Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2011:

 

"Rymoa Zumbota" – Rimavská Sobota v stredoveku a včasnom novoveku
Komisár výstavy: Mgr.Alexander Botoš
Výstava je pod záštitou predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku
Prvá písomná zmienka o meste Rimavská Sobota pochádza z roku 1271, keď sa názov mesta uvádza v tvare „Rymoa Zumbota“. Pripravovanou výstavou si chceme pripomenúť 740. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Na výstave budú prezentované zbierkové predmety z fondu múzea pochádzajúce z územia mesta z obdobia stredoveku (13. storočia - 1.polovica 16.storočia), ako aj z včasného novoveku (2. polovica 16. - 17.storočie).
07.12.2011
-
28.02.2012
Štefan Balázs – Mapovanie priestoru
Kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová
Výstava súčasného rimavskosobotského maliara doc. Štefana Balázsa reflektuje vývoj jeho tvorby za posledné roky.
02.12.2011
-
28.02.2012
Krúžkovanie vtákov
Komisárka výstavy: Mgr. Monika Gálffyová
Snahou výstavy je predstaviť návštevníkom problematiku krúžkovania vtákov, jeho dejiny vo svete a na území Slovenska, ale tiež predstaviť význam krúžkovania z hľadiska výskumu a ochrany prírody, prebiehajúce programy krúžkovania, metódy krúžkovania a odchyt vtákov.
30.09.2011
-
31.01.2012

 

Výstavy v roku 2012

 

1. Príroda v detailoch – detaily v prírode a Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu)
Kurátorka: Za GMM: Mgr.M.Gálffyová
Výstava „Príroda v detailoch – detaily v prírode“ približuje prostredníctvom fotodokumentov osobné pocity a vnímanie prírodnín prostredníctvom objektívu fotoaparátu prírodovedcov Východoslovenského múzea v Košiciach. Na farebných fotografiách sa aj mikrodetaily rastlín a živočíchov stávajú makroobrazmi. Jednotlivé zábery sú vystavené samostatne, ale aj spájané do tematicky ladených celkov. Výstava „Sex v tráve (detaily z intímneho života hmyzu)“ nám umožňuje prostredníctvom detailných fotografií pozrieť sa bližšie na intimitu živočíchov a odhaliť niečo z ich správania.
02.02.2012
-
31.03.2012
2. Vesmír očami detí
Komisárka výstavy: RNDr. Dana Rapavá z Hvezdárne v Rimavskej Sobote
Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných škôl okresu Rimavská Sobota. Odborná porota v čase vernisáže odmení najlepšie práce.
02.03.2012
-
31.03.2012
3. Kovačická insita pred Veľkou Nocou
Komisárka výstavy: Marija Raspir z Galérie insitného umenia v Kovačici
Na výstave sa predstavia viacerí insitní umelci z Kovačice a Padiny zo Srbska, ako napríklad Pavel Hajko, Martin Markov, Pavel Cicka svojou poslednou tvorbou, vo svete známou ako kovačická insita. Nakoľko je výstava načasovaná pred sviatkami Veľkej noci, viaceré diela budú reflektovať tento významný cirkevný sviatok. Výstava vznikne v spolupráci s Galériou insitného umenia v Kovačici.
07.03.2012
-
30.04.2012
4. Drobnosti z archívu GMM
Komisár: RNDr.J.Aláč
Výstava predstaví prostredníctvom archívnych dokumentov viaceré artefakty, ktoré z nášho života postupne vymizli, ako napríklad telegrami, prídelové lístky na potraviny, na mydlo, no i zbierku vyznamenaní a diplomov, ktorých hodnota sa vytratila spolu so spoločenským poriadkom, ktorého boli súčasťou.
05.04.2012
-
30.04.2012
5. Ferenczy István (1792-1856). Človek a dielo
Výstava sprístupnená na Dni mesta Rimavská Sobota
Komisár: Mgr.A.Matúšková a PhDr.E.Ádámová
Výstava je venovaná známemu maďarskému klasicistickému sochárovi a múzeum ju sprístupní pri príležitosti 220. výročia narodenia umelca. Ferenczy sa nielen narodil v Rimavskej Sobote, ale tu otvoril aj sochársku dielňu. Bol majstrom gemersko-malohontského sochára Miklósa Izsóa. Pochovali ho v Rimavskej Sobote. Tu sa na bočnej strane reformovaného kostola nachádza jeho krypta. Múzeum uschováva časť jeho pozostalosti, ktoré tvoria súčasť historického a výtvarného fondu. Ide o busty a kresby Ferenczyho, jeho osobné predmety ako sú: fajky, tabačnica, odev, čiapky, kabát, sako. Výstava je pozoruhodná aj z toho hľadiska, že vznikne v spolupráci s múzeami ako: Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Nemzeti Múzeum a Szépmuvészeti Múzeum v Budapešti, kde sa nachádzajú ďalšie časti z jeho pozostalosti.
04.05.201
-
31.08.2012
6. Tehly a tehliarstvo v Gemeri - Malohonte a Novohrade
Komisár: Mgr.A.Botoš
Tehla ako stavebný materiál sa na území Slovenska začal používať už v dobe rímskej. Svoj najväčší rozmach však zaznamenala až v období stredoveku, ale hlavne novoveku. Pripravovaná výstava má ambíciu prezentovať používanie tohto stavebného materiálu na území Gemer – Malohont a Novohrad prostredníctvom širokej škály nálezov signovaných tehál objavených na tomto území. Časť výstavy bude venovaná aj výrobe tehál a produkcii tehelní na území Gemera – Malohontu a Novohradu. Prostredníctvom výstavy chceme poukázať na mimoriadne postavenie dnes už tohto zabudnutého remesla v Gemeri – Malohonte a Novohrade.
Výstava je pripravená v spolupráci:
Mgr. Peter Nagy, Archeologické múzeum SNM Bratislava
Mgr. Marián Čurný, PhD., Archeologický ústav SAV v Nitre
Mgr. Ján Čáni, Krajský pamiatkový úrad Trnava
10.05.2012
-
08.07.2012
7. Ľudový odev v Gemeri - Malohonte
Výstava je venovaná 130.výročiu založeniu Gemersko-malohontského múzea
Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová
Ľudový odev v Gemeri - Malohonte bol počas svojho vývoja vystavený viacerým vplyvom – bola to jednak snaha ľudu napodobňovať odev vyšších spoločenských vrstiev, používanie priemyselne vyrábaných textilných materiálov, značný hospodársky rozvoj regiónu, no i čulý styk dedinského a mestského prostredia. Zámerom danej výstavy je prezentovať ženský, mužský a detský odev Gemera – Malohontu nosený vo vidieckom prostredí, spolu s príslušnými odevnými doplnkami a šperkami. Prostredníctvom fotografií i zachovaných artefaktov zo zbierkového a archívneho fondu Gemersko – malohontského múzea sú v rámci výstavy prezentované ukážky pracovného a sviatočného odevu dokumentujúce obdobie od 1. polovice 19. až do polovice 20. storočia.
16.07.2012
-
31.08.2012
8. Rómsky rezbár Dezider Fertő (1921 – 1996)
Výstava je venovaná 130.výročiu založeniu Gemersko-malohontského múzea
Komisárka: PhDr.Oľga Bodorová
V rámci špecializácie na dokumentáciu rómskej kultúry múzeum sprístupní počas letných mesiacov pozoruhodnú zbierku plastík a reliéfov z autorskej dielne už nežijúceho rómskeho rezbára Dezidera Fertőa. Rezbár väčšiu časť svojho života prežil v gemerskej obci Gemerská Ves a rezbárstvu sa začal venovať v dospelosti. Námety pre pozoruhodné plastiky a reliéfy, vyhotovené najmä z mäkkého lipového dreva, čerpal rezbár predovšetkým v domácom prostredí Rómov pri ich každodenných prácach ako napríklad: kováčstvo, muzikanti s kapelou, kočovanie, pohreb, svadba a iné. Časovo ich radíme do obdobia rokov: 1980 -1996, kedy sa jeho tvorba nečakane uzavrela. Drevorezbárske umenie D.Fertőa nájdeme v zbierkach domácich a zahraničných múzeí, hlavne v Múzeu rómskej kultúry v Brne a v našom múzeu. Vystavené exponáty pochádzajú zo zbierok Gemersko-malohontského múzea.
16.07.2012
-
31.08.2012
9. 130 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
Komisár: PhDr.O.Bodorová a kurátori fondov
Výstavou múzeum predstaví prierez zbierkovým fondom múzea z odborov: prírodné vedy, archeológia, história, etnológia, dejiny umenia a historický knižný fond ktoré do múzea pribúdali počas 130.rokov existencie. Súčasťou budú komplexné spomienkové oslavy s koferenciou.
14.09.2012
-
31.12.2012
10. Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
Komisár: PhDr.O.Bodorová a kurátori fondov
V roku 1882 vzniklo Gemersko-malohontské múzeum ako piate najstaršie múzeum na Slovensku a vôbec najstaršia inštitúcia v pôsobnosti BBSK. Počas 130 rokov existencie získalo takmer 100-tisíc zbierkových predmetov a sprístupnilo viac než 240 výstav regionálneho a nadregionálneho významu. Výstava predstaví 130 rokov histórie tejto inštitúcie.
14.09.2012
-
30.11.2012
11. Najkrajšie kŕmidlo. VI. ročník
Komisár:Mgr.M.Gálffyová
Súťažná a výstavná prehliadka kŕmidiel vyhotovených žiakmi základných škôl regiónu.
07.11.2012
-
30.11.2012
12. Chránené územia Gemera-Malohontu
Komisár: Mgr.M.Gálffyová
Príroda Gemera-Malohontu je nesmierne rozmanitá. Nachádzajú sa tu panónske lúky aj karpatské lesy, slnečné stráne aj tajomné zákutia riek, vysoké skalné steny aj hlboké jaskyne a priepasti. Obýva ich množstvo vzácnych a chránených druhov živočíchov a rastlín. Výstava predstaví prírodu Národného parku Muránska planina, Národného parku Slovenský Kras a Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Vidieť budete viaceré druhy chránených rastlín a živočíchov, ktoré tu žijú a tiež spoznáte neživú prírodu území.
Výstavu pripravilo Gemersko-malohontské múzeum spoločne so Správou Národného parku Muránska planina, Správou Národného parku Slovenský kras a Správou Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.
13.12.2012
-
31.01.2013
13. Socha pro Cejl. III. sochárske sympózium
Realizované v spolupráci s Múzeom rómskej kultúry v Brne, Česká republika
Výstava je súčasťou projektu realizovaného Múzeom rómskej kultúry v Brne (Česká republika), ktorého cieľom je predstaviť tvorbu súčasných rómskych sochárov krajín Vyšehradskej štvorky prostredníctvom otvoreného workshopu konajúceho sa v Brne.
19.12.2012
-
02.02.2013

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2012:

 

Mesiac knihy, VII. ročník - Beseda s Oľgou Bodorovou, autorkou publikácie Rimavská Sobota na starých pohľadniciach 20.03.2012
Beseda s Petrom Glockom 25.04.2012
Diskusia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945 03.05.2012
NOC V MÚZEU 2012 - VIII. ročník
Pod záštitou predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku
V rámci výzvy parížskych múzeí sa bohatým kultúrnym programom, expozíciami a aktuálnymi výstavami, reflektujúcimi aktivity Gemersko-malohontského múzea, predstavia počas neopakovateľnej nočnej prehliadky múzea i významné osobnosti regiónu.
19.05.2012
XXIV. ročník okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE 14.06.2012
Seminár Rómska kultúra v múzeách III.
(vo filmových a powerpointových prezentáciách)
25.09.2012
Advent v Gemersko-malohontskom múzeu 17.-20. 12. 2012

 

PREDMET MESIACA v roku 2012:

 

Január: Neznámy autor: Krst Krista, oltárny obraz, olej na plátne, prelom 17. a 18. storočia.
Február: DREVENÉ SOŠKY – SAMORASTY MÓRA JÓKAIHO
Marec: Keltský železný meč v pošve, z Drne
Apríl: Vrabec domový (Passer domesticus) – samec a samica
Máj: Skicár Vilmy Tóthovej rodenej Schulekovej (1868 - 1959); manželka staviteľa a architekta Bélu Tótha, priemyselná výtvarníčka, 1910 - 1930
Jún: Kyjatické hračky
Júl: Najstarší snár v múzeu z roku 1852
August: Výrobky z keramickej výstavy v Šiveticiach z roku 1934
September: Smaltovaná čajová súprava
Október: Dážďovník tmavý
November: Včasnostredoveký (slovanský) hrniec zo Včeliniec
December: Vetva pomarančovníka (Citrus aurantium)

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2012

Grafy návštevnosti za rok 2012

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2019

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2018

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2017

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2016

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2015

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota