Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2017:

 

"Malenkij robot" (1945 - 1949). V zajatí sovietskych lágrov.
Komisár: Vladimír Lehotai, Uzovská Panica
Zodpovedná za GMM: Mgr. Anita Tóthová
Koniec druhej svetovej vojny (1939 - 1945) a príchod Červenej armády na územie dnešného Slovenska pre mnohých neznamenal oslobodenie. Sovietski vojaci odvliekli civilných občanov nemeckého a tiež aj maďarského pôvodu z územia Maďarska a z južnej časti Československa do Sovietskeho Zväzu na tzv. „malenkij robot“, t.j. na malú robotu. No mnohí sa domov už nikdy nevrátili...
Prostredníctvom výstavy návštevníci budú môcť získať informácie o živote v lágroch a o osobných príbehoch niektorých účastníkov z okolia Rimavskej Soboty. Autorom výstavy je Vladimír Lehotai z Uzovskej Panice, ktorý k téme realizoval rozsiahli výskum a osobne navštívil miesta bývalých zajateckých táborov na území dnešnej Ukrajiny.
29.06.2017
-
29.03.2018
Barnabás Holló (1865 - 1917). Sochár z Gemera-Malohontu.
Komisár: Mgr. Angelika Kolár
V novembri 2017 uplynie 100 rokov od úmrtia gemerského rodáka, sochára Barnabása Hollóa. Narodil sa v roku 1865 v obci Alsó-Hangony (dnes Hangony, Maďarsko) a od roku 1876 študoval na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote. Bol žiakom významného sochára Alojza Stróbla (1856 - 1926) a už ako mladý sa v roku 1891 dostal k významnej zákazke - vytvoriť reliéf znázorňujúci založenie akadémie vied 3. novembra 1825, ktorý bol určený pre bočnú fasádu sídla akadémie v Budapešti. Sadrový model reliéfu sa dnes nachádza v zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea. Jeho diela ďalej môžeme nájsť na území bývalého Uhorska v podobe monumentálnych exteriérových realizácií, ale aj v podobe drobných plastík v zbierkach múzeí a galérií. Pri príležitosti 100. výročia úmrtia autora, bude jeho tvorba predstavená prostredníctvom fotografickej dokumentácie diel umiestnených v exteriéri a predmetov z pozostalosti v správe rodiny Barnabása Hollóa.
09.11.2017
-
28.02.2018
Žijem na strome a je mi dobre
Kurátorka výstavy: RNDr. Alena Martincová (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici)
Komisár: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Zodpovedná za GMM: RNDr. Monika Gálffyová
Výstavu venovanú rozmanitosti života na strome pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Výstava vtiahne nielen detského, ale aj dospelého návštevníka do rušného života stromu, kde prostredníctvom interaktívnych prvkov bude návštevník postupne objavovať tajomný život na strome, ktorý pri prechádzke prírodou nevníma. Autori výstavy zároveň upozorňujú na nepostrádateľný význam stromu v prírode a v živote človeka.
07.12.2017
-
28.02.2018
Dieťa a jeho svet
Komisár: Mgr. Ľudmila Pulišová
Výstava predstaví život dieťaťa od narodenia až po dovŕšenie dospelosti v tradičnom dedinskom a z časti aj v mestskom prostredí. Prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov z fondov etnológia, história a archeológia bude prezentované obdobie narodenia, krstu, predškolský a školský vek, detské hry, práca, odev, či nábytok.
13.12.2017
-
30.04.2018

 

Výstavy v roku 2018

 

1. Roland Neupauer - Nesúvislosti
Komisárka: Mgr. Angelika Kolár
Mgr. art. Roland Neupauer (*1980) je súčasný mladý autor, pôsobiaci v Krásnohorskom Podhradí. Napriek svojej ťažkej chorobe patrí k výrazným individualitám s veľkým tvorivým potenciálom, ktorý prináša nový a svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych tém. Neupauer je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliér prof. Jána Bergera. V súčasnosti sa venuje vlastnej voľnej tvorbe, v ktorej reflektuje svoje domáce prostredie a subjektívne vnímanie vnútorných i vonkajších podnetov pôsobiacich na jeho osobnosť. Maľba sa v jeho prípade stala určitou formou terapie a možnosťou bezprostredného prejavu a vyjadrenia myšlienok, ideí a názorov. Rimavskosobotské publikum sa s jeho tvorbou mohlo už zoznámiť v priestoroch Mestskej galérie, kde mal autorskú výstavu v roku 2014 a niekoľkokrát sa dostal aj do výberu Bienále maľby. S odstupom času však prichádza s výberom nových diel, prostredníctvom ktorých je možné sledovať posuny a smerovanie autora v rámci abstraktnej maľby.
08.03.2018
-
31.05.2018
2. Vesmír očami detí
Komisárka: RNDr. Daniela Rapavá, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Zodpovedná za GMM: PhDr. Elena Lindisová
Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota s tematikou vesmíru. Odborná porota vyhodnotí a v čase vernisáže odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Výstavu každoročne pripravuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote.
09.03.2018
-
29.04.2018
3. Kremíkové nebo, Historická výpočtová technika zo zbierok spoločnosti RSNET s.r.o.
Komisár: Radovan Ceglédy a Martin Ďurík
Zodpovedný za GMM: PhDr. Alexander Botoš

V dnešnej dobe sú počítače, notebooky, tablety a smartfóny každodennou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Pripravovaná výstava má ambíciu predovšetkým mladšej generácií predstaviť historickú výpočtovú techniku, ktorá svojimi technickými parametrami, výkonmi, rozmermi a pôvodnou nadobúdacou hodnotou vyvoláva úsmev a zároveň aj údiv nad obrovským technickým pokrokom v tomto odvetví.
Na pripravovanej výstave bude prezentovaných približne 30 ks výpočtovej techniky používanej predovšetkým na území Československa (a neskôr v SR) v období rokov 1980 až 2000 zo zbierok spoločnosti RS NET Rimavská Sobota.
10.04.2018

30.06.2018
4. Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu
Komisár: Ing. Miroslav Ondráš 
Zodpovedná za GMM: PhDr. Oľga Bodorová
Výstava je venovaná pamiatke mladého slovenského vlastenca, učiteľa, vojaka československej armády vo Francúzsku a bojovníka francúzskeho hnutia odporu, rodáka z Klenovca, Karolovi Pajerovi (1919 – 1944). Karol Pajer, podobne ako Nicolas Winton, pomohol zachrániť pred deportáciami do koncentračných táborov stovky slovenských, českých, belgických, poľských a židovských detí, ktoré sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii na území Francúzska.
04.05.2018

31.08.2018
5. Spomienka muránskej kameniny
Komisárka: Mgr. Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
Zodpovedná za GMM: PhDr. Eva Kerényi
Výstava prezentuje vzácne výrobky manufaktúry v Muráni, založenej v roku 1823 Koháryovcami a ktorej majiteľmi sa neskôr stali aj Coburgovci. Manufaktúra vyrábala v prvých rokoch v réžii panstva, v rokoch 1826 – 1840 dávali majitelia manufaktúru do prenájmu. V rokoch 1841 – 1859 viedli podnik vo vlastnej réžii Coburgovci. V roku 1860 bol opäť obnovený systém prenájmu manufaktúry. Po roku 1890 prevzala manufaktúru Prvá uhorská účastinárska spoločnosť spojených sklární so sídlom v Budapešti. Jedným z posledných nájomcov manufaktúry bol v rokoch 1895 – 1903 Jozef Mayer. Po roku 1903 sa činnosť manufaktúry spája s menom Alexandra Totisa a od roku 1907 s menom Juliusa Ignatha. Svoju činnosť manufaktúra ukončila pravdepodobne v roku 1910.
Výstava prezentuje takmer 240 muránskych výrobkov a je výsledkom výskumnej úlohy historičky Baníckeho múzea v Rožňave – Mgr. Sylvii Holečkovej. Na výstave sú prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Múzea Muráň, Múzea vo Svätom Antone, Východoslovenského múzea v Košiciach a predmety súkromných osôb.
15.05.2018

02.09.2018
6. ZOO – Preťažená Noemova archa
Komisár: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Zodpovedná za GMM: RNDr. Monika Gálffyová
Zoologická záhrada patrí v súčasnosti k najpopulárnejším kultúrnym inštitúciám na svete. Aj napriek tomu, že sa postoj ľudí k jej existencii počas stáročí neustále menil, i dnes sa ozývajú hlasy, ktoré vnímajú mreže skôr ako symbol väzenia a utrpenia, než ako jediné možné útočisko mnohých jej obyvateľov pred úplným vyhynutím. Viac ako 700 miliónov návštevníkov, ktoré prejdú bránami tisícky zoologických záhrad vo svete dokazuje, že tieto miesta nie sú len centrami vedy, či záchrany, ale predovšetkým priestorom pre neformálne vzdelávanie a relax. Na výstave sa návštevníci dozvedia viac zo života zoologických záhrad doma aj vo svete, ich význame pri záchrane ohrozených živočíšnych druhov a spoznajú aj ich históriu, či skryté zákulisie.
06.06.2018

15.09.2018
7. Príbehy 20. storočia
Organizátor výstavy: OZ Post Bellum SK
Putovná výstava zachytáva formou krátkych citátov príbehy obyčajných ľudí, ktorí sa stali hrdinami našej pamäti národa.
02.07.2018
-
29.07.2018
8. Biblia na cestách

11.09.2018
-
27.09.2018
9. Minerály pod lupou
Komisár: Východoslovenské múzeum Košice
Zodpovedná za GMM: RNDr. Monika Gálffyová
Cieľom výstavy je predstaviť a priblížiť rozmanitosť neživej prírody v celej svojej prirodzenej kráse. Prostredníctvom banerov podáva poznatky o vzniku, výskyte, základných tvaroch a vlastnostiach minerálov, farebnej variabilite, rozšírení v prírode, lokalitách výskytu a využití. Rovnako prináša poznatky a vysvetlenie, prečo sú minerály také rozmanité a symetrické.
11.09.2018

31.01.2019
10. Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť
Komisár: Súkromná stredná umelecká škola Hodruša – Hámre
                Archeologické múzeum SNM Bratislava
Zodpovedný za GMM: PhDr. Alexander Botoš
Na výstave sú prezentované diela študentov Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša – Hámre, inšpirované archeologickými nálezmi od doby bronzovej po stredovek. Artefakty boli vyhotovené pod vedením pedagógov školy pôvodnými technológiami. Pri zhotovovaní šperkov, zbraní a ďalších unikátnych artefaktov neboli však archeologické nálezy schematicky kopírované, ale kreatívne realizované. Študenti sa pravekými artefaktmi nechali inšpirovať, pričom dodržiavali pôvodné technologické postupy, dnes už takmer zabudnuté. Súčasťou výstavy sú aj reálne archeologické nálezy zo zbierok múzea. Návštevník má výnimočnú príležitosť porovnať originálne artefakty s dielami študentov školy a „objaviť" pôvodnú aj rekonštruovanú krásu archeologických nálezov.
19.09.2018

30.11.2018
11. Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte
Komisárky: Mgr. Ľudmila Pulišová – Mgr. Martina Oštrom Mareková
Pripravovaná výstava predstaví prostredníctvom fotografií a trojrozmerných artefaktov bohatú tradíciu baníckeho a železiarskeho priemyslu v regióne Gemer - Malohont, pričom sa zameria nielen na hlbinnú ťažbu, ale aj na spracovanie rudy a povrchovú ťažbu v miestnych existujúcich, no i zaniknutých kameňolomoch. Pripravovaná výstava bude vhodným doplnok k vyučovacím hodinám dejepisu a regionálnej výchovy (história baníctva v Gemeri-Malohonte), prípadne biológie (časť geológia – ťažba v kameňolomoch).
25.09.2018

28.02.2019
12. Dezider Fertő. Rómsky rezbár.
Komisár: PhDr. Oľga Bodorová – Mgr. Ľudmila Pulišová
Pripravovaná výstava predstaví život a dielo výnimočného rómskeho rezbára Dezidera Fertőa (1921 – 1996). Narodil sa v obci Gemerská Ves, počas svojho života pôsobil ako pedagóg na strednej poľnohospodárskej škole v Lučenci, Jesenskom a Košiciach. Po návrate do rodnej obce pracoval ako agronóm. Práci s drevom sa začal venovať v roku 1980, po smrti manželky. Zhotovoval reliéfy a plastiky najmä z lipového a orechového dreva, pričom využíval svetské i náboženské motívy. Čerpal z každodenného života v rodnej obci, no vo svojej tvorbe zachytával tiež spôsob života a kultúru Rómov. Dezider Fertő svojím dielom presiahol regionálny rozmer - okrem Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote ho možno nájsť v SNM – Múzeu kultúry Rómov na Slovensku v Martine, v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre, v Múzeu rómskej kultúry v Brne, no i v súkromných zbierkach v Kanade a vo Švajčiarsku.
25.10.2018

31.01.2019
13. Najkrajšie kŕmidlo IX. ročník
Komisár: RNDr. Monika Gálffyová 
Výstava kŕmidiel pre vtáky je prezentáciou prác, ktoré zhotovili žiaci II. stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií v rámci rovnomennej súťaže. Počas predchádzajúcich ročníkov súťaže a výstavy zhotovili súťažiaci funkčné kŕmidlá z najrôznejších materiálov, ako prírodných, napríklad dreva, kokosových orechov, šúpolia, tak aj umelých, napríklad z plastových fliaš.
15.11.2018

15.12.2018
14. Veže zaliate slnkom. Architektonická tvorba Júliusa Sándyho.
Výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia architekta.
Kurátor výstavy: Péter Bodó (Maďarská národná galéria), v rámci štipendia Maďarskej akadémie vied

Repríza výstavy, ktorú usporiada Maďarská národná galéria a Múzeum architektúry v Budapešti, pri príležitosti 150. výročia narodenia významnej osobnosti uhorského staviteľstva a architektúry Júliusa Sándyho ml. Narodil sa v roku 1868 v Prešove ako syn maliara Júliusa Sándyho st. (1827 – 1894). Architektúru študoval v Budapešti pod vedením Jánosa Schnédára, Imre Steindla a Samu Pecza. Od roku 1895 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg až do svojho penzionovania v roku 1938. Patril medzi najvýznamnejších architektov konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Jeho predkovia z matkinej strany pochádzali z Rimavskej Soboty. Patrili medzi nich napr. sochár István Ferenczy, reformovaný kňaz József Ferenczy, prvý mešťanosta Rimavskej Soboty József Káposztás, básnik Mihály Tompa a iní. Je autorom prestavby reformovaného kostola v Rimavskej Sobote a autorom návrhu Ferenczyho mauzólea na bočnej strane tohto kostola. V zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea sa nachádza jeho projekt stavby veže kostola v Brezne. Múzeum tiež vlastní dva jeho portréty v detskom veku, ktorých autorom je Július Sándy st.
06.12.2018

29.03.2019
15. Bocian
Výstava je súčasťou ekovýchovného programu BOCIAN, ktorý je zameraný na pozorovanie hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) a sprievodné aktivity (výtvarná, literárne tvorba, aktivity s deťmi, prednášky). Do programu sa mohli zapojiť žiaci základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár. Ekovýchovný program Bocian sa na Správe CHKO Cerová vrchovina uskutočňuje už od roku 2003. Súčasťou otvorenia výstavy je oboznámenie sa s priebehom programu BOCIAN 2018, ako aj vyhodnotenie žiackych prác.
18.12.2018
-
15.01.2019

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2018:

 

Prezentácia knihy RIMAVSKÁ SOBOTA VO SVETLE ARCHEOLÓGIE A ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZOV 31.01.2018
Jarné prázdniny v múzeu 19.-23.02.
2018
Marec - mesiac knihy, 13. ročník. Beseda s Alexandrom Botošom, autorom knihy "Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov". 06.03.2018
Medzinárodný deň múzeí 18.05.2018
Noc múzeí a galérií 2018 - XIV. ročník 19.05.2018
XXXV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE 07.06.2018
"Sú príbehy 20. storočia minoritnou históriou?", verejná diskusia 12.07.2018,
18:00
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1.-30.09.
2018
Svetový deň cestovného ruchu 27.09.2018
Prednáška s archeológom prof. Václavom Furmánkom 19.11.2018
Mágia stridžích dní 30.11.2018

 

 

PREDMET MESIACA v roku 2018:

 

Január: Drumble z hradov Širkovce – Kapla a Hodejov
Február: Unikátny potápačský oblek MICHELIN – FATRA
Marec: Chochláč severský (Bombycilla garrulus)
Apríl: Reštaurované staré tlače 17. – 19. storočia
Máj: Monografia baníctva Gemera-Malohontu z roku 1907
        Gömör és Borsod vármegyének bányászati és kohászati monografiája.
        Elsö rész: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének bányászati monografiája.

Jún: Kožené kapsy v zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea
Júl: Zreštaurované olejomaľby z pozostalosti maliara Júliusa Sándyho (1827 - 1894)
August, september: Fotografie z udalostí augusta 1968 v Rimavskej Sobote a okolí
Október: Osmičkové roky
November: Bronzový závesok typu Včelince
December: Ozdoba poličiek v kredenci – textilné vyšívané pásy

 

 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2018

Grafy návštevnosti za rok 2018

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2019

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2018

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2017

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2016

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum