Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2013:

 

10. Dámska meštianska móda v 19. storočí
Kurátorka: PhDr. É. Kerényi
Cieľom výstavy je prezentovať dámsky meštiansky odev a módne doplnky cez rôzne historické obdobia a vývojové trendy v odievaní, ovplyvnené historickým prostredím danej doby, od konca 18. storočia až do roku 1918.
12.09.2013
-
31.01.2014
11. Kvet
Kurátori: Mgr. M. Gálffyová, Mgr. A. Matúšková, Mgr. M. Mareková
Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom kvet ako súčasť rastlinného tela a reprodukčný orgán rastlín, ďalej význam kvetov a spoločenské fenomény spojené s kvetmi.
27.09.2013
-
15.01.2014
12. Pavel Cicka - insitný maliar z Kovačice
Kurátorka: PhDr. O. Bodorová
Výstava prezentuje tvorbu insitného maliara z Kovačice – Pavla Cicku (nar. 1961), ktorého diela sú súčasťou zbierok múzeí a galérií po celom svete. V jeho tvorbe dominujú výjavy z pobrežia rieky, rybolov, znázorňovanie jesenných poľných prác, vinohradníkov a dedinských muzikantov.
30.10.2013
-
20.02.2014
13. Maroš Detko – Fotografie z prírody
Výstava predstaví prírodu Slovenska zachytenú fotoaparátom Ing. Maroša Detka z Revúcej – vzácne aj bežné druhy vtákov, cicavcov, hmyzu a rastlín, napríklad kamzíka vrchovského, sysľa pasienkového, včeláriky zlaté, sýkorku belasú či endemický lykovec muránsky. Vystavený bude cyklus fotografií Tatranský príbeh, ktorému bola udelená Cena poroty v súťaži Poľovníctvo vo fotografii vo Svätom Antone.
Maroš Detko (nar. 18. 7. 1954 v Železníku) sa fotografovaniu venuje od roku 1967 a zameriava sa na prírodné krásy, faunu a flóru. Je členom Slovenského klubu fotografov prírody. Zúčastnil sa mnohých domácich aj zahraničných výstav a salónov fotografií, na ktorých získal viacero ocenení. Jeho fotografie boli použité pri tvorbe propagačných materiálov, pohľadníc či nástenných kalendárov, v časopisoch a publikáciách. V roku 2002 mu bola vydaná samostatná fotografická publikácia Národný park Muránska planina, v roku 2011 vo vydavateľstve AB ART press publikácia Krásny kraj muránsky... .
03.12.2013
-
28.02.2014

 

Výstavy v roku 2014

 

1. Doba bronzová na území historického Novohradu a Gemera-Malohontu
Kurátori: prof. PhDr. Václav Furmánek, DrCs., Mgr. Dana Marková, Mgr. Viktória Tittonová
Zodpovedný za GMM: PhDr. Alexander Botoš
Výstavu pripravilo Hradné múzeum vo Fiľakove v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Predstavuje dobu bronzovú na území Novohradu a Gemera-Malohontu, ktoré boli v danom období jedným z produkčných centier bronzovej industrie. Prezentované sú nálezy keramiky, ako aj nálezy bronzových predmetov (bronzové náramky, sekerky, ihlice, meče a pod.), ktoré vo väčšine prípadov pochádzajú z bronzových pokladov.
22.01.2014
-
25.04.2014
2. Vesmír očami detí
Kurátorka: RNDr. Daniela Rapavá z Hvezdárne v Rimavskej Sobote
Zodpovedný za GMM: Mgr. Elena Lindisová
Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných i materských škôl okresu Rimavská Sobota. Odborná porota v čase vernisáže odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola.
25.02.2014
-
31.03.2014
3. Krása kachlíc
Kurátor: JUDr. Mgr. Martin Kvietok
Zodpovedný za GMM: PhDr. Alexander Botoš
Výstava predstavuje kachliarske remeslo prostredníctvom neskorogotických a renesančných kachlíc, pochádzajúcich zo zbierok 14 múzejných inštitúcií z celého územia Slovenska. Kachlice boli súčasťou kachľových pecí, ktoré boli vykurovacím telesom v interiéroch jednotlivých obydlí a domov. Okrem tejto funkcie plnili kachľové pece aj reprezentatívnu funkciu, boli odrazom spoločenského postavenia svojho majiteľa, nakoľko objednanie a kúpa kachľovej pece, v ktorej boli osadené reliéfne zdobené kachlice, bola finančne mimoriadne náročná. Každá komorová kachlica s reliéfnym vyobrazením predstavuje malé umelecké dielo, nakoľko čelná vyhrievacia stena kachlíc je v mnohých prípadoch zdobená rôznou žánrovou výzdobou, či už so svetským alebo náboženským motívom. Výstavu pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici.
12.02.2014
-
07.05.2014
4. Z fotoarchívu múzea
Zodpovedný: RNDr. Ján Aláč
Výstava poskytne návštevníkom prierez rozsiahlym fotoarchívom múzea (fotografie, negatívy, diapozitívy, či digitálne fotografie). Fotografie sú spojené s existenciou múzea už od jeho vzniku, hlavne v podobe zaznamenania dobových podôb inštalácie výstav a jednotlivých priestorov expozícií múzea. Od polovice 20. storočia je vo fotoarchíve múzea postupne sa zväčšujúce zastúpenie fotografií dokumentujúcich dianie v meste Rimavská Sobota a na jeho okolí, ale i prieskumy v teréne realizované odbornými pracovníkmi múzea v regióne Gemer-Malohont. Fotografie z fotoarchívu múzea tak sprostredkovávajú ľudí či udalosti, na ktoré sa zabudlo alebo sa postupne z pamäti ľudí strácajú.
01.04.2014
-
30.07.2014
5. Autorská výstava: Štefan Koós – Pred dokončením
Počas Noci v múzeu
Kurátorka: Mgr. Angelika Matúšková
Štefan Koós, rodák z Rimavskej Soboty, sa výtvarnej tvorbe venuje od roku 1979 a jeho meno je spojené s počiatkami existencie výtvarného štúdia v Rimavskej Sobote. Venuje sa maľbe, ktorá je charakteristická pozvoľným odpútaním sa od figúry, hlásiaca sa k voľnej kompozícii a práci s farbou. Autor vystavoval v Rimavskej Sobote už niekoľkokrát, naposledy v priestoroch múzea v roku 2000.
03.04.2014
-
30.06.2014
6. Veľká vojna. Rimavská Sobota v čase 1. svetovej vojny
Počas Noci v múzeu
Kurátorka: PhDr. Éva Kerényi
Výstava sa zameriava na vývin a vojnové udalosti v Rimavskej Sobote - ako mesto reagovalo na júnové a júlové udalosti v roku 1914, priebeh vojny v meste a jeho vplyv na každodenný spoločenský život (kurzy opatrovateliek, Červený kríž, dobročinnosť atď.). Výstava zároveň pripomína aj obete vojny (pomník padlých na Hlavnom námestí, významné osobnosti: Putra Ede a Mihályfalusi Forgon Mihály). Je doplnená o bohatý zbierkový fond múzea z obdobia vojny v rokoch 1914 – 1918 (predmety vyrobené vojakmi na fronte, dobové fotografie, vojenský materiál, militárie, tlač a pod.), ako aj zo súkromných zbierok obyvateľov mesta (denníky a spomienky vojakov z frontu).
16.05.2014
-
30.04.2015
7. Rožňavské cechy
Počas Noci v múzeu
Kurátorka: Mgr. Sylvia Holečková
Zodpovedná za GMM: PhDr. Ěva Kerényi
Výstavu pripravilo Banícke múzeum v Rožňave. Návštevníkom približuje bohatú históriu cechového života mesta Rožňava.
06.05.2014
-
31.08.2014
Krojované bábiky
Výstava krojovaných bábik prezentujúca kroje z niektorých krajov Slovenska.
12.06.2014
-
30.07.2014
8. Včely a včelárstvo
Kurátorka: Mgr. Monika Gálffyová
Výstava návštevníkom predstaví včely a včelárstvo v spolupráci s občianskym združením Včelí kRaj.
06.08.2014
-
30.09.2014
9. Academic absurdity III.
Autorky: Denisa Šerešová, Zdenka Mertanová a Barbora Kmecová
Kurátorka: Mgr. Angelika Matúšková
Autorky výstavy sú študentkami 4. ročníka grafiky Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktoré sa rozhodli prezentovať svoju mladú grafickú tvorbu prostredníctvom tejto putovnej výstavy. Ich tvorba zahŕňa, okrem tradičných grafických prejavov ako drevoryt, linoryt, lept, aj experimentálne presahy grafiky ako kombinované techniky, rozhranie grafiky a maľby, fotografiu, autorské techniky či ilustráciu. Napriek tejto spletitosti každá z nich svojsky rozvíja svoj vlastný výtvarný jazyk.
12.09.2014
-
07.11.2014
10. Reštaurovanie historickej knižnej väzby
Autor: Mgr. Radovan Blaho
Zodpovedná za GMM: Mgr. Iveta Krnáčová
Výstava vznikla pri príležitosti 20. výročia založenia odboru konzervovanie a reštaurovanie papiera a historickej knižnej väzby na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.
10.10.2014
-
31.12.2014
11. PREZENTAČNÁ VÝSTAVA ŠKOLY
16.10.2014
-
16.01.2015
12. Najkrajšie kŕmidlo, VII. ročník
Kurátorka: Mgr. Monika Gálffyová
Výstava je výsledkom rovnomennej súťaže, ktorá sa koná pri príležitosti osláv Európskych dní vtáctva. Jej cieľom je prehĺbiť vzťah medzi múzeom a školami a upriamiť pozornosť detí na prírodu a tvory v nej žijúce, zvlášť vtáčiky, ktoré sú v zimnom období odkázané na pomoc ľudí. Úlohou žiakov 2. stupňa základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií je vyrobiť funkčné kŕmidlo vlastnoručne alebo za pomoci rodičov, pedagógov i kamarátov.
23.10.2014
-
16.01.2015
13. Návštevníci kŕmidiel
Kurátorka: Mgr. Monika Gálffyová
Výstava návštevníkom predstaví jednotlivé druhy vtákov, ktoré navštevujú kŕmidlá a spôsob, ako správne prikrmovať vtáky v zimnom období. Pripravená je ukážka rôznych typov kŕmidiel a dermoplastické preparáty vtákov, doplnené o fotografický materiál. Súčasťou výstavy sú tvorivé dielne zamerané na výrobu jednoduchého kŕmidla, ukážka odchytu a krúžkovania vtákov na kŕmidle a vysvetlenie významu krúžkovania.
21.10.2014
-
31.12.2014
14. Židovská komunita v Rimavskej Sobote
Kurátorky: Mgr. Anita Tóthová, PhDr. Oľga Bodorová
Výstava sprostredkuje návštevníkom pohľad na históriu židovskej komunity v Rimavskej Sobote niekedy do polovice 19. storočia. Návštevníkom tiež predstaví okrem predmetov každodenného života aj typické predmety židovských náboženských obradov, ktoré rimavskosobotskí Židia používali napríklad v bývalej synagóge mesta. Poukáže tiež na kultúru židovského obyvateľstva.
10.12.2014
-
28.02.2015

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2014:

 

Po stopách nositeľov tradícií
Premietanie filmu – Krása ukrytá v hline (premiéra)
20.02.2014,
16.00
Marec – mesiac knihy, IX. ročník
Beseda so spisovateľkou Evou Wilson
27.03.2014,
14.00
Noc múzeí a galérií 2014 – X.ročník 17.05.2014
UVÍTANIE KNIHY MUDr. Petra Dragijského 30.05.2014,
16.00
XXXI. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE 12.06.2014
Advent v Gemersko-malohontskom múzeu december 2014

 

PREDMET MESIACA v roku 2014:

 

Január: Židovské svietniky „chanukia“ a „menora“
Február: Hrobové nálezy bodrogokeresztúrskej kultúry zo Včeliniec
Marec: Najstaršia Biblia v knižnici múzea, vydaná v roku 1596:
             Biblj swata. To gest, Kniha wniž se wssecka Pjsma swata Starého y Nowého Zákona zdržugj...

Apríl: Červená honvédska čiapka z 9. košického prápora z roku 1848
Máj: Spolková zástava Občianskeho čitateľského kruhu v Rimavskej Sobote z roku 1903
Jún: Volavka popolavá (Ardea cinerea)
Júl: Komorová kachlica s motívom sv. Barbory zo zaniknutého hradu Širkovce - Kapla
August: Rimavská Sobota a 21. august 1968 (súbor dokumentov)
September: Július (Gyula) Sándy: Léda s labuťou, olej na plátne, 1865 – 1875
Október: Lienka Harmonia axyridis
November: Geologické zápisníky Tihaméra Gedeona
December: Portrét maliara Ladislava Mednyászkeho, okolo roku 1910

 

Vedecko-výskumné úlohy

 

1. Zimovanie vodného vtáctva na rieke Slaná
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2005 – 2015

2. Vtáctvo gemerskej časti Bodvianska pahorkatina
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2007 – 2015

3. Hniezdenie Včelárika zlatého v širšom okolí rieky Slaná
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2011 – 2014

4. Vtáčie spoločenstvá vodnej nádrže v obci Včelince
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2014 – 2016

5. Rimavská Sobota v čase I. svetovej vojny (1914 - 1918)
história - PhDr. Éva Kerényi
2012 – 2014

6. Tvorba maliara Eduarda Putru (1883 - 1915)
história umenia - Mgr. Angelika Matúšková
2013 – 2014

7. Portrétny žáner v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia - Mgr. Angelika Matúšková
2013 – 2014

8. Súpis zbierok Gemersko-malohontského múzea dokumentujúcich rómske etnikum
etnológia - PhDr. Oľga Bodorová
2013 – 2014

9. Mapovanie železničných budov v Gemeri-Malohonte
história - PhDr. Oľga Bodorová a PhDr. Alexander Botoš
2013 - 2014

10. Prícestné kríže v Gemeri-Malohonte
etnológia - PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Martina Mareková
2013 – 2014

11. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rokoch 1960 - 1969 - IV. etapa
história múzea - RNDr. Ján Aláč
2010 – 2015

12. Rimavská Sobota v rokoch 1938 - 1944 v archívnych dokumentoch (archív múzea)
história múzea – Mgr. Anita Medeová
2014 – 2015

13. História Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v rokoch 1938 - 1944
história múzea – Mgr. Anita Medeová
2014 – 2015

14. Záchranné archeologické výskumy – v závislosti od okolností
archeológia - PhDr. Alexander Botoš
2014 a nasledujúce roky
 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2014

Grafy návštevnosti za rok 2014

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2019

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2018

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2017

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2016

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota