Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2018:

 

Minerály pod lupou
Komisár: Východoslovenské múzeum Košice
Zodpovedná za GMM: RNDr. Monika Gálffyová
Cieľom výstavy je predstaviť a priblížiť rozmanitosť neživej prírody v celej svojej prirodzenej kráse. Prostredníctvom banerov podáva poznatky o vzniku, výskyte, základných tvaroch a vlastnostiach minerálov, farebnej variabilite, rozšírení v prírode, lokalitách výskytu a využití. Rovnako prináša poznatky a vysvetlenie, prečo sú minerály také rozmanité a symetrické.
11.09.2018

22.02.2019
Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte
Komisárky: Mgr. Ľudmila Pulišová – Mgr. Martina Oštrom Mareková
Pripravovaná výstava predstaví prostredníctvom fotografií a trojrozmerných artefaktov bohatú tradíciu baníckeho a železiarskeho priemyslu v regióne Gemer - Malohont, pričom sa zameria nielen na hlbinnú ťažbu, ale aj na spracovanie rudy a povrchovú ťažbu v miestnych existujúcich, no i zaniknutých kameňolomoch. Pripravovaná výstava bude vhodným doplnok k vyučovacím hodinám dejepisu a regionálnej výchovy (história baníctva v Gemeri-Malohonte), prípadne biológie (časť geológia – ťažba v kameňolomoch).
25.09.2018

07.03.2019
Dezider Fertő. Rómsky rezbár.
Komisár: PhDr. Oľga Bodorová – Mgr. Ľudmila Pulišová
Pripravovaná výstava predstaví život a dielo výnimočného rómskeho rezbára Dezidera Fertőa (1921 – 1996). Narodil sa v obci Gemerská Ves, počas svojho života pôsobil ako pedagóg na strednej poľnohospodárskej škole v Lučenci, Jesenskom a Košiciach. Po návrate do rodnej obce pracoval ako agronóm. Práci s drevom sa začal venovať v roku 1980, po smrti manželky. Zhotovoval reliéfy a plastiky najmä z lipového a orechového dreva, pričom využíval svetské i náboženské motívy. Čerpal z každodenného života v rodnej obci, no vo svojej tvorbe zachytával tiež spôsob života a kultúru Rómov. Dezider Fertő svojím dielom presiahol regionálny rozmer - okrem Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote ho možno nájsť v SNM – Múzeu kultúry Rómov na Slovensku v Martine, v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre, v Múzeu rómskej kultúry v Brne, no i v súkromných zbierkach v Kanade a vo Švajčiarsku.
25.10.2018

20.02.2019
Veže zaliate slnkom. Architektonická tvorba Júliusa Sándyho.
Výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia architekta.
Kurátor výstavy: Péter Bodó (Maďarská národná galéria), v rámci štipendia Maďarskej akadémie vied

Repríza výstavy, ktorú usporiada Maďarská národná galéria a Múzeum architektúry v Budapešti, pri príležitosti 150. výročia narodenia významnej osobnosti uhorského staviteľstva a architektúry Júliusa Sándyho ml. Narodil sa v roku 1868 v Prešove ako syn maliara Júliusa Sándyho st. (1827 – 1894). Architektúru študoval v Budapešti pod vedením Jánosa Schnédára, Imre Steindla a Samu Pecza. Od roku 1895 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg až do svojho penzionovania v roku 1938. Patril medzi najvýznamnejších architektov konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Jeho predkovia z matkinej strany pochádzali z Rimavskej Soboty. Patrili medzi nich napr. sochár István Ferenczy, reformovaný kňaz József Ferenczy, prvý mešťanosta Rimavskej Soboty József Káposztás, básnik Mihály Tompa a iní. Je autorom prestavby reformovaného kostola v Rimavskej Sobote a autorom návrhu Ferenczyho mauzólea na bočnej strane tohto kostola. V zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea sa nachádza jeho projekt stavby veže kostola v Brezne. Múzeum tiež vlastní dva jeho portréty v detskom veku, ktorých autorom je Július Sándy st.
06.12.2018

29.03.2019
Bocian
Výstava je súčasťou ekovýchovného programu BOCIAN, ktorý je zameraný na pozorovanie hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) a sprievodné aktivity (výtvarná, literárne tvorba, aktivity s deťmi, prednášky). Do programu sa mohli zapojiť žiaci základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár. Ekovýchovný program Bocian sa na Správe CHKO Cerová vrchovina uskutočňuje už od roku 2003. Súčasťou otvorenia výstavy je oboznámenie sa s priebehom programu BOCIAN 2018, ako aj vyhodnotenie žiackych prác.
18.12.2018
-
15.01.2019

 

Výstavy v roku 2019

 

1. Vesmír očami detí
Komisárka: RNDr. Daniela Rapavá, Hvezdáreň Rimavská Sobota
Zodpovedná za GMM: PhDr. Elena Lindisová

Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota s tematikou vesmíru. Odborná porota vyhodnotí a v čase vernisáže odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Výstavu každoročne pripravuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote.
01.03.2019
-
07.04.2019
2. 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine
Komisár: CHKO Cerová vrchovina
Zodpovedná za GMM: RNDr. Monika Gálffyová

V roku 2019 oslávi Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina 30. výročie vyhlásenia. Výstava pripravená pri tejto príležitosti predstaví prostredníctvom fotografií, textov a dermoplastických preparátov rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu Cerovej vrchoviny. Návštevníci tak budú môcť bližšie spoznať známe aj menej známe organizmy obývajúce toto územie, oboznámiť sa s anorganickými javmi a spoznať krajinu tohto jedinečného regiónu Slovenska.
14.03.2019

09.05.2019
3. Kúpeľníctvo v Gemeri v 19. storočí
Komisárka: PhDr. Eva Kerényi, PhD.

Výstava je venovaná vzniku a vývinu kúpeľníctva na území historického Gemera od konca 18. storočia až do začiatku 20. storočia. Výstava približuje tému z kultúrnohistorického hľadiska, prezentuje zrod jednotlivých kúpeľov, najznámejších kúpeľných lekárov a balneológov Gemera, popularitu jednotlivých miest a ich návštevnosť. Je venovaná kúpeľom a klimatickým zariadeniam, z ktorých väčšina dnes už neexistuje (Hajnáčka, Hodejov, Leváre, Revúca, Rožňava, Jelšava a Dobšiná), ale takisto upriami pozornosť na jediný dodnes fungujúci liečebný komplex – kúpele Číž. Výstava vzniká v spolupráci s viacerými domácimi i zahraničnými inštitúciami, ako aj so súkromnými zberateľmi.
17.04.2019

30.09.2019
4. Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi
Komisárka: Mónika Czédly
Zodpovedná za GMM: PhDr. Eva Kerényi, PhD.

Výstava je venovaná jedinečným róbam a kostýmom, ktoré nosila rakúska cisárovná a uhorská kráľovná Sisi. Ide o unikátnu výstavu zo súkromnej zbierky Móniky Czédly z Gödöllő, ktorá sa venuje profesionálne krajčírstvu a vyhotovila verné repliky 14 šiat Sisi. Popularitu a úspešnosť výstavy dokladuje jej putovanie po celej Európe.
18.05.2019

16.06.2019
5. 25 rokov MADUARU
Komisár: Juraj Matyinkó
Zodpovedná za GMM: PhDr. Éva Kerényi, PhD.

Výstava je venovaná rimavskosobotskej hudobnej skupine MADUAR pri príležitosti 25. výročia vydania ich 1. albumu I Feel Good (1994). Je to vôbec prvá výstavu, na ktorej sa môže návštevník stretnúť s doposiaľ nepublikovanými fotografiami a predmetmi zo súkromného i profesionálneho života bratov Matyinkovcov, ako sú napr. kostýmy z vystúpení a videoklipov, fotografie, vstupenky z prvých koncertov, ocenenia, diskografia, plagáty z vystúpení a pod.
18.05.2019

15.09.2019
6. Romano Dživipen. Rómsky život. XII. ročník
Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová

Pripravovaná výstava, ktorá je zároveň aj súťažnou prehliadkou, predstaví výtvarné práce detí zo základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Námetom výtvarných prác sú prejavy rómskej kultúry v rôznych podobách prezentované prostredníctvom rozmanitých výtvarných techník, ktoré pred otvorením výstavy vyhodnotí odborná porota.
28.05.2019

01.09.2019
7. Miroslav Janšto. Príbeh reštaurovania.
Komisárka: Mgr. Angelika Kolár

Výstava je prezentáciou reštaurátorskej tvorby miestneho reštaurátora Miroslava Janšta z Vidinej, ktorý sa počas svojej viac ako 20 ročnej praxe podieľal na záchrane a obnove významných hnuteľných a nehnuteľných pamiatok na Slovensku, najmä v regiónoch Novohrad a Gemer-Malohont. Miroslav Janšto (*4. 3. 1967) študoval na Škole umelecko-priemyselnej v Kremnici odbor reštaurovanie štukovej výzdoby (1981 – 1985). Následne krátke obdobie v rokoch 1985 - 1986 pracoval ako konzervátor v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor reštaurovanie maľby (1987 – 1993). V roku 1992 absolvoval študijný pobyt v Ríme. V súčasnosti pôsobí ako reštaurátor v slobodnom povolaní, je členom Komory reštaurátorov a špecializuje sa na reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry a na reštaurovanie závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči. Je dvojnásobným držiteľom Ceny Fénix - Kultúrna pamiatka roka: v roku 2012 za reštaurovanie stredovekých nástenných malieb v presbytériu kostola v Rimavskom Brezove a v roku 2015 za reštaurovanie neologickej synagógy v Lučenci. Výstava Príbeh reštaurovania je koncipovaná ako prehliadka najvýznamnejších reštaurátorských realizácií Miroslava Janšta.
21.06.2019

01.09.2019
8. Havrany a ich príbuzní
Komisárka: RNDr. Monika Gálffyová

Krkavcovité vtáky sú v súčasnosti vnímané verejnosťou skôr negatívne z mnohých dôvodov, napríklad kvôli problémom s havraními kolóniami v mestách a kvôli predsudkom. Cieľom tejto výstavy je zmeniť vnímanie tejto skupiny vtákov verejnosťou tým, že predstaví jednotlivé na Slovensku hniezdiace druhy taxónu, spôsob ich života, hniezdenie, upriami pozornosť na ich inteligenciu a miesto v prírode, symbolike, ľudovej slovesnosti. Súčasťou výstavy budú modely hniezd vybraných druhov v nadživotnej veľkosti, ktoré si budú môcť návštevníci vyskúšať, a interaktívne hry, pomocou ktorých si budú môcť overiť nové vedomosti. Výstava a sprievodné prezentačné aktivity sú výsledkom vedeckovýskumnej úlohy múzea a bude prezentovať aj poznatky o rozšírení a živote druhov v regióne Gemera-Malohontu.
10.09.2019

31.12.2019
9. Biblia a reformácia
Komisár: Mgr. Béla Pohóczky a Mgr. Zuzana Moncoľová
17.09.2019

20.10.2019
10. István Hatvani (1718 – 1786)
Komisárka: PhDr. Eva Kerényi, PhD.

Výstava je venovaná všestrannému rimavskosobotskému polyhistorovi Istvánovi Hatvanimu. Ide o európsky známeho uhorského vedca 18. storočia, ktorého osoba je žiaľ vo svojom rodisku menej známa. Cieľom výstavy je prezentovať informácie o živote, všestrannej činnosti a pozostalosti vedca Istvána Hatvaniho, ktoré v takejto zjednotenej podobe doposiaľ neboli prezentované v domácich múzeách. Návštevník sa môže zoznámiť s jeho súkromnými predmetmi, korešpondenciou, jeho školskými pracovnými pomôcky z hodiny fyziky, životnou tvorbou ale aj činnosťou samotného reformovaného kolégia v Debrecíne, kde dlhé roky pôsobil ako profesor. Výstava vzniká v spolupráci s maďarskými múzeami, a bude doplnená aj dvojjazyčným slovensko-maďarským katalógom.
25.09.2019

31.01.2020
11. Kálmán Tichy (1888 – 1968)
Komisári: Mgr. Eva Lázárová – Mgr. Sylvia Holečková, Banícke múzeum Rožňava
Zodpovedná za GMM: Mgr. Angelika Kolár

Výstavu pripravilo Banícke múzeum v Rožňave v roku 2018, ktorý bol vyhlásený za rok Kálmána Tichyho v Rožňave. Autori výstavy sa snažili túto výnimočnú osobnosť predstaviť ako erudovaného výtvarníka, maliara rožňavských zákutí a vynikajúceho grafika. Kálmán Tichy sa narodil 31. 10. 1888 v Rožňave a zomrel 22. 10. 1968 v Budapešti. V roku 1906 študoval maliarstvo na súkromnej škole Š. Hollósyho v Mníchove, a 1907 - 1911 na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Po skončení štúdií sa usadil v Rožňave. Od roku 1930 viedol rožňavské miestne múzeum, zbieral predmety gemerského ľudového umenia. V rokoch 1923 - 1927 pôsobil ako dopisovateľ pražských novín Prágai Magyar Hírlap a bratislavských novín Magyar Néplap. V roku 1927 publikoval vedecko-fantastický román "A négy évszak" a na pokračovanie román "Cinege úr végzetes tavaszta" (1937 v časopise Magyar Minerva). Vydal monografiu o histórii Plešivca (1936). V 1910 - 1945 bol členom spolku KÉVE. Od roku 1948 žil v Budapešti a do svojej smrti sa venoval už len výtvarnej tvorbe. V rámci projektu, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, bol zároveň vydaný aj katalóg k výstave, ktorý zachytáva výber najvýznamnejších výtvarných diel umelca.
01.10.2019

29.11.2019
12. Bocian 2019
Organizátori výstavy - Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
Výstava je súčasťou vyhodnotenia ekovýchovného programu BOCIAN 2019, ktorý je zameraný na pozorovanie hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) a sprievodné aktivity (výtvarná a literárne tvorba, aktivity s deťmi, prednášky). Do programu sa mohli zapojiť žiaci základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár. Ekovýchovný program Bocian sa na Správe CHKO Cerová vrchovina uskutočňuje už od roku 2003.
V rámci tohtoročnej výstavy Bocian budú vystavené najlepšie výtvarné, literárne a modelárske práce žiakov z ôsmych prihlásených základných škôl - ZŠ Hodejov, ZŠ s MŠ Sama Vozára Hrachovo, ZŠ P. K. Hostinského Rimavská Sobota, ZŠ Haličská cesta Lučenec, ZŠ Veľká nad Ipľom, ZŠ Divín, ZŠ Lovinobaňa a ZŠ Kalinovo.
Počas vyhodnotenia sa predstavia aj prírodovedne zameraní žiaci so spracovanými prezentáciami o svojich výsledkoch pozorovania bocianov bielych vo svojom okolí.
02.12.2019
-
17.01.2020
13. Nieto majstra nad kováča...
Komisári: Mgr. Ľudmila Pulišová – PhDr. Alexander Botoš

Počiatky kováčskeho remesla v Gemeri – Malohonte môžeme hľadať už v závere doby bronzovej, keď sa na tomto území objavujú prvé železné výrobky, produkty pravekých kováčov. Zručnými kováčskymi remeselníkmi boli aj Kelti, výrobky ktorých budú vystavené na pripravovanej výstave. Pomerne výrazný rozvoj kováčstva nastáva v období vrcholného a neskorého stredoveku, ktorý bude na výstave prezentovaný prostredníctvom súdobých militárií (ako napr. meče, nože a pod). Pripravovaná výstava predstaví prostredníctvom fotografií, trojrozmerných artefaktov a sprievodných textov tradíciu tohto kovospracujúceho remesla, ako jedného z najstarších odvetví ľudskej činnosti. Zameria sa na prezentáciu kováčskeho náradia, technológií, prácu vo vyhni, no i sociálne a spoločenské postavenie kováča v dedinskom, či mestskom spoločenstve, pričom časť výstavy bude venovaná i práci rómskych kováčov.
10.12.2019

26.04.2020

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2019:

 

Na baňu klopajú... február 2019
Kino Gemer 28.02.2019
Marec - mesiac knihy, XIV. ročník 11.03.2019
Komentované prehliadky výstavy „30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“ apríl-máj
2019
Veľká noc v múzeu 09.-11.04.
2019
Noc múzeí a galérií 2019, XV. ročník 18.05.2019
Okresná vlastivedná súťaž PRAMENE, XXXVI. ročník 07.06.2019
Komentovaná prehliadka výstavy 25 rokov MADUARU 26.06.2019
17.07.2019
27.08.2019
13.09.2019
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 1.-30.09.2019
Svetový deň cestovného ruchu 27.09.2019
Spoznaj svoje múzeum 1.-31.10.2019
Medzinárodný deň archeológie 18.10.2019
Rozšírený výklad a prednáška k výstave „Havrany a ich príbuzní“ november - december 2019
Revolučná jeseň 1989 v Rimavskej Sobote - diskusia o novembrových udalostiach 20.11.2019
Advent v Gemersko-malohontskom múzeu 17.-18.12.
2019

 

 

PREDMET MESIACA v roku 2019:

 

Január: Maľby na skle
Február: Kytička sušených kvetov z bitky o Branisko pri Prešove
Marec: Reprezentatívne vydanie Petöfiho básní z roku 1907
Apríl: Listina jezuitského rádu z roku 1739
Máj: Najnovšie zreštaurované tlače z knižnice múzea
Jún: Pamätná medaila Maďarskej republiky rád 1919 - 1969
Júl: Portrét evanjelického farára od Petra Michala Bohúňa
August: Portrét Istvána Baksayho, riaditeľa Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote
September: Behúnik plstnatý
Október: Sapropelitové náramky zo Včeliniec
November: Súbor dobových fotografií zachytávajúcich revolučné udalosti roku 1989 v Rimavskej Sobote
December: „Biely“ vrabec poľný (Passer montanus)

 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2019

Grafy návštevnosti za rok 2019

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2019

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2018

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2017

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2016

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum