselné a estetické kritéria. Leitmotívom projektu SLOVERIGE je rodinka drevených koníkov. Modré a biele švédske a slovenské koníky bok po boku – každý je iný a predsa sú podobné. Táto rodinka najlepšie vystihuje myšlienku našej spolupráce.
16.12.2010
-
25.02.2011

Výstavy v roku 2011

1. Kamil Kozub: Kresba - maľba
Komisárka výstavy: Mgr. Magdaléna Bačová
Za GMM zodpovedná: Mgr. Angelika Matušková
Kamil Kozub pôsobiaci v Kežmarku, sa po štúdiách na Fakulte umení v Košiciach (odbor maľba, prof. A. Szentpetéry akad. mal.) vyprofiloval ako predstaviteľ súčasnej maľby. Jeho tvorba je charakterizovaná expresívnym rukopisom a širokospektrálnym koloritom, ktorý na veľkých plochách pôsobí strhujúco. Široký tematický záber ho nedovoľuje začleniť do jednoznačného okruhu. Vystavené práce sú prierezom jeho tvorby v časovom rozpätí posledného desaťročia, kde od abstraktných foriem cez najnovšie portrétne prejavy nachádzame aj inšpiráciu krajinou. Na výstave je prvýkrát vystavená séria jeho kresieb pod názvom Autoportrét I., II., III., IV., ktorá je silne sugestívna a má naratívny, teda príbehový charakter.
04.02.2011
-
31.03.2011
2. Pozostalosť Gömöryovcov
Komisárka výstavy: PhDr. Eva Ádámová
Rod Gömöry bol jednou z popredných gemerských šľachtických rodín 19. storočia, no dnes si na „gemerského Sindbáda“ - Olivéra Gömöryho, a „s hadmi sa rozprávajúcu ženu“ – Margitu Maróthy–Gömöryovú, pamätajú už len najstarší obyvatelia z okolia Širkoviec. Ich rodinné sídlo, kaštieľ v Širkovciach dnes chátra a po jeho niekdajšej sláve už niet ani stopy. Výstava je preto venovaná Olivérovi Gömörymu a jeho manželke, herečke Margite Maróthyovej, ktorí boli poslednými majiteľmi kaštieľa.
Cieľom výstavy je tiež sprístupniť verejnosti pozostalosť rodiny Gömöryovcov, ktorá sa počas ich života, ale hlavne po smrti Margity, dostala v roku 1955 do vtedajšieho Gemerského múzea. Ide predovšetkým o také zbierkové predmety, dokumenty a fotografie, ktoré zatiaľ neboli publikované, zverejnené ani inak sprístupnené. Vystavené predmety tvoria súčasť historického, výtvarného, etnologického, biologického a archívneho fondu Gemersko-malohontského múzea, a v takejto ucelenej podobe sú po prvý krát prezentované verejnosti.
10.02.2011
-
30.04.2011
3. Vesmír očami detí
Komisárka výstavy: RNDr. Dana Rapavá (Hvezdáreň Rimavská Sobota)
Prebratá výstava z Hvezdárne v Rimavskej Sobote. Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných škôl okresu Rimavská Sobota. Odborná porota počas vernisáže odmení najlepšie práce.
03.03.2011
-
31.03.2011
4. Hmyz trópov (Amazónia verzus svet)
Komisár výstavy: Michal Zachar
Výstava Amazónia verzus svet predstavuje bezstavovcov z oblasti Amazónie a iných tropických oblastí. Je zostavená podľa zoogeografického delenia kontinentov Zeme a exotického hmyzu zo zbierok Michala Zachara, so zameraním na oblasť pralesov a trópov. Zastúpené sú tiež najväčšie živočíchy jednotlivých radov hmyzu našej planéty (motýle, chrobáky, koníky, šváby, ploštice atď.), ako aj množstvo najfarebnejšieho a najbizarnejšieho hmyzu z Amazónie, Afriky a Indomalajskej oblasti. Priamo vo výstavnej miestnosti si môžu návštevníci kúpiť rôzne druhy preparovaných motýľov, chrobákov, ako aj entomologické pomôcky, škatule, špendlíky a rôznu literatúru.
06.04.2011
-
06.05.2011
5. Michal Jakabčic - Biely sen
Komisár výstavy: PhDr. Ľubomír Podušel
Za GMM zodpovedná: Mgr. Angelika Matušková
Výstava je pod záštitou predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku
Autorská výstava Michala Jakabčica (1930 – 2001), rodáka z Klenovca. Premiéra výstavy bola v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne v mesiacoch november 2010 – január 2011. Michal Jakabčic sa narodil v roku 1930 v Klenovci a zomrel v roku 2001 v Bratislave. V roku 1955 ukončil VŠVU v Bratislave (prof. Čemický, Mudroch). Michal Jakabčic zohráva jednu z kľúčových úloh v slovenskom umení, najmä v prúde metafyzickej maľby.
Po počiatočnom hľadaní a prehodnocovaní rôznych vplyvov sa nakoniec definitívne priklonil k imaginatívnej maľbe magického realizmu.
05.05.2011
-
12.06.2011
6. Cesta dejinami slovenského školstva
Komisári výstavy: PhDr. Daniela Vaněková, PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Mgr. Eva Zacharová
Výstava je prebratá z Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave, ktoré ju pripravilo pri príležitosti 40. výročia svojho založenia. Návštevníci výstavy uvidia napríklad i autentickú triedu ľudovej školy z obdobia 1918–1938 s originálnym nábytkom, učebnými pomôckami a prírodovedným kabinetom.
11.05.2011
-
31.07.2011
7. Hudobné nástroje zo zbierok Gemersko-malohontského múzea
Komisári výstavy: Mgr. Ľudmila Pulišová a RNDr. Ján Aláč
Výstava predstaví zaujímavý súbor hudobných nástrojov zo zbierkového fondu múzea. Hudobné nástroje boli do zbierok múzea získavané prakticky od počiatku jeho existencie. Zastúpenie v ňom majú idofóny, aerofóny, membrafóny, chordofóny... Dokumentujú zastúpenie hudobných nástrojov zhotovovaných profesionálnymi výrobcami v širšom stredoeurópskom priestore, ale i nástroje zhotovované v tradičnom agrárnom prostredí. Súčasťou výstavy bude i naznačenie technologického procesu vzniku niektorých hudobných nástrojov.
15.06.2011
-
30.10.2011
8. Romano dživipen - Rómsky život, IX. Ročník
Komisárka výstavy: Mgr. Ľudmila Pulišová
Deviaty ročník súťaže Rómsky život - „Romano dživipen“ organizuje múzeum v rámci svojej špecializácie. Súťaž je prehliadkou detských prác na tému „rómsky život“, ktorej sa môžu zúčastniť rómske i nerómske deti. Je nesmierne zaujímavé pozorovať rôznorodosť akou sa nádejní detský výtvarníci zhosťujú tejto témy.
15.06.2011
-
30.09.2011
9. Rimavskosobotský výtvarný salón
Komisári: Mgr. Aneta Cvachová (Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota)
Prebratá výstava z Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote približuje širokej verejnosti výsledky tvorby neprofesionálnych výtvarníkov z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Výstavu charakterizuje rôznosť tém, ale i použitých techník. Zastúpená je maľba, grafika, sochárstvo, fotografia...
03.08.2011
-
31.08.2011
10. Boldogasszony ( Blahoslavená )
Komisárka: Katalin Sárba,Forrás Galéria Budapest
Zodpovedná za GMM: Mgr. Angelika Matušková
Výstava prezentuje tvorbu 26 súčasných umelcov s tematikou Sedembolestnej Panny Márie. Projekt, z autorskej dielne Forrás Galérie v Budapesti, v podobe výstavy, sa prezentuje v 7 krajinách a na 20 miestach Karpatskej kotliny. Súčasťou je tiež 8-jazyčný katalóg vystavených diel (rumunsky, ukrajinsky, slovensky, nemecky, chorvátsky, srbsky, slovinsky a maďarsky).
05.09.2011
-
24.09.2011
11. Ľudová architektúra Rómov v Gemeri - Malohonte
Komisárky výstavy: PhDr. Oľga Bodorová a Ľudmila Pulišová
Výstava je sprístupnená v rámci medzinárodného seminára „Rómska kultúra v múzeách II.“ (vo filmových a power pointových prezentáciách). Prostredníctvom fotografií prezentuje spôsoby bývania Rómov v regióne od kočovania, cez život v zemniciach, polozemniciach, jednopriestorových a dvojpriestorových obydliach, až po súčasné typy rómskych obydlí.
27.09.2011
-
30.09.2011
12. Krúžkovanie vtákov
Komisárka výstavy: Mgr. Monika Gálffyová
Snahou výstavy je predstaviť návštevníkom problematiku krúžkovania vtákov, jeho dejiny vo svete a na území Slovenska, ale tiež predstaviť význam krúžkovania z hľadiska výskumu a ochrany prírody, prebiehajúce programy krúžkovania, metódy krúžkovania a odchyt vtákov.
30.09.2011
-
31.01.2012
13. Spomienka na Zoltána Pálkovácsa
Výstava venovaná spomienke na Zoltána Pálkovácsa nám priblíži jeho život a celosvetové úspechy. Na výstave budú prezentované jeho ocenenia a všetko čo sa týkalo jeho športových a životných úspechov.
06.10.2011
-
31.10.2011
14. DEŇ NÁŠ KAŽDODENNÝ /výstava fotografií a dokumentárnych filmov/
Komisárka výstavy: Mgr. Angelika Matušková
Peter Kováč je mladý fotograf , filmár a dokumentarista, ktorý momentálne študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici, dokumentárny film. Autor sa predstaví cyklom fotografií o živote, prírode, vnímaní súčasnosti s vysokým zmyslom pre detail a zachytenie atmosféry v netradičnej inštalácii. Súčasťou výstavy bude projekcia krátkych filmov – dokumentov o prírode, ľuďoch, animovaných videoklipov z autorskej dielne P. Kováča.
04.11.2011
-
30.11.2011
15. "Rymoa Zumbota" – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku
Komisár výstavy: Mgr.Alexander Botoš
Výstava je pod záštitou predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku
Prvá písomná zmienka o meste Rimavská Sobota pochádza z roku 1271, keď sa názov mesta uvádza v tvare „Rymoa Zumbota“. Pripravovanou výstavou si chceme pripomenúť 740. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Na výstave budú prezentované zbierkové predmety z fondu múzea pochádzajúce z územia mesta z obdobia stredoveku (13. storočia - 1.polovica 16.storočia), ako aj z včasného novoveku (2. polovica 16. - 17.storočie).
07.12.2011
-
28.02.2012
16. Štefan Balázs – Mapovanie priestoru
Kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová
Výstava súčasného rimavskosobotského maliara doc. Štefana Balázsa reflektuje vývoj jeho tvorby za posledné roky.
02.12.2011
-
28.02.20121

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2011

 Podvečer v knižnici VII. Ročník – Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou
Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
11.03.2011,
13.30
Seminár pod názvom Prejavy rasizmu, extrémizmu a neznášanlivosti ako hrozba mierového spoluţitia krajín EÚ 16.03.2011,
8.00
Vítanie jari – ( Prednášky venované veľkonočnému zvykosloviu)
Veľká noc je najdôležitejší kresťanský sviatok v rámci cirkevného roka, počas ktorého si veriaci pripomínajú smrť a vzkriesenie Ježiša Krista...
12.04.2011
-
13-04-2011
Noc v múzeu – VII. ročník.
Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
14.05.2011
XXVIII. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE – pre žiakov V. ročníkov ZŠ v okrese Rimavská Sobota
Miesto: Gemersko-malohontské múzeum a Centrum voľného času Rimavská Sobota
jún 2011
Najkrajšie kŕmidlo - V. ročník. Európske dni vtáctva
Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
Gemersko-malohontské múzeum sa pripojí k oslavám Európskych dní vtáctva, ktoré sa každoročne usporadúvajú v mesiaci október v Európe i vo svete. VI. ročník súťaže s názvom „Najkrajšie kŕmidlo“, pre žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Rimavská Sobota.
19.10.2011
-
30.11.2011
Festival slovenských múzejníkov jún 2011
AGROKOMPLEX Nitra – REGIONTOUR
Miesto: Nitra
19.-22.08.2011
GEMER - EXPO
Miesto: Rimavská Sobota (Rožňava)
september 2011
Seminár Rómska kultúra v múzeách II.
(vo filmových a power pointových prezentáciách)
27.09.2011
Advent v Gemersko-malohontskom múzeu 2011
Miesto: Gemersko-malohontské múzeu
V priebehu týždňa sa v priestoroch múzea vystrieda niekoľko typov aktivít, ako sú výtvarné dielne zamerané na výrobu drobných predmetov zo šúpolia, slamy a iných materiálov a na zdobenie medovníkov. Nemenej pútavými budú aj rôzne hry na tému predvianočného - adventného obdobia, ale aj samotných Vianoc, s cieľom aktívne do nich zapojiť aj deti. Aktivity dopĺňa ponuka filmov a rozprávok s témou vianočného a adventného zvykoslovia. Súčasťou celého týždenného programu bude výstava betlehemov zo zbierok Gemerko-malohontského múzea, spojená s ukážkami rôznych typov zdobenia vianočných stromčekov. Obsah celej akcie, jeho náplň a príprava je určená pre skupiny žiakov a je spojená s myšlienkou osloviť nielen základné a stredné školy, ale aj malých škôlkarov.
12.-16.12.2011
Po stopách nositeľov tradícií
Premietanie filmov s tematikou tradičnej ľudovej kultúry pod názvom Po stopách nositeľov tradícií. Pre divákov sú pripravené štyri filmy o ľudovým remeselníkoch z regiónu Gemer-Malohont...
20.12.2011,
16.00

 

PREDMET MESIACA v roku 2011

Január: Drobnosti z archívu Gemersko-malohontského múzea: 40. roky 20. storočia
(Oddelenie dokumentácie a správy zbierok), Komisár: RNDr. Ján Aláč
Február: Jozef Czauczik: Kristus na hore Olivovej s anjelom utešiteľom
(História umenia), Komisárka: Mgr. Angelika Matušková
Marec: Amfora s antropomorfnou výzdobou z Tornale
(Archeológia), Komisár: Mgr. Alexander Botoš
Apríl: Rybárik riečny (Alcedo atthis)
(Prírodné vedy), Komisárka: Mgr. Monika Gálffyová
Máj: Župná zástava Gemera z roku 1744
(História), Komisárka: PhDr. Eva Ádámová
Jún: Obrázky maľované na skle
(Etnológia), Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová
Júl: Olejomaľba- Neznámy autor: Chudobinec v Polomke, 1770-1800
(História umenia), Komisárka: Mgr. Angelika Matušková
August: Tanečný poradovník z roku 1855
(História), Komisárka: PhDr. Eva Ádámová
September: Čadiče a čadiče s aragonitom
(Prírodné vedy), Komisárka: Mgr. Monika Gálffyová
Október: Falzifikát bronzového meča z Rimavskej Soboty
(Archeológia), Komisár: Mgr. Alexander Botoš
November: Torzo hlineného podstavca z Čerenčian
(Archeológia), Komisár: Mgr. Alexander Botoš
December: Drevené medovníkové formy
(Etnológia), Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová

 

Návštevnosť GMM v roku 2011

Grafy návštevnosti za rok 2011

 

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS