Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2012:

 

130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
Komisár: PhDr.O.Bodorová a kurátori fondov
Výstavou múzeum predstaví prierez zbierkovým fondom múzea z odborov: prírodné vedy, archeológia, história, etnológia, dejiny umenia a historický knižný fond ktoré do múzea pribúdali počas 130.rokov existencie. Súčasťou budú komplexné spomienkové oslavy s koferenciou.
14.09.2012
-
14.01.2013
Chránené územia Gemera-Malohontu
Komisár: Mgr.M.Gálffyová
Príroda Gemera-Malohontu je nesmierne rozmanitá. Nachádzajú sa tu panónske lúky aj karpatské lesy, slnečné stráne aj tajomné zákutia riek, vysoké skalné steny aj hlboké jaskyne a priepasti. Obýva ich množstvo vzácnych a chránených druhov živočíchov a rastlín. Výstava predstaví prírodu Národného parku Muránska planina, Národného parku Slovenský Kras a Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Vidieť budete viaceré druhy chránených rastlín a živočíchov, ktoré tu žijú a tiež spoznáte neživú prírodu území.
Výstavu pripravilo Gemersko-malohontské múzeum spoločne so Správou Národného parku Muránska planina, Správou Národného parku Slovenský kras a Správou Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.
13.12.2012
-
11.02.2013
Socha pro Cejl. III. sochárske sympózium
Realizované v spolupráci s Múzeom rómskej kultúry v Brne, Česká republika
Výstava je súčasťou projektu realizovaného Múzeom rómskej kultúry v Brne (Česká republika), ktorého cieľom je predstaviť tvorbu súčasných rómskych sochárov krajín Vyšehradskej štvorky prostredníctvom otvoreného workshopu konajúceho sa v Brne.
19.12.2012
-
02.02.2013

 

Výstavy v roku 2013

 

1. Posvätný odkaz - Svätí Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení
Kurátor: PhDr. Skrak
Kurátor za GMM: Mgr. A. Matušková
Výstava predstaví renomovaných výtvarných umelcov pochádzajúcich zo Slovenska, tvorba ktorých sa tematicky viaže ku slovanským vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi. Na výstave sa prezentujú maliarske, grafické a sochárske diela významných výtvarných osobností ako: T. Bártfay, K. Patakiová, J. Kulich, M. Klimčák, V. Hložník, M. Polonský. E. Trizuljaková, S. Harangozó, S. Mikuš a ďalší. Výstava bola sprístupnená 2. - 28. októbra 2012 v Galérii Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je prebratá z Klubu umelcov a teoretikov v Bratislave.
17.01.2013
-
13.03.2013
2. Divočina v obrazoch Václava Šilhu a Rostislava Stacha
Kurátori: Václav Šilha a Rostislav Stach
Kurátor za GMM: Mgr. M. Gálffyová
Na výstave sa prezentuje 50 veľkorozmerných fotoobrazov (90x60 cm), ktoré zachytávajú voľne žijúce zvieratá a divokú prírodu z rôznych kútov našej planéty. Fotoobrazy na maliarskom plátne v drevených rámoch dávajú snímkam celkom nový rozmer. Snímky zvierat a krajín v sebe spájajú maliarsku techniku s fotografickou dokonalosťou zachytenia detailov.
14.02.2013
-
07.04.2013
3. Vesmír očami detí
Kurátorka: RNDr. Daniela Rapavá z Hvezdárne v Rimavskej Sobote
Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných i materských škôl okresu Rimavská Sobota. Celoslovenskú výtvarnú súťaž vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. Súťaží sa v piatich kategóriách. V každej kategórii môže škola zaslať 10 prác kreslených ľubovoľnou technikou. Odborná porota zložená z pracovníkov okresnej hvezdárne v Rimavskej Sobote vyhodnotí a v čase vernisáže odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola.
22.02.2013
-
31.03.2013
4. Starobylé zbrane a nástroje zo zbierok Gemersko-malohontského múzea
Počas Noci v múzeu
Kurátor: PhDr. A. Botoš
Pripravovaná výstava predstaví zbrane a nástroje zo zbierok múzea od najstarších čias, ktoré predstavujú kamenné zbrane a nástroje z obdobia paleolitu, cez neolit a dobu bronzovú až po stredovek. Výstava sa pokúsi návštevníkovi priblížiť vývoj zbraní v jednotlivých etapách vývoja ľudskej spoločnosti a poukázať tak na šikovnosť a zručnosť našich predkov.
22.03.2013
-
31.05.2013
5. Pavol Ferdinandy, palice, kyjaky a ozembuchy
Kurátorka: Mgr. Ľ. Pulišová
Výstava predstaví tvorbu rezbára Pavla Ferdinandyho z Revúcej, ktorý sa 10 rokov venuje vyrezávaniu pastierskych palíc, ktoré v mnohom reflektujú tradičné pastierske umenie regiónu Gemer-Malohont. Námety čerpá jednak z múzejných zbierok, ako aj z vlastnej fantázie.
05.04.2013
-
30.04.2013
6. Keramická tvorba Danky Bakšovej
Počas Noci v múzeu
Kurátorka: PhDr. Oľga Bodorová
Autorská výstava jedinej súčasnej keramičky Gemera-Malohontu Danky Bakšovej predstavuje kolekciu vyše 150 exponátov z jej keramickej produkcie. Obsahuje prevažne solitérne kusy charakteristických tvarov a dekórov inšpirovaných najmä gemersko-malohontských hrnčiarstvom. Tvorba keramičky Danky Bakšovej, ktorá tvorí vo vidieckom prostredí Hrnčiarskych Zalužian, v mnohom nadväzuje na tradičné hrnčiarstvo. Podobne ako jej anonymní predchodcovia pozná princípy hrnčiarstva, ale aj zákonitosti umenia. Tvorí intuitívne a predsa, či práve preto, je jej práca svojská, prostá, pôvabná a pôvodne originálna, neopakovateľná. Do svojej tvorby vkladá vedome či podvedome svoje predstavy o stvárňovanom námete a tento vyjadruje sebe vlastnými výrazovými prostriedkami, blízkymi jej naturelu. Výstava predstaví jej tvorbu za posledných 30 rokov.
12.04.2013
-
31.05.2013
7. Tajomné predmety minulosti
Počas Noci v múzeu
Kurátori: PhDr. Éva Kerényi, Mgr. Ľudmila Pulišová, PhDr. Alexander Botoš
Výstava sa zameriava na ukážku trojrozmerných zbierkových predmetov nezvyčajného tvaru, ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou každodenného života ľudí, no dnes je ich názov a funkcia pre mnohých neznáma. Cieľom výstavy je hádankovou, interaktívnou formou oboznámiť návštevníka s vybranými zbierkovými predmetmi - sám by sa mal pokúsiť uhádnuť názov a účel využitia daného predmetu pomocou možností A, B, C, pričom následne mu bude odkrytá správna odpoveď.
18.05.2013
-
31.08.2013
8. Romano Dživipen – Rómsky život, X. ročník
Kurátorka: Mgr. Martina Mareková
Cieľom výstavy je prehĺbiť u detí záujem o kultúru Rómov. Výstava je zároveň aj súťažnou prehliadkou výtvarných prác detí zo základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca, Poltár. Námetom výtvarných prác sú prejavy rómskej kultúry v rôznych podobách prezentované prostredníctvom rozmanitých výtvarných techník, ktoré pred otvorením výstavy vyhodnotí odborná porota.
13.06.2013
-
13.10.2013
9. Tamás Konok: Mikroludium
Kurátorka: Mgr. A. Matúšková
Výtvarník, maliar a sochár Tamás Konok, držiteľ prestížnej ceny Lajosa Kossutha, je potomkom sochára Istvána Ferenczyho (1792 - 1856) rodáka z Rimavskej Soboty. Patrí medzi predstaviteľov geometrickej abstrakcie v maďarskom súčasnom umení. Žije striedavo v Budapešti a v Paríži. Samostatne vystavoval v mnohých svetových veľkomestách (Budapešť, Paríž, Washington, Zürich, Mníchov). V Rimavskej Sobote chceme touto výstavou predstaviť tvorbu významného autora, ktorý je svojimi rodinnými koreňmi spätý s regiónom Gemer-Malohont.
20.06.2013
-
31.08.2013
10. Dámska meštianska móda v 19. storočí
Kurátorka: PhDr. É. Kerényi
Cieľom výstavy je prezentovať dámsky meštiansky odev a módne doplnky cez rôzne historické obdobia a vývojové trendy v odievaní, ovplyvnené historickým prostredím danej doby, od konca 18. storočia až do roku 1918.
12.09.2013
-
31.01.2014
11. Kvet
Kurátori: Mgr. M. Gálffyová, Mgr. A. Matúšková, Mgr. M. Mareková
Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom kvet ako súčasť rastlinného tela a reprodukčný orgán rastlín, ďalej význam kvetov a spoločenské fenomény spojené s kvetmi.
27.09.2013
-
15.01.2014
12. Pavel Cicka - insitný maliar z Kovačice
Kurátorka: PhDr. O. Bodorová
Výstava prezentuje tvorbu insitného maliara z Kovačice – Pavla Cicku (nar. 1961), ktorého diela sú súčasťou zbierok múzeí a galérií po celom svete. V jeho tvorbe dominujú výjavy z pobrežia rieky, rybolov, znázorňovanie jesenných poľných prác, vinohradníkov a dedinských muzikantov.
30.10.2013
-
31.01.2014
13. Maroš Detko – Fotografie z prírody
Výstava predstaví prírodu Slovenska zachytenú fotoaparátom Ing. Maroša Detka z Revúcej – vzácne aj bežné druhy vtákov, cicavcov, hmyzu a rastlín, napríklad kamzíka vrchovského, sysľa pasienkového, včeláriky zlaté, sýkorku belasú či endemický lykovec muránsky. Vystavený bude cyklus fotografií Tatranský príbeh, ktorému bola udelená Cena poroty v súťaži Poľovníctvo vo fotografii vo Svätom Antone.
Maroš Detko (nar. 18. 7. 1954 v Železníku) sa fotografovaniu venuje od roku 1967 a zameriava sa na prírodné krásy, faunu a flóru. Je členom Slovenského klubu fotografov prírody. Zúčastnil sa mnohých domácich aj zahraničných výstav a salónov fotografií, na ktorých získal viacero ocenení. Jeho fotografie boli použité pri tvorbe propagačných materiálov, pohľadníc či nástenných kalendárov, v časopisoch a publikáciách. V roku 2002 mu bola vydaná samostatná fotografická publikácia Národný park Muránska planina, v roku 2011 vo vydavateľstve AB ART press publikácia Krásny kraj muránsky... .
03.12.2013
-
31.01.2014

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2013:

 

PO STOPÁCH PASTIEROV - Premiéra filmu o tradičnom pastierstve na Gemeri, 5.2.2013 o 17.00  
Marec - mesiac knihy, VIII. ročník.
Beseda so spisovateľom Petrom Gajdošíkom
20.03.2013,
14.00
Kurz vtáčieho spevu v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote marec - apríl 2013
NOC V MÚZEU 2013 - IX. ročník 18.05.2013
XXX. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE jún 2013
TVORIVÉ DIELNE - Kvetné utorky v múzeu 22.10.2013,
05.11.2013,
19.11.2013
Advent v Gemersko-malohontskom múzeu 16.-20.12. 2013

 

PREDMET MESIACA v roku 2013:

 

Január: Čenstochovská čierna Madona - obraz „levočskej bielej pani” z roku 1690
Február: Confessio Augustana. Vydané v Norinbergu v roku 1567.
Marec: Bronzový nákrčník zo Včeliniec
Apríl: Drozd čierny (Turdus merula) - samec so samicou
Máj: Tlačiarenské štočky z monografie Rimavskej Soboty, 1894
Jún: Kováčske výrobky Igora Radiča z Klenovca
Júl: Miniatúrna sacia nádobka z Vyšnej Pokoradze
August: Eugen Makovits: Bakchanálie, olejomaľba na plátne, 1928 - 1933
September: Pravítko básnika Mihálya Tompu
Október: Myšiak lesný (Buteo buteo)
November: Miklós Izsó: Helena Zrínska, portrétna busta, sadrový odliatok, 1870
December: Forma železná na výrobu oblátok

 

Vedecko-výskumné úlohy

 

1. Zimovanie vodného vtáctva na rieke Slaná
Mgr. Monika Gálffyová
2005 – 2013

2. Vtáctvo gemerskej časti Bodvianska pahorkatina
Mgr. Monika Gálffyová
2007 – 2013

3. Hniezdenie Včelárika zlatého v širšom okolí rieky Slaná
Mgr. Monika Gálffyová
2011 – 2013

4. Rimavská Sobota v čase I. svetovej vojny (1914-1918)
PhDr. Éva Kerényi
2012 – 2014

5. Mapovanie železničných budov v Gemeri-Malohonte
PhDr. Oľga Bodorová a PhDr. Alexander Botoš
2013 – 2014

6. Tvorba maliara Eduarda Putru (1883-1915)
Mgr. Angelika Matúšková
2013

7. Portrétny žáner v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
Mgr. Angelika Matúšková
2013 – 2014

8. Súpis zbierok Gemersko-malohontského múzea dokumentujúcich rómske etnikum
Mgr. Ľudmila Pulišová a PhDr. Oľga Bodorová
2013

9. Prícestné kríže v Gemeri-Malohonte
PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Martina Mareková
2013 – 2014

10. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rokoch 1918 – 1938 a v rokoch 1945 – 1955 a 1960 – 1969 - IV. etapa

11. Rimavská Sobota v stredoveku a vo včasnom novoveku
PhDr. Alexander Botoš
2011 – 2013

12. Záchranné archeologické výskumy – v závislosti od okolností
PhDr. Alexander Botoš
2013 a nasledujúce roky

13. Archeologický výskum na stavbe „Rimavská Sobota, ul. Hviezdoslavova – Výstavná hala s predajom a skladovaním kúpeľňového zariadenia – II. etapa“
PhDr. Alexander Botoš
2012 – 2013

14. Archeologický výskum na stavbe „Rimavská Sobota, ul. Hostinského – Polyfunkčný objekt – II. etapa
PhDr. Alexander Botoš
2012 – 2013
 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2013

Grafy návštevnosti za rok 2013

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2019

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2018

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2017

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2016

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota