Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2016:

 

Návštevníci kŕmidiel
Komisár: RNDr. Monika Gálffyová
Výstava predstaví 21 najčastejších návštevníkov vtáčích kŕmidiel regiónu Gemer-Malohont prostredníctvom krátkych textov, fotografií Ing. Maroša Detka a dermoplastických preparátov Medzi inými druhmi tu uvidíte asi najznámejšieho návštevníka kŕmidiel - sýkorku veľkú a zistíte, ako rozoznať samčeka od samičky. Nájdete tu aj nášho jediného spevavca, ktorý dokáže šplhať po kôre stromu hlavou dole - brhlíka a zistíte tiež, ktorý náš vtáčik dokáže stiskom zobáka rozdrviť kôstku čerešne.
Hravou formou ukážeme ako a čím prikrmovať v zime vtáky, aby sme im uľahčili prežitie v období nedostatku potravy a hlavne im neublížili. Budete môcť vidieť, ovoňať, ochutnať rôzne druhy krmív pre zimujúce vtáky. Výstava predstaví aj rôzne typy jednoduchých aj zložitejších kŕmidiel a dúfame, že Vás inšpiruje k tomu, aby ste si jedno doma vyrobili.
Súčasťou výstavy je aj videoprezentácia, ktorá priblíži život na kŕmidle. V záverečnej časti výstavy si budete môcť na magnetickej tabuli vyskúšať, či ste sa jednotlivé druhy vtákov už naučili rozlišovať.
09.11.2016
-
15.02.2017
Vojna v Tichomorí
Komisár: Múzeum SNP v Banskej Bystrici
za GMM zodpovedá: Mgr. Anita Tóthová
Výstava prestaví unikátne fotografie z amerických vojenských archívov, dokumentujúcich vojnu v Tichomorí počas druhej svetovej vojny. Výstavu pripravilo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v spolupráci s Národným múzeom 2. svetovej vojny v New Orleans v USA a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave.
08.12.2016
-
17.02.2017
Maliar Július Sándy (1827 – 1894)
Kurátorka: Mgr. Angelika Kolár
Július Sándy (1827 – 1894) bol málo známy maliar a grafik, ktorý študoval vo Viedni a Mníchove. Bol otcom známeho uhorského architekta Júliusa Sándyho (1868 – 1953). Venoval sa najmä krajinomaľbe a portrétom, v intenciách dobového romantizmu. Pôsobil ako učiteľ kreslenia v Prešove, Košiciach a Budapešti. S regiónom Gemer-Malohont Sándyho spájajú rôzne väzby. V roku 1862 sa v Rimavskej Sobote oženil s Paulínou Jánosdeák, ktorá bola z matkinej strany príbuznou sochára Istvána Ferenczyho. Július Sándy bol svojimi dielami početne zastúpený aj na pamätnej Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy v roku 1882, od ktorej sa datuje vznik dnešného Gemersko-malohontského múzea. Niekoľko diel z tejto výstavy sa neskôr dostalo do zbierkového fondu múzea a vytvorilo tak základ pre budovanie fondu výtvarného umenia. Výstava vzniká v spolupráci s príbuznými maliara z Budapešti a diela na výstavu zapožičali aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, Podtatranské múzeum v Poprade a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
15.12.2016
-
17.02.2017
   

 

Výstavy v roku 2017

 

1. Zbierka potápačskej techniky Petra Ferdinandyho - najnovšia akvizícia múzea
Kurátori výstavy: Peter Ferdinandy a RNDr. Ján Aláč
Výstava sprostredkuje návštevníkom najnovšiu akvizíciu Gemersko-malohontského múzea prostredníctvom sústredenia sa na potápačskú techniku a výstroj používanú pri výcviku potápačov v priestore bývalého Československa, s dôrazom na československú produkciu. Cieľom výstavy je zároveň naznačenie mnohorakosti jednotlivých typov a variant potápačskej techniky od kompletov potápačských neoprénových oblekov, pogumovaných kompletov, potápačských masiek a plutiev, potápačskej dýchacej automatiky, tlakových fliaš, alebo potápačských viest. Zaujímavé sú tiež potápačské doplnky, ako potápačské nože, harpúny, svietidlá, hĺbkomery, kompasy, hodinky, vodotesné puzdrá na fotoaparáty a kamery pre fotografovanie a filmovanie pod vodou.
Doplnením potápačskej techniky je vizuálne zaujímavý súbor fotografií, ktorých témy pokrývajú celý rozsah fotografovania pod vodou, od fotografií približujúcich atmosféru vrakov, zábery potápania v rôznych lokalitách sveta, alebo speleopotápanie. Zaujímavé sú tiež graficky upravené fotografie, a tiež makrofotografie živočíchov sladkých a slaných vôd. Ide o výber najzaujímavejších záberov fotografovaných pod vodou pripravených Petrom Ferdinandym.
23.02.2017
-
30.04.2017
2. Vtáky Gemerskej pahorkatiny
Komisár: RNDr. Monika Gálffyová
Gemerská časť Bodvianskej pahorkatiny, nazývaná tiež Gemerská pahorkatina, bola ornitologiky málo preskúmaným územím. Výstava prezentuje návštevníkom výsledky rovnomennej výskumnej úlohy múzea. Oboznámi návštevníkov s vtáčími druhmi územia, charakterom ich výskytu (hniezdič, transmigrant...), rozšírením na území, početnosťou a úspešnosťou hniezdenia vybraných druhov, zaujímavosťami zo života vybraných druhov, a to prostredníctvom dermoplastických preparátov, fotografií, sprievodných textov a nahrávkami zvukových prejavov vtáctva územia. Súčasťou výstavy bude aj sprievodný cyklus prednášok pre organizované skupiny, školské skupiny a návštevníkov.
01.03.2017
-
10.05.2017
3. MALIAR LUČENCA. Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)
Komisár: Mgr. Andrea Németh Bozó (NMG Lučenec)
Zodpovedná za GMM: Mgr. Angelika Kolár
Výstavu usporiadalo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v roku 2016, pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca. Františka Gyurkovitsa právom nazývajú maliarom Lučenca, resp. Novohradu, keďže jeho život a dielo sa neoddeliteľne spájajú s týmto mestom a okolím. Narodil sa v roku 1876 v Budapešti, tu aj študoval, neskôr sa dostal do Paríža (Akadémia Julian) a na akadémiu do Mníchova. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho predurčili stať sa významnou osobnosťou. V období Rakúsko-Uhorskej monarchie bol uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v mladom československom štáte ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v druhej polovici 20. storočia sa začala integrácia jeho tvorby do celoštátneho kultúrneho kontextu Slovenska, no jeho život a dielo doteraz neboli komplexne spracované. Zámerom výstavy je nielen predstaviť maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť aj jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby.
11.05.2017
-
31.07.2017
4. Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník
Komisár: Mgr. Ľudmila Pulišová
Výstava, ktorá je zároveň aj súťažnou prehliadkou, predstaví výtvarné práce detí zo základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Námetom výtvarných prác sú prejavy rómskej kultúry v rôznych podobách prezentované prostredníctvom rozmanitých výtvarných techník, ktoré pred otvorením výstavy vyhodnotí odborná porota.
17.05.2017
-
25.06.2017
5. Krásavice zahalené v dyme. Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok GMM.
Komisár: PhDr. Alexander Botoš
Výstava verejnosti predstaví historické fajky z obdobia 17. – 20. storočia, ako aj fajčiarske potreby súvisiace s fajčením tabaku z fajky. Zbierka fajok Gemersko-malohontského múzea predstavuje rozsahom pomerne malý, avšak o to rôznorodejší zbierkový fond, ktorý v mnohých smeroch obsahuje aj unikátne a výnimočné fajky s vysokou umeleckou a estetickou hodnotou.
20.05.2017
-
31.07.2017
6. 500 rokov reformácie 1517 – 2017
Komisári výstavy: Mgr. Anita Tóthová (historička GMM) a Mgr. Béla Pohóczky (Širkovce)
Výstava reflektuje toto okrúhle výročie a je pripravená z rôznorodých dokumentov. Reformovaná kresťanská cirkev a Evanjelická cirkev augsburského vyznania majú za sebou necelých päť storočí trvajúcu púť. Zásluha spočíva v tom, že sa stali stúpencami Kalvinových a Lutherových myšlienok, ktoré iniciovali obnovu kresťanskej cirkvi. Reformačné snahy sa začali pred 500 rokmi vystúpením kňaza Martina Luthera proti predávaniu odpustkov dominikánskeho mnícha Jána Tetzela dňa 31. októbra 1517, keď Luhher pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu svojich 95 výpovedí proti odpustkom a ďalším cirkevným priestupkom. V Uhorsku sa tieto snahy preukázali koncom roka 1518.
15.06.2017
-
31.08.2017
7. "Malenkij robot" (1945 - 1949). V zajatí sovietskych lágrov.
Komisár: Vladimír Lehotai, Uzovská Panica
Zodpovedná za GMM: Mgr. Anita Tóthová
Koniec druhej svetovej vojny (1939 - 1945) a príchod Červenej armády na územie dnešného Slovenska pre mnohých neznamenal oslobodenie. Sovietski vojaci odvliekli civilných občanov nemeckého a tiež aj maďarského pôvodu z územia Maďarska a z južnej časti Československa do Sovietskeho Zväzu na tzv. „malenkij robot“, t.j. na malú robotu. No mnohí sa domov už nikdy nevrátili...
Prostredníctvom výstavy návštevníci budú môcť získať informácie o živote v lágroch a o osobných príbehoch niektorých účastníkov z okolia Rimavskej Soboty. Autorom výstavy je Vladimír Lehotai z Uzovskej Panice, ktorý k téme realizoval rozsiahli výskum a osobne navštívil miesta bývalých zajateckých táborov na území dnešnej Ukrajiny.
29.06.2017
-
31.01.2018
8. Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu.
10. 10. 2017 výstava zrušená z technických príčin
Komisár: Lászlo Szilas, Ostrihom
Zodpovedná za GMM: Mgr. Anita Tóthová
Lászlo Szilas z Ostrihomu je súkromný zberateľ, ktorý sa zbieraniu policajných symbolov venuje už 25 rokov. Vo svojej zbierke vlastní nášivky na rukávy, odznaky, čiapky, ocenenia, medaily, ale aj celé uniformy, zo 127 štátov sveta. Vo svojej zbierke má zastúpené symboly a policajné uniformy nielen z Európy, ale aj z exotických krajín, akými sú napríklad Thajsko, Nepál, Mexiko, Alžírsko, Omán, Peru, Thajsko, Oceánia, Holandské Antily či ostrov Tuvalu v Tichom oceáne. Najpočetnejšie sú zastúpené znaky na rukávy, ktorých eviduje 1 353 kusov. Nasleduje 70 čiapok a vyše 40 rovnošiat. Jeho zbierka sa viaže tak k štátnej polícii, colnej správe, pohraničnej polícii, ako aj obecnej polícii.
10.08.2017
-
31.10.2017
9. Neznáme farby svetových osobností
Komisár: Mgr. Roman Čonka (Štátna vedecká knižnica Prešov)
Zodpovedné za GMM: Mgr. Ľudmila Pulišova – PhDr. Oľga Bodorová
Výstava je výsledkom prioritného projektu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, v rámci ktorého mladý amatérsky výtvarník Jozef Fečo vytvoril sériu 13 portrétov svetových osobností, ktoré majú rómske korene.
Jozef Fečo je absolvent Strednej umeleckej školy v Prešove. Vyštudoval v odbore dizajn a tvarovanie dreva. Aktívne začal tvoriť v roku 2011. Prvým jeho dielom bola maľba Ježiša na plátne. Väčšinou maľoval temperou, vodovkami, venoval sa zátišiam. Neskôr prešiel na maľovanie na plátno, kde využíva temperu a akryl.
02.08.2017
-
03.09.2017
10. NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017)
Komisári: Mgr. Angelika Kolár, Mgr. Anita Tóthová, Mgr. Ľudmila Pulišová, RNDr. Monika Gálffyová, Mgr. Iveta Krnáčová, PhDr. Alexander Botoš
Výstavu pripravilo Gemersko-malohontské múzeum pri príležitosti 135. výročia svojho založenia. Cieľom výstavy je predstaviť zbierkové predmety výnimočnej kultúrnej hodnoty – klenoty múzea. Svoje zbierkové fondy múzeum formuje a vytvára už 135 rokov, výsledkom čoho je komplexná dokumentácia hmotného a kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva Gemera-Malohontu.
14.09.2017
-
30.11.2017
11. Barnabás Holló (1865 - 1917). Sochár z Gemera-Malohontu.
Komisár: Mgr. Angelika Kolár
V novembri 2017 uplynie 100 rokov od úmrtia gemerského rodáka, sochára Barnabása Hollóa. Narodil sa v roku 1865 v obci Alsó-Hangony (dnes Hangony, Maďarsko) a od roku 1876 študoval na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote. Bol žiakom významného sochára Alojza Stróbla (1856 - 1926) a už ako mladý sa v roku 1891 dostal k významnej zákazke - vytvoriť reliéf znázorňujúci založenie akadémie vied 3. novembra 1825, ktorý bol určený pre bočnú fasádu sídla akadémie v Budapešti. Sadrový model reliéfu sa dnes nachádza v zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea. Jeho diela ďalej môžeme nájsť na území bývalého Uhorska v podobe monumentálnych exteriérových realizácií, ale aj v podobe drobných plastík v zbierkach múzeí a galérií. Pri príležitosti 100. výročia úmrtia autora, bude jeho tvorba predstavená prostredníctvom fotografickej dokumentácie diel umiestnených v exteriéri a predmetov z pozostalosti v správe rodiny Barnabása Hollóa.
09.11.2017
-
28.02.2018
12. Žijem na strome a je mi dobre
Kurátorka výstavy: RNDr. Alena Martincová (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici)
Komisár: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Zodpovedná za GMM: RNDr. Monika Gálffyová
Výstavu venovanú rozmanitosti života na strome pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Výstava vtiahne nielen detského, ale aj dospelého návštevníka do rušného života stromu, kde prostredníctvom interaktívnych prvkov bude návštevník postupne objavovať tajomný život na strome, ktorý pri prechádzke prírodou nevníma. Autori výstavy zároveň upozorňujú na nepostrádateľný význam stromu v prírode a v živote človeka.
07.12.2017
-
28.02.2018
13. Dieťa a jeho svet
Komisár: Mgr. Ľudmila Pulišová
Výstava predstaví život dieťaťa od narodenia až po dovŕšenie dospelosti v tradičnom dedinskom a z časti aj v mestskom prostredí. Prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov z fondov etnológia, história a archeológia bude prezentované obdobie narodenia, krstu, predškolský a školský vek, detské hry, práca, odev, či nábytok.
13.12.2017
-
30.04.2018
   

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2017:

 

Marec - mesiac knihy, 12. ročník. Beseda s Katarínou Borosovou. 23.03.2017
Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny 12.04.2017
19.04.2017
Noc múzeí a galérií 2017 - XIII. ročník 20.05.2017
XXXIV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE 15.06.2017
Svetový deň cestovného ruchu - Komentované prehliadky výstav 27.09.2017
Belujské hrnčiarsto - prezentácia a tvorivá dielňa 13.10.2017
Beseda s Vladimírom Lehotaim,
autorom výstavy „Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov.“
27.11.2017
Vianoce prichádzajú... 14.-15.12.
2017

 

 

PREDMET MESIACA v roku 2017:

 

Január: Slnečné hodiny a kompas v jednom
Február: Sup bielohlavý
Marec: Reštaurované staré tlače z knižnice múzea
Apríl: Drevená soška Krista – relikvia Imre Mádacha
Máj: Falzifikát antického kahanca s vyobrazením sv. Juraja
Jún: Drevený rapkáč
Júl: Spoločenský lexikón z roku 1941
August: Július Rudnay: Materstvo, olejomaľba na plátne, 1908 - 1911
September: Relikvia blahoslavenej Zdenky Schelingovej / Sestra Zdenka a Rimavská Sobota
Október: Obuvnícke náradie na výrobu a opravu obuvi
November: Obraz s optickou ilúziou
December: Sýkorka veľká (Parus major)

 

 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2017

Grafy návštevnosti za rok 2017

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2019

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2018

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2017

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2016

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota