Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2014:

 

6. Veľká vojna. Rimavská Sobota v čase 1. svetovej vojny
Počas Noci v múzeu
Kurátorka: PhDr. Éva Kerényi
Výstava sa zameriava na vývin a vojnové udalosti v Rimavskej Sobote - ako mesto reagovalo na júnové a júlové udalosti v roku 1914, priebeh vojny v meste a jeho vplyv na každodenný spoločenský život (kurzy opatrovateliek, Červený kríž, dobročinnosť atď.). Výstava zároveň pripomína aj obete vojny (pomník padlých na Hlavnom námestí, významné osobnosti: Putra Ede a Mihályfalusi Forgon Mihály). Je doplnená o bohatý zbierkový fond múzea z obdobia vojny v rokoch 1914 – 1918 (predmety vyrobené vojakmi na fronte, dobové fotografie, vojenský materiál, militárie, tlač a pod.), ako aj zo súkromných zbierok obyvateľov mesta (denníky a spomienky vojakov z frontu).
16.05.2014
-
30.04.2015
11. PREZENTAČNÁ VÝSTAVA ŠKOLY
16.10.2014
-
16.01.2015
12. Najkrajšie kŕmidlo, VII. ročník
Kurátorka: Mgr. Monika Gálffyová
Výstava je výsledkom rovnomennej súťaže, ktorá sa koná pri príležitosti osláv Európskych dní vtáctva. Jej cieľom je prehĺbiť vzťah medzi múzeom a školami a upriamiť pozornosť detí na prírodu a tvory v nej žijúce, zvlášť vtáčiky, ktoré sú v zimnom období odkázané na pomoc ľudí. Úlohou žiakov 2. stupňa základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií je vyrobiť funkčné kŕmidlo vlastnoručne alebo za pomoci rodičov, pedagógov i kamarátov.
23.10.2014
-
16.01.2015
14. Židovská komunita v Rimavskej Sobote
Kurátorky: Mgr. Anita Tóthová, PhDr. Oľga Bodorová
Výstava sprostredkuje návštevníkom pohľad na históriu židovskej komunity v Rimavskej Sobote niekedy do polovice 19. storočia. Návštevníkom tiež predstaví okrem predmetov každodenného života aj typické predmety židovských náboženských obradov, ktoré rimavskosobotskí Židia používali napríklad v bývalej synagóge mesta. Poukáže tiež na kultúru židovského obyvateľstva.
10.12.2014
-
30.06.2015

 

Výstavy v roku 2015

 

1. Gemerská NOSTALGIA vo fotografii Alexandra Jirouška
Kurátori: PhDr. Oľga Bodorová a RNDr. Ján Aláč
Výstava prezentuje nostalgické fotografie od fotografa a cestovateľa Alexandra Jirouška, ktoré vznikli v polovici 80. rokov 20. storočia. Časť z nich bola využitá pre publikáciu Okres Rimavská Sobota z roku 1986. V podobe výstavy boli verejnosti predstavené v roku 1987 v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote a následne v roku 1988 i vo vtedajšom Gemerskom múzeu pod názvom Okres Rimavská Sobota vo farebnej fotografii, ale aj v družobnom (partnerskom) meste Bátonyternye v Maďarsku. Zábery zachytávajú dobové podoby vtedajšieho okresu Rimavská Sobota a samotného okresného mesta.
27.01.2015
-
20.02.2015
2. Vesmír očami detí
Komisárka: RNDr. Daniela Rapavá
Zodpovedná za GMM: Elena Lindisová
Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota, venovaná tematike vesmíru. Odborná porota vyhodnotí a v čase vernisáže odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Výstavu každoročne pripravuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote.
25.02.2015
-
20.03.2015
3. Biblie našich predkov
V poradí treťou výstavou v roku 2015 je výstava biblickej literatúry a literatúry pre deti. Slovo biblia pochádza z gréckeho slova biblos a znamená knihu. Expozíciu prezentuje Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom. Na zbierke BIBLIÍ ako aj inej rôznej literatúry z rodinných zbierok od dávnych čias až po dnešok sa podieľali žiaci, učitelia, farári okolitých farností, cirkevné zbory Rimavského seniorátu ECAV. Vernisáž výstavy sa uskutoční 23. marca 2015 o 13.00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea a doplní ju zaujímavý kultúrny program.
23.03.2015
-
30.04.2015
4. Karol Feňveš: Tvorba
Zodpovedná za GMM.: Mgr. Angelika Kolár
(Pri príležitosti: MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY NA OBETE HOLOKAUSTU 27. január)
Výstava predstaví verejnosti Rimavskej Soboty tvorbu maliara židovského pôvodu Karola Feňveša, ktorý je v súčasnosti jediný žijúci akademický maliar v Liptovskom Hrádku. Napriek svojmu veku je ešte stále aktívnym umelcom. Narodil sa v Malužinej, presídlený bol s rodinou do Budapešti, neskôr sa však opäť vrátil na Liptov, kde sa jeho umelecká profilácia časom menila a portréty vymenil za krajinu. Pri tvorbe používal viaceré maliarske techniky. Venoval sa vo veľkej miere aj pedagogickej činnosti a pod jeho vedením sa viacerí jeho žiaci rozhodli pre podobnú dráhu. Diela Karola Feňveša boli prezentované na mnohých výstavách, naposledy v Prešove. Výstava bude pripomienkou Medzinárodného dňa pamiatky na obete holokaustu. Obrazy majú vysokú výpovednú hodnotu a sebe osobitú výtvarnú a umeleckú logiku.
26.03.2015
-
10.05.2015
5. Gitary Márie Páko
Počas noci v múzeu
Komisárka: Mária Páko
Zodpovedný za GMM: Mgr. Daniel Bešina
Výstava prezentuje súkromnú zbierku strunových hudobných nástrojov Márie Pákovej z Rimavskej Soboty. Väčšia časť zbierky pozostáva z akustických gitár, ale vzácnu časť zbierky tvoria aj citary, mandolíny a lutny. Túto pozoruhodnú zbierku tvorí viac ako 120 kusov hudobných nástrojov, ktoré majiteľka zbiera po celý život. Lásku k hudbe a k týmto zaujímavým hudobným nástrojom pretavila aj do svojho zamestnania, pôsobí ako asistentka na Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote. Tu aktívne vedie svojich zverencov k hudbe, k hre na gitaru a k spevu. Kvalitný obsah výstavy dotvára práve vzácna súkromná zbierka Márie Pákó obohatená o životné osudy jednotlivých kúskov pred ich získaním.
15.05.2015
-
31.07.2015
6. Putrov kufor: Život a dielo Eduarda Putru (1883-1915)
Počas noci v múzeu
Komisárka: Mgr. Angelika Kolár
Eduard Putra (1883-1915) bol jedným z najvýznamnejších výtvarníkov regiónu na prelome 19. a 20. storočia. V roku 2015 uplynie 100 rokov od jeho predčasnej smrti a pripravovaná výstava bude výberom z jeho diela a osobnej pozostalosti, ktorú kompletne získalo Gemersko-malohontské múzeum uloženú v pôvodnom kufríku. Súčasťou výstavy budú aj diela autora zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Slovenskej národnej galérie v Bratislave a Baníckeho múzea v Rožňave.
Trvanie: 16.05.2015 - 31.08.2015
16.05.2015
-
31.08.2015
7. Umenie písania. Po stopách starožitných kalamárov / Az írás művészete. Antik kalamárisok nyomában.
Komisárka: PhDr. Éva Kerényi
Cieľom výstavy je prezentovať svet historických kalamárov od novoveku až po 20. storočie. Písanie, vyjadrené formou umelecko-priemyselných skvostov z rôznych historických období vzniká na báze zbierkových predmetov z Gemersko-malohontského múzea, ale i z iných múzeí Slovenska. Popri klasických úžitkových kalamároch, používaných v šľachtických a v meštianskych rodinách, budú prezentované aj jedinečné druhy týchto predmetov, a to ľudové, cestovné, školské kalamáre a suveníry vo forme kalamárov. Výstava je vhodná aj ako putovná výstava.
01.07.2015
-
30.10.2015
8. Pozostalosť Gömöryovcov II. – A Gömöryek hagyatéka II.
    Každodenný život jednej šľachtickej rodiny na fotografiách. Egy nemesi család mindennapjai fotográfiákon.

Komisárka: PhDr. Éva Kerényi
Ide o fotografickú výstavu, na ktorej sa prezentujú predtým nevystavené, novoobjavené zábery z neevidovaného fondu pozostalosti Gömöryovcov a Maróthyovcov. Fotky nás zaviedu do zákulisia každodenného života šľachtickej rodiny zo Širkoviec na prelome 19. a 20. storočia, ako i prvej polovice 20. storočia. Zachytávajú rodinné výlety do okolia, rodinnú atmosféru, priateľský kruh, cestovania po Indií a Európe. Výstava je zároveň i pokračovaním úspešnej výstavy z roka 2011, doplnená o vzácny fotografický materiál s umeleckým podtextom.
13.08.2015
-
30.09.2015
9. Od babičky na boľačky (Liečivé byliny na všetky choroby)
Komisár: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Zodpovedná za GMM: Mgr. Monika Gálffyová
Mottom výstavy sú slová autorky RNDr. Sitášovej: ,,Ich liečivosť poznáme, na lúke ich zbierame, doma si ich sušíme, čaje z nich si varíme a tak zdravie chránime.“ Výstava vtiahne návštevníka do atmosféry vidieckej kuchyne, na miesto, kde sa ľudové recepty v minulosti pripravovali. 12 informačných bannerov prezentuje základné informácie o problematike liečenia rastlinami a o fytoterapii. Súčasnému človeku približujú históriu, tradície a zaujímavosti bylinkárstva a olejkárstva. Charakterizujú najznámejšie druhy liečivých i jedovatých rastlín, rozšírených v našej oblasti. Výstava prináša informácie aj o pestovaní liečivých rastlín, špecifikuje výskyt, využitie, popisuje metódy výroby a prípravy bylinkových čajov. Nie je zameraná len na odbornú stránku, návštevníci sa dozvedia i ľudové názvy, či ochranné byliny.
24.09.2015
-
11.12.2015
10. Hrady v Gemeri-Malohonte
Komisári: PhDr. Alexander Botoš a Mgr. Daniel Bešina
Pripravovaná výstava má ambíciu laickú i odbornú verejnosť oboznámiť s opevnenými sídlami feudálov a šľachty na území historickej župy Gemer – Malohont. Nakoľko archeologické výskumy boli na gemersko – malohontských hradoch vykonané len ojedinele, veľká časť výstavy bude prezentovaná vo forme dvojrozmerných posterov, prostredníctvom ktorých sa budú môcť návštevníci oboznámiť s históriu, s pôdorysom a predpokladaným rozsahom hradného areálu, s eventuálnymi historickými fotografiami a pohľadnicami, ale aj so súčasným stavom hradu. Na výstave budú prezentované archeologické nálezy z hradov: Drienok, Hodejov – Várhegy, Hajnáčka, Gemer – komitátny hrad, Jestice – Várhegy, Rimavská Seč, Rimavská Sobota – Turecký hrad, Širkovce – Kapla a Tornaľa – Csonkavár.
13.10.2015
-
31.01.2016
11. (Opäť) Kovačická trojka – Cicka – Hajko
Komisárka: Mgr. Martina Mareková
Výstava prezentuje tvorbu renomovaných insitných maliarov z Kovačice, Padiny a okolia. Táto kultúrna tvorba má svoju osobitú výtvarnú a umeleckú logiku, ikonografiu a farebnosť, ktorá je vždy veľmi živá a pestrá. Návštevníkom ponúka veselé scény zo života jednoduchých ľudí. Námety jednotlivých ročných období v pestrých farbách majú okrem umeleckej aj kultúrno-vzdelávaciu výpovednú hodnotu. V tomto roku sa bude výstava orientovať na tradičné zvykoslovie z rodného prostredia kovačických maliarov.
04.11.2015
-
31.01.2016
12. Kontrastné kontexty II.
Autor: Mgr. art. Zoltán Agócs
Kurátorka: Mgr. art. Daša Klapitová
Za GMM zodpovedá: Mgr. Angelika Kolár
Výstava predstavuje výber diel mladého výtvarníka Mgr. art. Zoltána Agócsa (1988, Čakanovce, okr. Lučenec), čerstvého absolventa Ateliéru klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku, na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Úvodná myšlienka Zoltána Agócsa o vzťahu života a umenia výstižne definuje podstatu jeho maliarskej práce, vychádzajúcej zo samotného uvedomenia si priestoru, v ktorom sa autor nachádza (a ktorého je súčasťou), jeho parametrov a významových rovín, ktoré na seba prirodzene nabaľuje v tvorivom myšlienkovom procese.
17.12.2015
-
31.01.2016

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2015:

 

Prezentácia publikácie profesora Júliusa Albertyho Pozdravujem Ťa Vyšná Pokoradz 05.03.2015
Prezentácia Zborníka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT 27.03.2015
Noc múzeí a galérií - XI. ročník 16.05.2015
Premiéra filmu "Bastyúr Jaroslav - Tradičné zvonkárstvo na Gemeri" 08.06.2015, 17.00
Okresná vlastivedná súťaž PRAMENE – XXXII. ročník 11.06.2015
ADVENT V GEMERSKO-MALOHONTSKOM MÚZEU 08.-10.
12.2015

 

Kultúrno - výchovné aktivity k výstavám:

 

Nasledovné kultúrno-výchovné aktivity sú určené pre skupiny.
Návštevu je potrebné ohlásiť vopred u lektorky PhDr. Eleny Lindisovej - lindisova@gmmuzeum.sk, 047/56 32 741.
Vstupné: 1 €/dieťa

 

„Od babičky na boľačky (Liečivé byliny na všetky choroby)“
Aktivita k výstave: Voňavý týždeň v múzeu, 1. – 7. 12. 2015

Aktivita je vhodná pre žiakov II. stupňa ZŠ (príp. pre deti nad 10 rokov). Pozostáva zo 4 častí:
1. V prvej časti sa budú môcť žiaci "ponoriť" do textov, ktoré výstava ponúka a tu nájdu odpovede na niekoľko otázok.
2. Druhú časť je zameraná na interaktívnu prácu so skupinou, v ktorej si žiaci budú môcť vzájomne odovzdávať informácie o jednotlivých liečivých rastlinách.
3. V tretej časti sa žiaci budú venovať zásadám zberu a sušenia liečivých rastlín.
4. Posledná časť dáva priestor ľudským zmyslom, ktoré používame, aby pomocou nich návštevník vyskúšal či je schopný identifikovať liečivú rastlinu pomocou zraku, chuti, čuchu a hmatu.

 

 

Hrady v Gemeri-Malohonte
K výstave sú pripravené tri rôzne aktivity, vhodné pre rôzne vekové kategórie. Prihlásiť sa môžete do konca trvania výstavy, t.j. 31. 1. 2016.

Prvá aktivita pozostáva z 3 častí, určená je pre žiakov 6. - 7. ročníka ZŠ a staršie ročníky:
1. Teoretická časť - obsahuje súbor otázok zameraných na obsah výstavy.
2. Tajnička, v ktorej je ukrytý názov jedného z hradov.
3. Skladačka - po vyskladaní obrázka ho priradia k jednému z hradov.
Druhá aktivita má názov "Malý detektív", je vhodná pre žiakov I. stupňa ZŠ - cieľom je priblížiť žiakom interaktívnou formou výstavu a tiež im niektoré z hradov bližšie predstaviť. Súčasťou aktivity je aj puzzle.
Pre škôlkarov a individuálnych návštevníkov sú pripravené PUZZLE.

 

 

 

PREDMET MESIACA v roku 2015:

 

Január: Sklené kanvice z Rimavskej Soboty
Február: Kormorán veľký Phalacrocorax carbo
Marec: Galerie zu Kraszna-Horka Váralja. Mnichov (1910)
Apríl: Drevený epitaf rodiny Jánoky
Máj: Tabatierka s erotickými výjavmi z polovice 19. storočia
Jún: Súbor Zlatej zuzany
Júl: Keramické dlaždice z Aquinca
August: Výber zo súboru zreštaurovaných historických tlačí
September: Socha Smútiaceho pastiera
Október: Obrubnica americká Leptoglossus occidentalis
November: Drevené plastiky rezbára Juraja Mertuša
December: Čínsky liečivý meč z prelomu 18. a 19. storočia

 

Vedecko-výskumné úlohy

 

1. Zimovanie vodného vtáctva na rieke Slaná
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2005 – 2015

2. Vtáctvo gemerskej časti Bodvianska pahorkatina
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2007 – 2015

3. Hniezdenie Včelárika zlatého v širšom okolí rieky Slaná
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2011 – 2014

4. Vtáčie spoločenstvá vodnej nádrže v obci Včelince
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2014 – 2016

5. Rimavská Sobota v čase I. svetovej vojny (1914 - 1918)
história - PhDr. Éva Kerényi
2012 – 2014

6. Tvorba maliara Eduarda Putru (1883 - 1915)
história umenia - Mgr. Angelika Kolár
2013 – 2014

7. Portrétny žáner v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia - Mgr. Angelika Kolár
2013 – 2014

8. Súpis zbierok Gemersko-malohontského múzea dokumentujúcich rómske etnikum
etnológia - PhDr. Oľga Bodorová
2013 – 2014

9. Mapovanie železničných budov v Gemeri-Malohonte
história - PhDr. Oľga Bodorová a PhDr. Alexander Botoš
2013 - 2014

10. Prícestné kríže v Gemeri-Malohonte
etnológia - PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Martina Mareková
2013 – 2014

11. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rokoch 1960 - 1969 - IV. etapa
história múzea - RNDr. Ján Aláč
2010 – 2015

12. Rimavská Sobota v rokoch 1938 - 1944 v archívnych dokumentoch (archív múzea)
história múzea – Mgr. Anita Tóthová
2014 – 2015

13. História Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v rokoch 1938 - 1944
história múzea – Mgr. Anita Tóthová
2014 – 2015

14. Záchranné archeologické výskumy – v závislosti od okolností
archeológia - PhDr. Alexander Botoš
2014 a nasledujúce roky
 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2015

Grafy návštevnosti za rok 2015

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2019

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2018

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2017

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2016

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota