Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2015:

 

10. Hrady v Gemeri-Malohonte
Komisári: PhDr. Alexander Botoš a Mgr. Daniel Bešina
Pripravovaná výstava má ambíciu laickú i odbornú verejnosť oboznámiť s opevnenými sídlami feudálov a šľachty na území historickej župy Gemer – Malohont. Nakoľko archeologické výskumy boli na gemersko – malohontských hradoch vykonané len ojedinele, veľká časť výstavy bude prezentovaná vo forme dvojrozmerných posterov, prostredníctvom ktorých sa budú môcť návštevníci oboznámiť s históriu, s pôdorysom a predpokladaným rozsahom hradného areálu, s eventuálnymi historickými fotografiami a pohľadnicami, ale aj so súčasným stavom hradu. Na výstave budú prezentované archeologické nálezy z hradov: Drienok, Hodejov – Várhegy, Hajnáčka, Gemer – komitátny hrad, Jestice – Várhegy, Rimavská Seč, Rimavská Sobota – Turecký hrad, Širkovce – Kapla a Tornaľa – Csonkavár.
13.10.2015
-
19.02.2016
11. (Opäť) Kovačická trojka – Cicka – Hajko
Komisárka: Mgr. Martina Mareková
Výstava prezentuje tvorbu renomovaných insitných maliarov z Kovačice, Padiny a okolia. Táto kultúrna tvorba má svoju osobitú výtvarnú a umeleckú logiku, ikonografiu a farebnosť, ktorá je vždy veľmi živá a pestrá. Návštevníkom ponúka veselé scény zo života jednoduchých ľudí. Námety jednotlivých ročných období v pestrých farbách majú okrem umeleckej aj kultúrno-vzdelávaciu výpovednú hodnotu. V tomto roku sa bude výstava orientovať na tradičné zvykoslovie z rodného prostredia kovačických maliarov.
04.11.2015
-
31.01.2016
12. Kontrastné kontexty II.
Autor: Mgr. art. Zoltán Agócs
Kurátorka: Mgr. art. Daša Klapitová
Za GMM zodpovedá: Mgr. Angelika Kolár
Výstava predstavuje výber diel mladého výtvarníka Mgr. art. Zoltána Agócsa (1988, Čakanovce, okr. Lučenec), čerstvého absolventa Ateliéru klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku, na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Úvodná myšlienka Zoltána Agócsa o vzťahu života a umenia výstižne definuje podstatu jeho maliarskej práce, vychádzajúcej zo samotného uvedomenia si priestoru, v ktorom sa autor nachádza (a ktorého je súčasťou), jeho parametrov a významových rovín, ktoré na seba prirodzene nabaľuje v tvorivom myšlienkovom procese.
17.12.2015
-
31.01.2016

 

Výstavy v roku 2016

 

1. Grécko na úsvite dejín
Komisár: Ján Hertlík
za GMM zodpovedá: PhDr. Alexander Botoš
Na výstave sú prezentované repliky archeologických nálezov zahrňujúcich časové obdobie od neolitu (okolo roku 7000 pred n. l.) až do rozpadu mykénskej civilizácie, zhruba do roku 1100 pred n. l. Umenie klasického Grécka dlho zatieňovalo vyspelú kultúru, ktorá vznikla viac ako tisíc rokov pred vládou Perikla v egejskej oblasti. Na Kréte boli v tej dobe postavené výstavné paláce, zdobené nástennými maľbami, vznikali drahocenné šperky, pútavé sošky, keramika všetkého druhu. Keď sopečná katastrofa zničila minojskú kultúru, získali vedúcu úlohu Mykény, ktorej kultúra bola nemenej vyspelá a bohatá. Návštevníci výstavy sa oboznámia s takými svetoznámymi artefaktmi ako je disk z Faistu, ryton v tvare býčej hlavy z paláca v Knóssose alebo fresky z tohto minojskeho pálaca – dámy v modrom a scéna s preskakovaním býkov.
Autorom výstavy je Ján Hertlík (nar. 1979), ktorý všetok svoj voľný čas venuje cestovaniu a spoznávaniu starovekých kultúr. Zo svojich ciest si okrem bohatých spomienok nosí aj suveníry v podobe replík artefaktov, ktoré si potom sám upravuje rôznymi výzdobnými technikami, tak aby pripomínali exponáty, ktoré je možné vidieť vo svetových múzeách.
05.02.2016
-
30.04.2016
2. Vesmír očami detí
Komisárka: RNDr. Daniela Rapavá (Hvezdáreň Rimavská Sobota)
za GMM zodpovedá: PhDr. Elena Lindisová
Výstavu pripravuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota. Odborná porota v čase vernisáže vyhodnotí a odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.
24.02.2016
-
18.03.2016
3. Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí
Výstava svojou exkluzivitou môže osloviť široký okruh návštevníkov, ktorým predstaví poľovnícke trofeje rôzneho druhu. Pripravila ju Slovenská poľovnícka komora – Obvodná komora v Rimavskej Sobote.
07.03.2016
-
10.03.2016
4. Skryté krásy divokej prírody
Autor výstavy: Slovenská Asociácia Fotografov Prírody
za GMM zodpovedá: RNDr. Monika Gálffyová
Výstava predstaví návštevníkom prostredníctvom 36 veľkoformátových fotografií krásu a nespútanosť prírody a rôznych druhov živočíchov. Výstavu pripravila Slovenská Asociácia Fotografov Prírody (SAFP), ktorej poslaním je zvyšovať spoločenskú a umeleckú úroveň fotografie prírody na Slovensku, podporovať a popularizovať ochranu prírody na Slovensku. Členovia asociácie sú nositeľmi viacerých významných ocenení v rámci fotografie prírody doma aj v zahraničí, okrem toho sa venujú publikačnej činnosti ako v slovenských tak aj v zahraničných časopisoch, príprave kalendárov, odborných monografií a iných knižných publikácií.
22.03.2016
-
30.04.2016
5. Poézia kameniny
Komisárka: Mgr. Sylvia Holečková (Banícke múzeum v Rožňave)
za GMM zodpovedá: Mgr. Anita Tóthová
Výstava prezentuje pestrosť, krásu a rôznorodosť výrobkov rožňavskej kameninovej manufaktúry, ktorá bola založená v roku 1810 Jánom Hoffmannom. Výstava poskytuje stručné informácie o histórii rožňavskej manufaktúry. Vhodne ju dopĺňajú silueta Jána Hoffmanna v životnej veľkosti a informácie z regionálnej historickej tlače Rozsnyói Híradó z rokov 1912 a 1913, z ktorých sa dozvedáme o nadobudnutí rožňavských kameninových výrobkov do zbierok vtedajšieho Mestského múzea v Rožňave. Záver výstavy je venovaný kameninovým výrobkov pravdepodobne vyrobeným v Rožňave a ukážke výrobkov ďalšej gemerskej manufaktúry na výrobu kameniny, založenej v roku 1823 v Muráni.
05.05.2016
-
07.06.2016
6. Tornaľa – Dobogó. Významné archeologické nálezisko z doby bronzovej
Otvorenie výstavy je súčasťou programu XII. ročníka Noci múzeí a galérií – 21. mája o 18:00
Komisár: PhDr. Alexander Botoš
Výstava návštevníkom predstaví významné pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry v mestečku Tornaľa, v polohe Dobogó. Prvé archeologické nálezy na tomto pohrebisku zistil generál Radola Gajda v roku 1923. Ďalší archeologický výskum, v roku 1959, vykonal profesor Gejza Balaša. V rokoch 1966 a 1968 pohrebisko kompletne preskúmal profesor Václav Furmánek z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Na pohrebisku bolo odkrytých celkom 280 hrobov pilinskej a kyjatickej kultúry. Predpokladá sa, že na základe koncentrácie hrobov a plochy pohrebiska, mohlo byť na tomto pohrebisku uložených najmenej 10 000 hrobov. Pohrebisko v Tornali predstavuje jedno z najvýznamnejších pohrebísk pilinskej a kyjatickej kultúry. Na výstave budú vôbec prvý krát vystavené hrobové nálezy pochádzajúce zo všetkých archeologických výskumov, vykonaných na tomto pohrebisku.
21.05.2016
-
08.08.2016
7. Ladislav Mednyánszky: Kresba
Otvorenie výstavy je súčasťou programu XII. ročníka Noci múzeí a galérií – 21. mája o 18:00
Komisár: Mgr. Angelika Kolár
Výstava vzniká v spolupráci s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, ktorá spravuje kolekciu kresieb (viac ako 300 kusov) Ladislava Mednyánszkeho (1852 - 1919). Ide prevažne o náčrty a skice z maliarových denníkov - skicárov, v ktorých môžeme rozpoznať autorovu snahu o zaznamenanie daných momentov, okolitého prostredia, osôb a nálad vo forme vizuálneho denníka. Výstava bude doplnená o kresby zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea, ktoré sú súčasťou pozostalosti šľachtickej rodiny Gömöry zo Širkoviec. Touto prezentáciou by sme chceli poukázať na priateľský vzťah Ladislava Mednyánszkeho s Oliverom a Margitou Gömöry, ktorých maliar navštevoval aj v ich kúrii v Širkovciach.
21.05.2016
-
08.08.2016
8. Konope, konope, zelené konope...
    Spracovanie rastlinných vláken v minulosti

Komisár: Mgr. Ľudmila Pulišová
Výstava prostredníctvom tkáčskeho, pradiarenského a iného náradia, doplneného fotografickým materiálom, predstaví proces spracovania rastlinných vláken, výrobu priadze, či tvorbu a úpravu samotného plátna.
Spracovanie rastlinných vláken patrí medzi základné druhy ľudovej výroby. Dominantným materiálom bol ľan a konope, ktoré patria k najstarším technickým plodinám na Slovensku a ktoré sa pestovali v Gemeri-Malohonte. Rastliny sa po vytrhaní, močení a sušení lámali na trlici, aby sa odstránili zvyšky stonky. Vlákna, ktoré zostali, sa česali na česákoch a následne priadli. Priadza sa upevnila na praslicu, pričom sa priadlo väčšinou na vretená, neskôr na kolovrátok. Upradené nite sa zmotávali na motovidlo do pradien, pradená sa prali a vyvárali. Po nasnovaní nití na snovadle sa vytvorila osnova, ktorá sa navinula na krosná. Tkalo sa pomocou člnka s niťou namotanou na cievke - člnok sa prehodil medzi niťami osnovy, na čo sa buchnutím brda útková niť prirazila k natkanej časti. Utkané plátno sa používalo na zhotovovanie obradového, bytového a úžitkového textilu, či odevov.
Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom výrobu tkanín, ktorá bola v minulosti bežnou súčasťou každodenného života a ktorá je dnes pre mnohých neznáma, keďže domáca výroba plátna od polovice 20. storočia postupne zanikla.
27.07.2016
-
03.11.2016
9. Fenomén Gemer, retrospektíva
Komisár: akad. sochár Rudolf Malacký, Mgr. art. Michal Kušík, Mgr. art. Veronika Selingerová a PhDr. Oľga Bodorová
Mladé keramické sympózium (vek 18 až 38 rokov) s názvom Fenomén Gemer je projekt pre mladých začínajúcich domácich i zahraničných keramikárov. Zámerom projektu bolo vytvorenie priestoru pre ich tvorbu v historicky najkeramickejších regiónov Slovenska v Gemeri-Malohonte a Novohrade. Cieľom tejto aktivity bolo oživenie záujmu o keramiku v našom regióne. Kritériom výberu uchádzačov o účasť na sympóziu nebolo však reagovať vlastnou tvorbou, ale ich reakcia na keramickú tradíciu, najrozmanitejšou formou, pričom sa počíta predovšetkým s pojmom a materiálom akým je hrnčiarska hlina. Centrálou sympózia bol Zelený mlyn v Ožďanoch. Výstava je reflexiou na všetky doterajšie ročníky a najmä výsledky v podobe fotografie.
11.08.2016
-
30.09.2016
10. Pohľad do minulosti krajčírstva
Komisár: Mgr. Anita Tóthová
Výstava prestaví dejiny krajčírstva v Rimavskej Sobote v období od vzniku krajčírskeho cechu pravdepodobne na prelome 16. a 17. storočia až do polovice 20. storočia. Prezentované budú cechové insígnie rimavskosobotského krajčírskeho cechu (cechová zvolávacia tabuľa, cechová zástava, pečatidlo, kalamár) a typické krajčírske pomôcky, ako aj šijacie stroje slávnych výrobcov z rôznych období. Návštevníci si budú môcť prečítať dvojjazyčný slovensko-maďarský text o dejinách krajčírstva v Rimavskej Sobote, doplnený o fotografie.
Krajčírstvo bolo stále dôležitým remeslom a aj v minulosti patrilo medzi základné povolania. Ako samostatné remeslo sa vyčlenilo okolo 13. - 14. storočia a po vzniku cechového systému vznikali aj krajčírske cechy. V Rimavskej Sobote vznik takéhoto cechu môžeme, na základe zachovalých písomných prameňov, datovať na koniec 16. storočia, resp. na začiatok 17. storočia. V zbierkovom fonde múzea sa nám zachovalo množstvo významných cechových predmetov, ktoré dokumentujú fungovanie miestneho krajčírskeho cechu.
04.10.2016
-
30.11.2016
11. Život hraboša severského panónskeho
Komisár: Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Výstava pútavou a hravou formou približuje život a ochranu vzácneho podunajského endemita hraboša severského panónskeho a jeho prirodzené prostredie mokradí. Základnými témami interaktívnej výstavy sú život hraboša severského v mokradiach Podunajska, ekologické vzťahy v mokradiach, zmeny krajinnej štruktúry počas historických období, ale aj dôležitosť ochrany prirodzených biotopov hraboša severského panónskeho prostredníctvom opätovného zavedenia tradičných spôsobov hospodárenia do oblasti Podunajskej nížiny.
Ústrednou časťou výstavy je sústava panelov znázorňujúcich prirodzený biotop hraboša - trstinové a ostricové porasty, ktoré vytvárajú model nory hraboša v nadživotnej veľkosti. Vo vnútri „nory“ nazrú návštevníci, prostredníctvom multimediálnej plochy, do skrytého života tohto nenápadného cicavca. Výstava umožní návštevníkom nazrieť do hrabošej nory, vyskúšať si, ako vidia korisť dravé vtáky, pomocou čuchu nájsť koniec pachovej stopy, vyskúšať si určovanie drobných cicavcov vo vývržkoch sov a mnoho ďalších aktivít, ktoré im hravou formou priblížia tohto vzácneho živočícha a jeho životné prostredie.
12.10.2016
-
30.11.2016
12. Návštevníci kŕmidiel
Komisár: RNDr. Monika Gálffyová
Výstava predstaví 21 najčastejších návštevníkov vtáčích kŕmidiel regiónu Gemer-Malohont prostredníctvom krátkych textov, fotografií Ing. Maroša Detka a dermoplastických preparátov Medzi inými druhmi tu uvidíte asi najznámejšieho návštevníka kŕmidiel - sýkorku veľkú a zistíte, ako rozoznať samčeka od samičky. Nájdete tu aj nášho jediného spevavca, ktorý dokáže šplhať po kôre stromu hlavou dole - brhlíka a zistíte tiež, ktorý náš vtáčik dokáže stiskom zobáka rozdrviť kôstku čerešne.
Hravou formou ukážeme ako a čím prikrmovať v zime vtáky, aby sme im uľahčili prežitie v období nedostatku potravy a hlavne im neublížili. Budete môcť vidieť, ovoňať, ochutnať rôzne druhy krmív pre zimujúce vtáky. Výstava predstaví aj rôzne typy jednoduchých aj zložitejších kŕmidiel a dúfame, že Vás inšpiruje k tomu, aby ste si jedno doma vyrobili.
Súčasťou výstavy je aj videoprezentácia, ktorá priblíži život na kŕmidle. V záverečnej časti výstavy si budete môcť na magnetickej tabuli vyskúšať, či ste sa jednotlivé druhy vtákov už naučili rozlišovať.
09.11.2016
-
15.02.2017
13. Najkrajšie kŕmidlo, VIII. ročník
Komisár: RNDr. Monika Gálffyová
Výstava predstaví kŕmidlá, ktoré vyrobili žiaci druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií v rámci rovnomennej súťaže.
Súťaž a výstava sa organizujú od roku 2006. Cieľom súťaže je upriamiť pohľad detí na prírodu a tvory v nej žijúce, zvlášť vtáky. Úlohou žiakov je vyrobiť najkrajšie funkčné kŕmidlo z akéhokoľvek materiálu. Tvorcom môže byť jednotlivec alebo skupina žiakov, pomôcť môžu učitelia, rodičia, starí rodičia. Do súťaže sa zapojilo približne 40 žiakov z 12 škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár.
09.11.2016
-
29.11.2016
14. „Zvláštni ľudia“ – výstava voskových figurín
Výstava predstaví kolekciu 25 exponátov ľudských anomálií. Zoznámite sa s ľuďmi, ktorých postihnutie bolo prekliatím, ale aj darom - napr. človek s dvomi hlavami, dvomi tvárami, štyrmi očami, siamské dvojčatá alebo muž s vlčím syndrómom a mnoho ďalších.
Výstava je svojou témou unikátna. Ide o jedinú zachovalú kolekciu 25 verných napodobenín vyhotovených z vosku, ktorá bola vytvorená v Antropologickom múzeu v Petrohrade. Všetky figuríny sú umelecké diela nerozoznateľné od skutočných osôb. Pri ich vytváraní boli použité lekárske očné a zubné implantáty a do vosku vpichované pravé ľudské vlasy. Aj zásluhou toho pôsobia figuríny dokonale živým dojmom.
14.11.2016
-
20.11.2016
15. Vojna v Tichomorí
Komisár:
za GMM zodpovedá: Mgr. Anita Tóthová
Výstava prestaví unikátne fotografie z amerických vojenských archívov, dokumentujúcich vojnu v Tichomorí počas druhej svetovej vojny. Výstavu pripravilo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v spolupráci s Národným múzeom 2. svetovej vojny v New Orleans v USA a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave.
08.12.2016
-
17.02.2017
16. Maliar Július Sándy (1827 – 1894)
Kurátorka: Mgr. Angelika Kolár
Július Sándy (1827 – 1894) bol málo známy maliar a grafik, ktorý študoval vo Viedni a Mníchove. Bol otcom známeho uhorského architekta Júliusa Sándyho (1868 – 1953). Venoval sa najmä krajinomaľbe a portrétom, v intenciách dobového romantizmu. Pôsobil ako učiteľ kreslenia v Prešove, Košiciach a Budapešti. S regiónom Gemer-Malohont Sándyho spájajú rôzne väzby. V roku 1862 sa v Rimavskej Sobote oženil s Paulínou Jánosdeák, ktorá bola z matkinej strany príbuznou sochára Istvána Ferenczyho. Július Sándy bol svojimi dielami početne zastúpený aj na pamätnej Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy v roku 1882, od ktorej sa datuje vznik dnešného Gemersko-malohontského múzea. Niekoľko diel z tejto výstavy sa neskôr dostalo do zbierkového fondu múzea a vytvorilo tak základ pre budovanie fondu výtvarného umenia. Výstava vzniká v spolupráci s príbuznými maliara z Budapešti a diela na výstavu zapožičali aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, Podtatranské múzeum v Poprade a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
15.12.2016
-
17.02.2017
17. Bocian
Výstava je súčasťou ekovýchovného programu BOCIAN 2016. Žiaci základných škôl v regióne sa mohli zapojiť formou vlastných výtvarných alebo literárnych prác. Súčasťou otvorenia výstavy je oboznámenie sa s priebehom programu BOCIAN 2016, ako aj vyhodnotenie žiackych prác a hlasovanie "Najkrajšie dielo našimi očami".
Výstavu pripravila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Správa chránenej krajinnej oblasti Cerova vrchovina v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote.
02.12.2016
-
12.12.2016

 

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2016:

 

1. Marec – mesiac knihy, XI. ročník - Beseda so spisovateľom PETROM GLOCKOM 10.03.2016
2. Od ovečky po gubu - premietanie filmu 31.03.2016
3. Kurz vtáčieho spevu apríl 2016
4. Noc múzeí a galérií - XII. ročník 21.05.2016
5. 33. ročník okresnej vlastivednej súťaže Pramene 15.06.2016
6. V múzeu zvoní... 28.09.2016
7. Beseda s historikom Pavlom Mičianikom 20.10.2016
7. Vianoce prichádzajú... 12.-14.12.
2016
8. Slávnostné odhalenie zreštaurovaného reliéfu Barnabása Hollóa 30.11.2016

 

PREDMET MESIACA v roku 2016:

 

Január: Kalendář Na Rok Krysta Pána 1787 - Najstarší slovenský kalendár historickej knižnice múzea
Február: Táborenie husárov, olejomaľba, 18. storočie, neznámy autor
Marec: Solennia verejnej knižnice Malohontského seniorátu
Apríl: Lasica myšožravá (Mustela nivalis)
Máj: Listy Ladislava Mednyánszkeho (1852 - 1919)
Jún: Modrotlačové formy
Júl: Drevený kôl z mestskej palisády
August: Vychádzková palica Lajosa Kossutha
September: Včasnonovoveká fajka z Rimavskej Soboty
Október: Gaviál indický (Gavialis gangeticus)
November: Elektrický fén na vlasy
December: Hlinené tabačnice

 

 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2016

Grafy návštevnosti za rok 2016

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2019

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2018

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2017

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2016

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota